GameFi

Trò chơi blockchain là mọi trò chơi có chứa yếu tố blockchain và đại diện cho các sản phẩm tài chính phi tập trung dưới hình thức trò chơi. Dựa trên cơ chế tài chính phi tập trung, các trò chơi blockchain trao thưởng cho người chơi bằng tài sản tiền mã hóa trong trò chơi.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
24h
UAW: giảm dần