About inscriptions and how they're shaping Web3's growth

What are inscriptions?

Inscriptions are a powerful new method of storing images, videos, audio, text, and code directly on a blockchain. Similar to NFTs, you can view inscriptions as digital artifacts. For example, if we were to examine ordinals, the metadata is encoded on a satoshi, the smallest unit of Bitcoin. Ordinals are a means of tracking individual satoshis, which you can attach data to the blockchain by inscribing them directly on chain.

Through 2023, inscriptions quickly became a hot topic in crypto, beginning with Bitcoin Ordinals. Now they've made their way onto other Layer 1 platforms, and the ecosystem continues to grow.

Why are they important? Crypto inscriptions empower users to create assets

Inscriptions open new possibilities for data storage, NFT creation, and innovative decentralized applications (DApps). They also unlock new ways for creators and collectors to build and own truly immutable and dynamic items. Inscriptions are a groundbreaking innovation because they bring on-chain programmability, decentralization, and security — all key advantages over their traditional NFT counterparts. The on-chain inscribing process gives crypto inscriptions independence from external servers and the control of a single entity.

This is a crucial step towards the democratization of token issuance, as individual users are now empowered to create and own unique digital assets on the blockchain. As a result, token communities have sprung up rapidly as participants benefit from the fair-mint processes that inscriptions enable.

The article below walks through some of the most common inscription standards, discusses the impact of inscription growth on the wider Web3 ecosystem, and highlights our role in making inscriptions more accessible to users through the OKX Marketplace and Web3 Wallet.

Inscriptions have evolved and become more sophisticated

Thanks to the crypto community's efforts, we're witnessing crypto inscriptions progress beyond static images and text messages. This can include:

  • Dynamic NFTs with on-chain evolution: Because of the programmable nature of crypto inscriptions, we might see artwork that shifts and morphs over time, responding to external factors or user interaction. This can range from artworks responding to real-time news catalysts to NFTs that change their appearance based on the geographic location of their user, and more.

  • Decentralized repository for identity and credentials: Inscriptions might turn into a decentralized repository for your identity and credentials. Etch your academic records, medical history, or even legal documents onto the blockchain, creating verifiably secure, user-controlled records that are permanently accessible. In a sense, crypto inscriptions could act as an always-available digital vault that gives you full control of your data and frees you from the inconvenience of data leaks and server crashes.

  • True community-powered governance: Inscriptions can become voting tokens for decentralized autonomous organizations (DAOs), enabling holders to participate in decision-making processes and shape the future of digital communities. Unlike traditional governance tokens, which sometimes fall short due to manipulation by whales, the weight of votes can be dynamically determined by specific community contributions or nuanced power distribution instead of who has the most governance tokens.

Popular inscription standards

  • Bitcoin Ordinals: Allows each Satoshi, the smallest unit of Bitcoin, to be ranked, ordered, inscribed directly on the blockchain, and individually transferred. The inscribed data is unique and immutable and can be a data file, or an NFT, for example.

  • Ethscriptions: Leveraging Ethereum's smart contract capabilities and ability to pass on data during a transaction, Ethscriptions offer greater flexibility and support for complex data structures compared to Bitcoin's Ordinals.

  • SPL-20 inscriptions: Utilize Solana's blockchain and directly store art data on chain, eliminating dependence on external servers and potential censorship risks. This enhances security and immutability, and reduces gas fees. The tool further simplifies digital asset management by enabling on-chain metadata storage and even dynamic NFT features like evolving visuals or interactions.

  • Dogechain and DRC-20: As Dogechain's answer to ERC-20, DRC-20 standards go beyond fungible tokens and allow creators to attach unique information or attributes to each token, opening doors for creative NFTs and interactive applications. DRC-20 tokens are created by inscribing a fraction of Dogecoin, called a Shibe, with customized metadata that defines the token's properties and functions.

The next step: building unified inscriptions infrastructure

With the flurry of different protocols, chains, and use-cases, users who want to create and trade inscriptions face a fragmented landscape. It's therefore essential to build platforms bridging different protocols together and aggregating liquidity, so everyone can take part in the movement and enjoy a simple and efficient inscriptions experience.

That's why we've built the Inscriptions Marketplace.

As the largest inscriptions marketplace where you can buy, sell, and inscribe with no fees, we've built it as the one-stop shop for all things inscriptions. You'll no longer need to visit multiple marketplaces to source your preferred inscription standards. With them all in one place, you can discover the most trending inscriptions without having to fret over excessive trading fees and inscribing charges.

And if you want to stay in the inscriptions world on the go, check out OKX Wallet Inscription Center, the easiest mobile solution to inscribe and trade on multiple chains and standards. No need to juggle between multiple wallets to handle different inscription standards anymore — the OKX Wallet supports more than 20 standards. From Doginals to Atomicals and Ordinals, you'll be able to find all the popular inscription protocols in one convenient wallet.

Zřeknutí se odpovědnosti
Obsah tohoto článku se může týkat produktů, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. Slouží pouze k obecným informativním účelům a nepřijímá se žádná odpovědnost za v něm obsažené faktické chyby či opomenutí. Reprezentuje osobní názory autorů, nikoli názory společnosti OKX. Není zamýšlen jako poradenství jakéhokoli druhu, a to mimo jiné jako: (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika, jejich hodnota může značně kolísat, a mohou se dokonce stát i zcela bezcennými. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem. Funkce OKX Web3, včetně služby OKX Web3 Wallet a Tržiště OKX NFT, se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.
© 2023 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2023 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2023 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více