Uživatelská smlouva se společností OKX pro P2P obchodování

Publikováno dne 5. 5. 2023Aktualizováno dne 12. 4. 2024Doba čtení: 41 min

Naposledy aktualizováno: [2]. května 2023

1. Přehled

1.1 Služba OKX P2P (Peer-to-Peer) (dále jako služba P2P, služba nebo služby) je nabízena společností Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (dále OKX) uživatelům OKX, aby mohli obchodovat s digitálními aktivy s ostatními uživateli na platformě OKX, a to za určitých podmínek. Společnost OKX je odpovědná za řízení návrhu produktu a provoz služby. Abyste mohli službu používat, měli byste si přečíst tuto Smlouvu s uživatelem OKX P2P (dále jen Smlouva) a dodržovat ji. Je nutné, abyste si tuto Smlouvu pečlivě přečetli, plně jí porozuměli a souhlasili s jejími podmínkami.

1.2 Pokud jste si nepřečetli a nepřijali všechny podmínky této smlouvy, nejste oprávněni služby používat nebo byste je neměli používat. Přijetí této smlouvy a používání služeb znamená, že jste si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jí a souhlasíte s ní a že je pro vás tato smlouva právně závazná.

1.3 Tato smlouva doplňuje naše Podmínky poskytování služby OKX. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu jakéhokoli termínu nebo ustanovení uvedeného v této smlouvě, našich Podmínky poskytování služby OKX, se takový rozpor nebo nesoulad bude řešit tak, že přednost bude mít tato smlouva. Všechna ostatní ustanovení našich Podmínky poskytování služby OKX, která nejsou touto smlouvou změněna, zůstávají zcela v platnosti.

2. Definice

2.1 Služba P2P je služba poskytovaná na platformě OKX, která umožňuje uživatelům obchodovat s digitálními aktivy s ostatními uživateli. Uživatelé mohou na Platformě OKX obchodovat prostřednictvím služby P2P a nakupovat nebo prodávat digitální aktiva buď jako inzerent, nebo prodávající, nebo kupující.

2.2 Služba umožňuje uživatelům OKX nakupovat nebo prodávat jejich digitální aktiva na Platformě OKX a OKX slouží jako neutrální platforma, která transakce zprostředkovává. Služba P2P je na Platformě OKX dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a platba se provádí offline mezi kupujícím a prodávajícím. OKX mimo jiné nepřebírá nic do úschovy při platbě ve fiat měně ani nenese odpovědnost za případné selhání nebo zpoždění platby v souvislosti s protihodnotou ve fiat měně.

2.3 Služba je poskytována společností OKX a je zabezpečena spolehlivým systémem řízení rizik společnosti OKX a digitální aktiva uživatelů jsou chráněna.

2.4 Servisní poplatek označuje poplatky, které může uživatel zaplatit společnosti OKX při provádění úpisu nebo účastí ve službě.

2.5 Mezi další definice týkající se služeb patří:

 • Inzerentem se rozumí uživatel, který zveřejní inzerát na prodej nebo pořízení jakéhokoli digitálního aktiva na platformě OKX.

 • Inzerátem se rozumí nabídka zveřejněná ve službě P2P na Platformě OKX, která obsahuje množství digitálních aktiv, s nimiž by uživatel chtěl obchodovat, cenu za tato digitální aktiva, platební metodu, kterou by uživatel chtěl při obchodování použít, limit objednávky, vyhrazenou dobu pro platbu a další případné podmínky pro nabídku stanovené uživatelem, který nabídku zveřejnil.

 • Kupujícím se rozumí uživatel obchodující v rámci služby P2P na Platformě OKX za účelem nákupu digitálních aktiv od inzerenta nebo prodávajícího.

 • Objednávkou se rozumí přislíbený obchod s digitálními aktivy v rámci služby na Platformě OKX, na kterém se inzerent a kupující dohodli na základě podmínek uvedených v příslušném Inzerátu. Objednávka představuje přijetí nabídky k obchodu zveřejněné v inzerátu.

 • Limitem objednávky se rozumí minimální a maximální množství digitálního aktiva nebo fiat měny, které mohou příjemci zobchodovat v rámci jednoho příkazu (objednávky), jak je stanoveno v konkrétní inzerci inzerentem.

 • Vyhrazenou dobou pro platbu se rozumí časové období stanovené inzerentem, během něhož by mělo dojít k převodu fiat měny jako protihodnoty za digitální aktiva.

 • Prodávajícím se rozumí uživatel obchodující v rámci služby P2P na Platformě OKX za účelem prodeje digitálních aktiv inzerentovi nebo kupujícímu.

