Lý do khiến lệnh giao dịch sao chép hợp đồng tương lai của tôi không thành công là gì?

Phát hành vào 1 thg 9, 2023Cập nhật vào 21 thg 5, 2024Thời gian đọc: 13 phút96

Các lý do không thành công có thể được chia thành 3 loại:

  • Liên quan đến nhà sao chép giao dịch

  • Liên quan đến nhà giao dịch chính

  • Lý do không thể đóng vị thế sao chép giao dịch

Lý do liên quan đến nhà sao chép giao dịch

1. Không đủ tiền:

Bạn có thể không thành công nếu không có đủ USDT trong tài khoản giao dịch. Ví dụ: nếu bạn cần ký quỹ 20 USDT, nhưng bạn có ít hơn 20 USDT trong tài khoản giao dịch thì việc sao chép giao dịch sẽ không thành công. Hãy đảm bảo lượng USDT trong tài khoản của bạn lớn hơn yêu cầu ký quỹ cần thiết để mở một vị thế. Lưu ý, các giao dịch không thành công trước đó sẽ không được thực hiện lại sau khi bạn tăng số tiền trong tài khoản giao dịch của mình.

2. Số tiền trên mỗi lệnh quá thấp:

Nền tảng của chúng tôi có giá trị vị thế chờ khớp tối thiểu cho hợp đồng và nếu số lượng lệnh của bạn thấp hơn giá trị này, giao dịch sẽ không thành công. Lưu ý rằng các hợp đồng tương lai khác nhau có giá trị vị thế mở tối thiểu khác nhau. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để kiểm tra giá trị tối thiểu cho các hợp đồng khác nhau.

Bậc Hợp đồng tương lai
Giá trị vị thế chờ khớp tối thiểu (Dựa trên dữ liệu tháng 8/2023) Giá trị vị thế chờ khớp tối thiểu tính bằng USDT (Dựa trên dữ liệu tháng 8/2023)
Bậc 1 BTC-USDT 0,01 BTC 200-300 USDT
Bậc 2 0,1 ETH 100-200 USDT
Bậc 3 LTC-USDT, XRP-USDT, DOGE-USDT 1 LTC, 100 XRP, 1.000 DOGE 50-100 USDT
Bậc 4 BCH-USDT, SOL-USDT 0,1 BCH, 1 SOL 10-50 USDT
Bậc 5 Khác - 0-10 USDT

Lưu ý: Dữ liệu trong bảng này là từ tháng 8/2023. Giá trị vị thế tối thiểu có thể thay đổi theo thời gian và giá tiền mã hóa. Bạn có thể kiểm tra trang giao dịch thủ công để biết giá trị tối thiểu theo thời gian thực cho mỗi hợp đồng.

Nếu bạn sử dụng số tiền theo tỷ lệ cho mỗi lệnh, Giá trị vị thế chờ khớp = Số tiền trên mỗi lệnh trong cài đặt × Đòn bẩy. Nếu giá trị vị thế mở tối thiểu cho giao dịch tương lai BTC-USDT là 300 USDT và bạn có đòn bẩy BTC là 3x, bạn cần đặt số tiền của mình cho mỗi lệnh là 300/3 = 100 USDT. Nếu bạn đặt số tiền thấp hơn thì bạn sẽ không thể mở vị thế tương lai BTC-USDT. Chúng tôi khuyên bạn nên tăng số lượng lệnh để Số lượng lệnh của bạn × Đòn bẩy hợp đồng ≥ Giá trị vị thế chờ khớp tối thiểu.

Nếu bạn sử dụng số tiền trên mỗi lệnh theo tỷ lệ, thì giá trị vị thế chờ khớp của bạn = giá trị vị thế chờ khớp của Nhà giao dịch × Hệ số nhân theo tỷ lệ của bạn. Nếu giá trị vị thế mở tối thiểu cho giao dịch tương lai BTC-USDT là 300 USDT và nhà giao dịch chính mở vị thế giao dịch dẫn đầu với giá trị 600 USDT, bạn cần đặt hệ số nhân là 300/600 = 0,5x cho giá trị vị thế mở . Nếu bạn đặt hệ số nhân thấp hơn mức này, bạn sẽ không thể mở vị thế tương lai BTC-USDT. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra giá trị vị thế chờ khớp trung bình của nhà giao dịch chính và thiết lập hệ số nhân phù hợp, sao cho Giá trị vị thế chờ khớp của nhà giao dịch × Hệ số nhân ≥ Giá trị vị thế chờ khớp tối thiểu.

a. Tổng số lượng lệnh tối đa đạt được: Khi thiết lập lệnh sao chép giao dịch, bạn có thể đặt tổng số tiền tối đa, qua đó xác định mức ký quỹ tối đa bạn sẽ đầu tư trên tất cả các giao dịch theo một nhà giao dịch chính. Lưu ý, việc tính toán giới hạn này chỉ bao gồm số tiền ký quỹ được đầu tư vào vị thế chờ khớp chứ không bao gồm vị thế đã đóng. Khi đã đạt tổng số lượng lệnh tối đa, bạn sẽ không sao chép bất kỳ giao dịch mới nào cho đến khi vị thế hiện tại bị đóng, khiến lệnh sao chép giao dịch không thành công. Bạn có thể tăng tổng số lượng lệnh tối đa trong cài đặt sao chép giao dịch của mình để tiếp tục mở các giao dịch mới.

