OKX 關於部分指數規則調整的公告

發佈於 2023年11月24日更新於 2024年4月4日閱讀時長 2 分鐘

尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升槓桿、交割、永續各業務線的市場流動性和指數穩定性,防範市場風險,OKX 計劃於 2023 年 11 月 25 日上午 10:00 - 11:00 (UTC+8) 調整部分指數成分。
具體調整方案如下:

指數名稱 調整前 調整後
成分交易所 交易對 權重 成分交易所 交易對 權重
ETH/USDT OKX ETH/USDT 16.66% OKX ETH/USDT 16.66%
Binance ETH/USDT 16.66% Binance ETH/USDT 16.66%
Kucoin ETH/USDT 16.66% Kucoin ETH/USDT 16.66%
Bitfinex ETH/USDT 16.66% Bitfinex ETH/USDT 16.66%
Huobi ETH/USDT 16.66% Gate ETH/USDT 16.66%
Bybit ETH/USDT 16.66% Bybit ETH/USDT 16.66%
TRX-USDT Binance TRX/USDT 20.00% Binance TRX/USDT 20.00%
OKX TRX/USDT 20.00% OKX TRX/USDT 20.00%
Poloniex TRX/USDT 20.00% Kucoin TRX/USDT 20.00%
Gate TRX/USDT 20.00% Gate TRX/USDT 20.00%
Bybit TRX/USDT 20.00% Bybit TRX/USDT 20.00%
WAXP-USDT Kucoin WAXP/USDT 25.00% Bybit WAXP/USDT 25.00%
OKX WAXP/USDT 25.00% OKX WAXP/USDT 25.00%
Gate WAXP/USDT 25.00% Gate WAXP/USDT 25.00%
Binance WAXP/USDT 25.00% Binance WAXP/USDT 25.00%
WAXP-USD Gate WAXP/USDT 25.00% Gate WAXP/USDT 25.00%
OKX WAXP/USDT 25.00% OKX WAXP/USDT 25.00%
Kucoin WAXP/USDT 25.00% Bybit WAXP/USDT 25.00%
Binance WAXP/USDT 25.00% Binance WAXP/USDT 25.00%

指數價格計算邏輯
指數價格是由指數各個有效成分的價格根據其對應的不同權重加權計算得到。詳細規則請參考指數計算規則


風險提示
由於近期市場波動較大,指數成分調整時,可能造成指數及對應槓桿、合約市場的標記價格跳動。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務。


OKX 團隊
2023 年 11 月 24 日