Vay linh hoạt
LTV ban đầu

65,00%

Cách vay tiền mã hóa

    Đặt cọc tài sản thế chấp
    Nhận khoản vay
    Hoàn trả khoản vay
    Nhận tài sản thế chấp