Acordul de servicii pentru comercianți verificați OKX P2P

Publicat la 15 sept. 2023Actualizat la 4 apr. 202412 min citire243

Pentru a îmbunătăți securitatea tranzacțiilor și credibilitatea utilizatorilor înregistrați pe platforma OKX (denumită în continuare „Pagina de internet”), noi, OKX, oferim servicii de verificare a identității („Serviciile de agent de publicitate verificat”) pentru agenții de publicitate OKX P2P (fiecare „Agent de publicitate verificat” sau, în mod colectiv, „Agenți de verificare verificați”). Citiți în detaliu acest Acord de servicii pentru agenții de publicitate verificați OKX P2P (acest „Acord”) înainte de a solicita statutul de agent de publicitate verificat la OKX P2P (denumit în continuare „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră”). Începerea procesului de verificare înseamnă că înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu conținutul acestui Acord. Cu toate acestea, din cauza limitărilor tehnice, nu există nicio garanție privind acuratețea și autenticitatea absolută a identității Agentului de publicitate verificat pe această Pagină de internet.

1. Acceptarea și modificările condițiilor

Acest Acord este suplimentar și face parte integrantă din Condițiile de utilizare a serviciului OKX și Acordul utilizatorului OKX P2P. Trebuie, de asemenea, să respectați Condițiile de utilizare a serviciului OKX, Acordul utilizatorului OKX P2P, acest Acord, Declarația privind politica de confidențialitate și alte acorduri cu utilizatorul relevante, condiții de utilizare a serviciilor și reguli relevante cu privire la Servicii pe care OKX le poate emite periodic („Termene”).

Prin accesarea și utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să vă conformați din punct de vedere legal cu Termenii. Dacă nu sunteți de acord să vă confirmați cu Termenele, sunteți de acord să nu accesați sau să utilizați Serviciile. În cazul unui conflict sau al unei neconcordanțe între orice termen sau prevedere din prezentul Acord și din Termene, conflictul sau neconcordanța respectivă se rezolvă acordând prioritate prezentului Acord. Toate celelalte prevederi ale Termenelor care nu sunt modificate prin prezentul Acord rămân în vigoare și au efect deplin.

Putem, în orice moment și la discreția noastră exclusivă, să modificăm termenele acestui Acord, cu sau fără notificare către dumneavoastră și către utilizatori. Orice astfel de modificare va intra în vigoare imediat după publicare. Vizitați periodic această pagină sau Pagina de internet, în special înainte de a utiliza Serviciile, și examinați acest Acord. Utilizarea în continuare a oricăruia dintre Serviciile noastre și a Paginii de internet în urma oricărei astfel de modificări constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor termene modificate. Dacă nu acceptați termenele revizuite ale acestui Acord, trebuie să încetați utilizarea Serviciilor.

2. Eligibilitate și informații necesare pentru verificare

a) Pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate în calitate de Agent de publicitate verificat, trebuie să fiți titularul unui cont OKX cu autentificarea KYC finalizată.
b) Ne rezervăm dreptul de a stabili la discreția noastră exclusivă eligibilitatea unui Utilizator de a deveni Agent de publicitate verificat și vom respinge sau descalifica orice solicitant, tranzacționare sau tranzacție efectuată de un astfel de solicitant sau Agent de publicitate verificat, la discreția noastră exclusivă.

3. Durata procesului de verificare

Verificarea poate dura aproximativ 14 zile lucrătoare după ce sunt trimise toate informațiile necesare.

4. Starea de verificare și cerințele privind depunerea

a) Pagina de internet va asigura o insignă sau pictogramă de verificare pentru „Agent de publicitate verificat” sau un echivalent, pentru a-i distinge de traderi sau agenți de publicitate neverificați.
b) Prin prezenta autorizați OKX să efectueze o depunere prin transferul anumitor active digitale, așa cum sunt desemnate de OKX, suma depinzând de pragul și orientările interne ale OKX, în contul de dumneavoastră de depunere de Agent de publicitate verificat. O astfel de depunere va fi înghețată în perioada în care aveți starea de verificare de Agent de publicitate verificat. Depunerea va fi restituită atunci când nu mai sunteți Agent de publicitate verificat.

5. Serviciu cu valoare adăugată opțional („VAS”)

Presupunând că au fost depuse sau păstrate active digitale în contul de depunere de Agent de publicitate verificat, vă puteți abona la VAS, care este destinat exclusiv abonării de către Agentul de publicitate verificat, pentru a beneficia de un mecanism mai automatizat de soluționare a litigiilor. Orice active digitale din contul de depunere de Agent de publicitate verificat pot fi deținute integral sau parțial, la discreția noastră, ca garanție pe perioada în care vă abonați la un astfel de VAS („Garanție”).