 • Obsah třetích stran má význam, který je mu přiřazen v oddíle 4.14.

 • Poplatky za převod se rozumí součet všech poplatků nebo plateb účtovaných poskytovatelem platebních služeb pro platební metodu zvolenou smluvními stranami za převod fiat měny od kupujícího prodávajícímu.

 • Ověřený inzerent má význam, který je mu přiřazen v oddíle 4.6.

3. Oprávněnost k využívání služby

3.1 Souhlasíte s následujícími body a souhlas potvrzujete:

a. OKX drží nebo ukládá vaše digitální aktiva, ať už celá nebo jejich část.

b. OKX působí jako validátor v příslušné síti.

c. Delegujete na společnost OKX hlasovací práva, která jsou spojena s vašimi vloženými digitálními aktivy.

d. OKX může v souvislosti se službou čas od času stanovit minimální částky digitálních aktiv, které je třeba vložit, nebo jakékoli limity.

3.2 Rozumíte následujícím informacím a potvrzujete to:

 • Souhlasili jste s dodržováním našich Podmínek poskytování služby OKX, že jste oprávněni a smíte používat služby definované v těchto podmínkách.

 • Pokud se do služby registrujete jako soukromá osoba, musíte být k platného přijetí této smlouvy starší 18 let, mít plná občanská práva a způsobilost k právním úkonům a mít veškerá potřebná oprávnění a schopnosti k uzavření této smlouvy. Po jejím uzavření je pro vás závazná.

 • Pokud registrujete používání služby jménem právnické osoby, pak za účelem platného přijetí této smlouvy prohlašujete a zaručujete, že (i) tato právnická osoba je zákonně zřízena a je platná v souladu s platnými zákony; (ii) jste touto právnickou osobou právoplatně zmocněni a máte právo jednat jejím jménem.

 • Máte zkušenosti a toleranci rizika potřebnou k využívání služby a máte zkušenosti a znalosti potřebné k investování do negarantovaných produktů v digitální měně.

 • Máte schopnosti provádět operace na internetu, abyste mohli službu používat.

 • Tato smlouva není v rozporu se zákony vaší země nebo oblasti a slibujete, že souhlasíte s tím, že budete dodržovat zákony a předpisy vaší země nebo oblasti.

 • Jste zákonným vlastníkem veškerých digitálních aktiv na vašem účtu OKX a zaručujete, že zdroje těchto digitálních aktiv jsou legální.

3.3 Dále souhlasíte s těmito body a slibujete:

 • Nebudete službu používat k žádným nezákonným účelům, mimo jiné k nelegálním hazardním hrám, praní špinavých peněz, podvodům, vydírání, únikům dat, financování terorismu a jiným násilným činnostem ani k žádným obchodním aktivitám zakázaným zákonem.

 • Nebudete provádět, iniciovat ani podporovat žádné formy manipulace s trhem, manipulace s cenami, obchodování zasvěcených osob (insider trading), zkreslování trhu nebo jiné zlomyslné protiprávní jednání na trhu ani jiné formy nezákonného jednání, mimo jiné včetně nelegálních hazardních her, praní špinavých peněz, podvodů, vydírání, úniků dat, financování terorismu a jakýchkoli jiných násilných činností nebo obchodních aktivit zakázaných zákonem.

3.4 Chápete a přijímáte rizika, která vám mohou vzniknout, a související ztráty, které můžete utrpět při používání služby, mimo jiné včetně:

 • Všech ztrát, které můžete utrpět v důsledku rizik spojených s nemožností obchodovat s digitálními aktivy. Jste ochotni nést rizika financování a případné finanční ztráty způsobené vložením digitálních aktiv a prováděním úpisu ve službě.

 • Vysoké kolísání cen digitálních aktiv a jejich derivátů může v krátké době způsobit značné nebo úplné ztráty.

 • Mohou se vyskytnout technické anomálie, které mohou zpozdit nebo znemožnit používání služby nebo provádění souvisejících transakcí a způsobit ztrátu vašich digitálních aktiv.

 • Mohou se vyskytnout tržní anomálie, které mohou vést ke ztrátě vašich digitálních aktiv.

 • V zájmu zachování celkového stavu trhu je společnost OKX povinna čas od času přidávat, odebírat nebo měnit zásady, podmínky této smlouvy nebo jiné příslušné smlouvy o službách nebo podmínky. Jakékoli změny mohou jednotlivým zákazníkům, jako jste vy, přinést výhody nebo škody.

