Hạn mức vay của sản phẩm Vay VIP không phụ thuộc vào hạn mức vay của các khoản vay thị trường. Sau khi bạn vay theo sản phẩm Vay VIP, nợ phát sinh từ giao dịch trước tiên sẽ được hoàn trả bằng tiền Vay VIP.

Không có dữ liệu