La abonarea la VAS, OKX își rezervă dreptul de a deduce orice active digitale din Garanție din contul de depunere al oricărui Agent de publicitate verificat, iar dumneavoastră vă dați acordul pentru o astfel de deducere, în cazul în care există o dispută sau o reclamație împotriva unui astfel de Agent de publicitate verificat pe baza unei fraude dovedite, a neglijenței sau a oricărui alt tip de abatere. OKX se bucură de discreția exclusivă de a adjudeca și/sau decide dacă o astfel de deducere este legitimă și prin prezenta renunțați la drepturile de a depune obiecții sau reclamații împotriva OKX pentru o astfel de acțiune.

6. Anularea, eliminarea și/sau retragerea stării de verificare

Ne rezervăm discreția exclusivă și dreptul de a vă anula, elimina și/sau retrage statutul de „Agent de publicitate verificat” pe baza evaluării noastre, ceea ce nu duce la nicio încălcare a acestui Acord. Dacă Agentul de publicitate verificat trebuie să anuleze starea de verificare, acesta trebuie să trimită o cerere electronică pe Pagina de internet. Dacă nu există dispute în curs de desfășurare în contul Agentului de publicitate verificat sau alte comportamente care pot afecta integritatea sau securitatea tranzacțiilor, vom examina și aproba cererea în termen de 5 zile lucrătoare. OKX va restitui depunerea după ce starea de verificare a fost retrasă.

7. Înțelegerea Serviciilor

Serviciul nostru este un serviciu de verificare a identității furnizat de această Pagină de internet. Confirmați că informațiile de identitate pe care le furnizați sunt adevărate, exacte și corecte și că îndepliniți condițiile pentru a fi Agent de publicitate verificat. Odată ce ați finalizat verificarea contului, informațiile de identitate corespunzătoare și rezultatele autentificării nu pot fi modificate sau anulate din niciun motiv, cu excepția cazului în care există o modificare legală a informațiilor privind identitatea. Dacă informațiile de identitate au fost modificate din punct de vedere legal după finalizarea autentificării, trebuie să puneți la dispoziția acestei Pagini de internet informațiile corespunzătoare în termen de două zile lucrătoare, însoțite de documentația emisă de o autoritate națională competentă, astfel încât să vă putem asista cu modificarea sau actualizarea informațiilor corespunzătoare ale contului OKX.

8. Păstrarea și utilizarea datelor

Înainte de a aplica pentru utilizarea Serviciilor, confirmați că ați citit și înțeles acest Acord și Declarația noastră privind politica de confidențialitate (după cum este modificată periodic) publicată și disponibilă pe această Pagină de internet. Autorizați irevocabil OKX și Pagina de internet să păstreze și să proceseze toate materialele de verificare pe care le-ați trimis pe această Pagină de internet, inclusiv cu limitare la următoarele circumstanțe:
a) dezvăluirea informațiilor relevante necesare pentru asigurarea serviciilor obligatorii sau necesare pentru dumneavoastră;
b) răspunsul la solicitările de informații prezentate de o autoritate guvernamentală competentă sau conform unui ordin al unei instanțe de judecată;
c) informații furnizate afiliaților;
d) dezvăluirea informațiilor relevante necesare conform necesităților pentru soluționarea contestațiilor.

9. Linkuri către pagini web terțe

Pentru a implementa revizuirea informațiilor de identificare, această Pagină de internet poate furniza linkuri către pagini web terțe (cum ar fi pagini de servicii bancare electronice, soluții de autentificare a identității) („Pagini web conexe”). Recunoașteți și sunteți de acord că Paginile web conexe nu sunt controlate de noi și că nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul sau serviciile oricăror Pagini web conexe, inclusiv, dar fără a se limita la orice linkuri prezente pe Paginile web conexe sau orice modificare sau actualizare a Paginilor web conexe. Această Pagină de internet nu va fi responsabilă pentru transmisiile prin rețea sau alte forme de transmisie primite de pe Paginile web conexe.