3.5 Berete na vědomí, souhlasíte s tím a přijímáte, že:

 • transakce P2P (peer-to-peer) jsou obchody prováděné přímo mezi dvěma uživateli, proto jsou kupující a prodávající spárováni na naší platformě OKX, a že strany ověří svou totožnost prostřednictvím ověření skutečného jména;

 • službu a veškeré informace, materiály a další obsah (včetně materiálů třetích stran), které jsou součástí služby nebo jsou z ní přístupné, používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Jedinou odpovědností společnosti OKX je zpracování procesu transakce s digitálními aktivy na platformě OKX. Všechny platby jsou po provedení konečné, pokud zákon nevyžaduje jinak. OKX nemá právo ani povinnost řešit jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z provedené platby. Společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty, které mohou vzniknout v důsledku provedené platby nebo z ní vyplynout;

 • kupující/prodávající vás může přímo kontaktovat, aby ověřil vaši totožnost nebo získal další informace k ověření transakce nebo platby, přičemž tato komunikace nebo výměna informací může probíhat mimo platformu OKX. Žádná taková komunikace mezi vámi a kupujícím/prodávajícím není řízena ani spravována společností OKX. Společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout nebo vyplynout z takové komunikace mezi vámi a kupujícím/prodávajícím; a

 • do kterékoli služby nebo transakcí P2P mohou být zapojeny třetí strany, jako jsou poskytovatelé ověřovacích služeb, zprostředkovatelé úschovy, poskytovatelé plateb, správci nebo bankovní partneři. Mohou se na vás vztahovat podmínky těchto třetích stran. Společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vzniknou nebo vyplynou z činnosti se třetí stranou.

4.  Použití služeb

4.1 Prostřednictvím služby P2P na platformě OKX můžete nakupovat nebo prodávat digitální aktiva nebo inzerovat svůj záměr je získat či prodat. Podrobnosti o pokynech pro obchodování a prohlášení o vyloučení odpovědnosti naleznete na stránkách: Obecné pokyny pro OKX P2P obchodování a Zřeknutí se odpovědnosti pro služby P2P obchodování.

4.2 Můžete vystupovat jako inzerent a prostřednictvím inzerátu zveřejnit nabídku na koupi nebo prodej digitálních aktiv ve službě P2P. Za používání naší služby P2P si společnost OKX vyhrazuje právo účtovat inzerentovi poplatky a společnost OKX si vyhrazuje právo tyto poplatky podle svého uvážení čas od času zahrnout nebo upravit. Aby bylo možné zveřejnit inzerát na platformě OKX prostřednictvím služby P2P, mohou být stanoveny určité požadavky a kritéria způsobilosti, které může společnost OKX čas od času změnit. Při obchodování s ostatními uživateli v rámci služby P2P na platformě OKX nesmíte v podmínkách a ujednáních inzerátu žádným způsobem sdílet osobní údaje, údaje o sociálních sítích nebo sociálních médiích ani jiné kontaktní údaje.

4.3 V rámci naší služby P2P na platformě OKX můžete být buď kupujícím, nebo prodávajícím digitálních aktiv bez ohledu na to, zda vystupujete jako inzerent, nebo ne.

4.4 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zadáním objednávky na inzerát vyjadřujete svůj souhlas s nabídkou zveřejněnou v daném inzerátu a stanovujete příslib obchodování s digitálními aktivy. Za těchto okolností společnost OKX zablokuje částku digitálních aktiv uvedenou v objednávce, dokud obě strany transakce nepotvrdí úspěšné dokončení převodu fiat měny, který má být proveden jako protihodnota za digitální aktiva. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že uzamčené množství digitálních aktiv nelze žádným způsobem použít, pokud nebude objednávka zrušena nebo pokud nebudou digitální aktiva uvolněna kupujícímu po potvrzení převodu fiat měny prodávajícímu.

4.5 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OKX není stranou žádné transakce v rámci služby P2P, kterou můžete uzavřít v rámci služby P2P na platformě OKX, a že budete obchodovat přímo s jinými uživateli. OKX nemá žádnou kontrolu mimo jiné nad výší obchodu, cenou a platební metodou, limitem objednávky, vyhrazenou dobou pro platbu a dalšími podmínkami jednotlivých inzerátů, neboť je kontroluje a spravuje inzerent podle vlastního uvážení. OKX slouží pouze jako zprostředkovatel při jakékoli transakci prováděné uživateli prostřednictvím služby P2P na platformě OKX, a proto OKX negarantuje, neprohlašuje ani neslibuje nic k žádnému prvku souvisejícího s provedením jakékoli transakce.

