Hạn mức vay của sản phẩm Vay VIP không phụ thuộc vào hạn mức vay của các khoản vay thị trường. Sau khi bạn vay theo sản phẩm Vay VIP, nợ phát sinh từ các giao dịch sẽ được hoàn trả bằng tiền Vay VIP trước tiên. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Vay VIPCâu hỏi thường gặp về sản phẩm Vay VIP.

Không có dữ liệu