Thị trường NFT

Thị trường NFT là nền tảng nơi các cá nhân có thể giao dịch tài sản số duy nhất được đại diện thông qua NFT (Token không thể thay thế). NFT là các token không thể phân chia thể hiện quyền sở hữu một vật phẩm kỹ thuật số cụ thể, như tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm sưu tầm.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
Khối lượng: giảm dần