10. Fără utilizări ilegale sau interzise

Garantați și declarați că nu puteți aplica pentru Servicii sau pentru a utiliza/accesa această Pagină de internet în niciun scop ilegal, neautorizat sau interzis prin acest Acord sau în baza reglementărilor și legilor în vigoare. Nu puteți utiliza Serviciile în niciun fel care ar putea deteriora, sista, supraîncărca, deteriora sau cauza prejudicii altor pagini de internet sau serviciilor acestora, acestei Pagini de internet sau oricăror dintre serviciile noastre sau să interferați cu utilizarea Serviciilor și aplicațiilor relevante efectuate de alți utilizatori.

11. Altele

a) Respectarea legilor
Fiecare parte va respecta din toate punctele de vedere toate reglementările și legile în vigoare având legătură cu și/sau care reglementează îndatoririle, obligațiile și practicile comerciale ale acelei părți și va obține orice permise sau licențe necesare pentru operațiunile sale. Niciuna dintre părți nu va întreprinde nicio acțiune în încălcarea oricăror reglementări și legi în vigoare care ar putea duce la impunerea răspunderii celeilalte părți.

b) Succesori și cesionari
Niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a cesiona niciuna dintre obligațiile sau sarcinile conform acestui Acord, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte părți, acest consimțământ depinzând în totalitate de partea cu dreptul de acordare a consimțământului.

c) Clauză de separare
Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord vor fi declarate de orice instanță de judecată cu jurisdicție competentă ca fiind ilegale, nule sau neaplicabile, restul prevederilor nu vor fi afectate și vor rămâne integral în vigoare.

d) Forță majoră
Niciuna dintre părți nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio întârziere sau neîndeplinire în executarea oricărei părți a acestui Acord, în măsura în care această întârziere sau neîndeplinire este cauzată de incendiu, inundație, explozie, război, embargo, cerință guvernamentală, autoritate civilă sau militară, act fortuit, pandemie, dezordine socială sau alte cauze similare aflate în afara controlului său și fără vina sau neglijența părții întârziate sau neperformante. Partea afectată va notifica cealaltă parte în scris în termen de cinci (5) zile de la începerea oricărei astfel de cauze care ar afecta îndeplinirea acesteia. Cu toate acestea, dacă executarea unei părți este întârziată cu o perioadă care depășește (10) zile lucrătoare de la data la care cealaltă parte primește notificarea în temeiul prezentului alineat, partea neafectată va avea dreptul, fără nicio răspundere față de cealaltă parte, să rezilieze prezentul Acord.

e) Despăgubire
SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI, SĂ APĂRAȚI ȘI SĂ EXONERAȚI OKX, AFILIAȚII SĂI, ACTUALII ȘI VIITORII RESPONSABILI, DIRECTORI, ACȚIONARI, ANGAJAȚI, AGENȚI ȘI AFILIAȚII ACESTORA, DE ORICE PRETENȚII, REVENDICĂRI, PIERDERI, DAUNE, PENALITĂȚI, RĂSPUNDERI ȘI COSTURI, INCLUSIV ONORARIILE REZONABILE ALE AVOCAȚILOR, ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIILOR DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU A ÎNCĂLCĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI ACORD ȘI/SAU A TERMENELOR. OBLIGAȚIILE DIN ACEST ACORD INCLUD, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RECLAMAȚII CĂ TRANZACȚIA EXECUTATĂ ȘI/SAU PUSĂ LA DISPOZIȚIE DE SAU ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ ÎNCĂLCĂ DREPTURILE TERȚILOR SAU ESTE ALTMINTERI ILEGALĂ.

f) Limitarea răspunderii
Această Pagină de internet respinge orice și toate răspunderile rezultate din dezvăluirea informațiilor dumneavoastră de conectare către alții, impactul oricăror activități rău-voitoare sau neautorizate de către terți, dificultăți tehnice în afara controlului imediat și rezonabil, acțiunilor guvernamentale, utilizarea de Pagini web conexe, remiterea de informații incomplete sau incorecte sau orice altă cauză care nu este direct asociată imputabilă Pagini de internet.

g) Legile aplicabile și soluționarea litigiilor
Acest Acord, utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, orice revendicări, întâmpinări sau contestații de orice fel și natură, indiferent, ce apar din acest Acord, direct sau indirect, se vor afla sub aplicabilitatea și vor fi considerate conforme cu legile din Anglia și Țara Galilor fără a ține cont de principiile conflictelor legale din acestea. În caz de litigiu, controverse, diferențe sau revendicări, inclusiv existența, validitatea, interpretarea, executarea, încălcarea sau rezilierea prezentului Acord, sau orice litigiu care rezultă din sau are legătură cu prezentul Acord („Litigiu”), părțile vor soluționa Litigiul în conformitate cu clauza 10.7 din Acordul utilizatorului OKX P2P.