Vị thế sao chép giao dịch Vị thế hiện tại 1 Vị thế hiện tại 2 Vị thế trước đó 1 Vị thế trước đó 2
Ký quỹ đã đầu tư 50 USDT 50 USDT 10 USDT 10 USDT
Tổng số tiền ký quỹ hiện đã đầu tư 50 + 50 = 100 USDT
Tổng số lượng lệnh tối đa của nhà sao chép giao dịch Trong ví dụ này, 200 USDT
Số tiền ký quỹ hiện tại mà nhà sao chép giao dịch đầu tư có vượt quá tổng số tiền tối đa của họ không? 100 < 200
Không, nó không vượt quá tổng số tiền tối đa

b. Chống trượt giá: Sự khác biệt đáng kể về giá vị thế chờ khớp giữa bạn và nhà giao dịch chính có thể tác động lớn đến PNL (Lãi & Lỗ) của bạn. Nhằm ngăn chặn điều này, nếu có chênh lệch lớn hơn 0,5% giữa giá vị thế chờ khớp của nhà giao dịch chính và của bạn, cơ chế chống trượt giá của chúng tôi sẽ hủy lệnh sao chép giao dịch đó.

Ví dụ 1: Nếu nhà giao dịch chính mở giao dịch mua tương lai BTC-USDT ở mức giá 20.000 USDT, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng giá vị thế mở của bạn nhỏ hơn 20.000 × (1 0,5%) = 20.100 USDT. Nếu thị trường trải qua biến động đáng kể và giá tương lai BTC-USDT là 20.200 khi bạn đặt lệnh, tính năng chống trượt giá của chúng tôi sẽ tự động khiến bạn thất bại.

Ví dụ 2: Nếu nhà giao dịch chính mở giao dịch bán hợp đồng tương lai BTC-USDT ở mức giá 20.000 USDT, chúng tôi sẽ đảm bảo giá vị thế mở của bạn lớn hơn 20.000 × (1-0,5%) = 19.900 USDT. Nếu thị trường trải qua biến động đáng kể và giá hợp đồng tương lai BTC-USDT là 19.800, biện pháp chống trượt giá của chúng tôi sẽ tự động khiến giao dịch sao chép thất bại.

Lý do liên quan đến nhà giao dịch chính

1. nhà giao dịch chính đã vượt quá tổng giá trị vị thế tối đa:

Do tính thanh khoản và độ sâu thị trường của các loại tiền mã hóa khác nhau, chúng tôi đã thiết lập giới hạn tối đa cho giá trị của tất cả vị thế chờ khớp chính từ nhà giao dịch chính. Điều này nhằm giúp ngăn chặn tình trạng trượt giá đáng kể khi thị trường biến động. Ví dụ: đối với các vị thế mua tương lai BTC-USDT, nhà giao dịch chính có tổng giá trị vị thế tối đa là 50.000.000 USDT. Mặc dù nhà giao dịch chính có thể tiếp tục mở các vị thế mua tương lai BTC-USDT sau khi họ đạt đến giới hạn này, nhưng các giao dịch này sẽ không đóng vai trò là giao dịch chính. nhà giao dịch chính sẽ cần giảm số lượng vị thế chờ khớp trước khi có thể bắt đầu mở lại giao dịch chính đối với hợp đồng và hướng đi tương ứng. Bạn có thể tham khảo đòn bẩy và giới hạn vị thế cho sao chép giao dịch tại đây.

2. Nhà giao dịch chính đã vượt quá giới hạn lệnh hằng ngày:

Hiện tại, nhà giao dịch chính có thể mở tối đa 500 lệnh giao dịch chính mỗi ngày. Sau khi đạt 500 lệnh, bất kỳ giao dịch mới nào trong ngày hôm đó sẽ không thể được sao chép bởi nhà sao chép giao dịch.

3. nhà giao dịch chính không có đủ tài sản:

Nếu nhà giao dịch chính có ít hơn 500 USDT trong tài khoản giao dịch, họ sẽ không thể tạo giao dịch chính mới.

Lý do không thể đóng vị thế sao chép giao dịch

Chỉ có một khả năng nhỏ khiến bạn không thể đóng lệnh sao chép giao dịch. Ví dụ: nếu thị trường trải qua biến động cực độ và nhà sao chép giao dịch kích hoạt cơ chế giới hạn giá của chúng tôi hoặc nếu hệ thống gặp phải sự cố bất thường. Trong những trường hợp trên, nhà sao chép giao dịch sẽ cần đóng vị thế của mình theo cách thủ công.

Giới hạn giá tồn tại để bảo vệ nhà giao dịch và là biện pháp kiểm soát rủi ro quan trọng nhằm ngăn chặn thị trường bị thao túng. OKX sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau để tính toán linh hoạt giới hạn này, bao gồm khối lượng giao dịch, hợp đồng mở và giá trị chỉ số sai lệch. Nếu bạn mở vị thế mua hoặc đóng vị thế bán và giá đặt lệnh của bạn vượt quá giới hạn giá, cơ chế giới hạn giá của chúng tôi sẽ được kích hoạt. Tương tự, nếu bạn mở vị thế bán hoặc đóng vị thế mua và giá đặt lệnh của bạn thấp hơn giới hạn giá, cơ chế trên cũng sẽ được kích hoạt. Khi cơ chế giới hạn giá được kích hoạt, lệnh theo giá thị trường có thể được thực hiện thành công. Nhà sao chép giao dịch có thể tìm hiểu thêm về giới hạn giá tại đây.