4.6 Zkušení inzerenti s častou obchodní aktivitou prostřednictvím služby P2P na platformě OKX a vysokou mírou dokončení objednávek mohou podat žádost o získání statusu ověřeného inzerenta a využívat určité výhody při obchodování na platformě OKX. Na ověřené inzerenty se čas od času vztahuje Smlouva o poskytování služeb ověřených inzerentů P2P na burze OKX. Abyste mohli dokončit svou registraci jako ověřený inzerent, můžete být požádáni o souhlas s dalšími podmínkami a ujednáními, pokud jsou ve vaší jurisdikci k dispozici.

4.7 Platební metody

a. Platební metody dostupné na platformě OKX jsou zobrazeny jako možnosti, které mají uživatelé k dispozici pro provedení převodu fiat měny jako protihodnoty v obchodu s digitálními aktivy v rámci služby. Není-li výslovně stanoveno jinak, nemá společnost OKX k platebním metodám uvedeným na platformě OKX žádný vztah. Dostupnost platební metody na platformě OKX nelze vykládat jako doporučení, prověření nebo schválení ze strany OKX.

b. Aby bylo možné obchodovat prostřednictvím služby P2P, musí každý inzerent uvést jednu nebo více platebních metod pro své inzeráty, což musí být platební metoda dostupná v rámci služby na platformě OKX, která umožňuje ostatním uživatelům zadat objednávku na takový inzerát. Tyto platební metody budou dohodnuty mezi inzerentem a druhým uživatelem, který chce provést transakci pomocí jedné z platebních metod uvedených inzerentem pro převod fiat měny jako protihodnoty v obchodu s digitálními aktivy.

c. Každá strana obchodující prostřednictvím služby P2P musí mít platební metodu se jménem vlastníka účtu, které je totožné se jménem uvedeným na jejím účtu OKX, jak bylo potvrzeno během procesu ověření totožnosti. Je zakázáno používat jakoukoli platební metodu, u níž jméno vlastníka účtu není totožné se jménem uvedeným na účtu OKX. Společnost OKX si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službě P2P nebo k jiným službám poskytovaným společností OKX, pokud bude zjištěno, že jste použili platební metodu se jménem vlastníka účtu, které není totožné se jménem uvedeným na vašem účtu OKX.

d. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zadáním objednávky k inzerátu jako kupující nebo prodávající opravňujete společnost OKX k zobrazení vašeho uživatelského jména / jména obchodníka a ke sdílení vašeho celého jména potvrzeného v procesu ověření totožnosti vašeho účtu OKX s uživatelem protistrany, se kterým obchodujete.

e. Jste-li kupujícím, musíte po zadání objednávky v rámci vyhrazené doby pro platbu uvedené v inzerátu provést převod ve fiat měně jako protihodnotu za tato digitální aktiva. Fiat měna, která má být převedena prodávajícímu, nebude odečtena společností OKX, vy jste výhradně odpovědní za to, že převod provedete sami mimo službu P2P, a to pomocí jedné z platebních metod uvedených v inzerátu. Po provedení převodu fiat měny jste povinni tento převod potvrdit kliknutím na tlačítko Platba dokončena. Můžete ztratit přístup k celé službě P2P nebo její části v případě, že opakovaně zrušíte objednávky po jejich zadání nebo v případě, že se vaše objednávky opakovaně automaticky zruší z důvodu, že jste neprovedli převod fiat měny v rámci vyhrazené doby pro platbu. Společnost OKX si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup jakéhokoli uživatele ke službě P2P podle vlastního uvážení. Podrobné informace naleznete na stránce: Jaká jsou pravidla pro zrušení objednávky P2P?

f. Jste-li prodávající, nesete výhradní odpovědnost za ověření převodu fiat měny, který kupující provedl jako protihodnotu za digitální aktiva, a za poskytnutí pokynu společnosti OKX k uvolnění digitálních aktiv, na něž byla zadána objednávka. Chcete-li taková digitální aktiva uvolnit, měli byste kliknout na tlačítko Uvolnit krypto poté, co od kupujícího obdržíte plnou platbu ve fiat měně. Uvolnění digitálních aktiv doporučujeme potvrdit do patnácti (15) minut, v každém případě však v přiměřené lhůtě po obdržení úplné platby ve fiat měně od kupujícího. Kliknutím na tlačítko Uvolnit krypto potvrzujete, že jste úspěšně přijali platbu ve fiat měně převedenou od kupujícího, a dáváte pokyn společnosti OKX k uvolnění digitálních aktiv držených v úschově kupujícímu za účelem dokončení objednávky. Tento úkon je konečný a nelze jej zvrátit. Abyste předešli finančním ztrátám, nepotvrzujte uvolnění digitálních aktiv za žádných okolností dříve, než se ujistíte, že jste od kupujícího obdrželi odpovídající fiat měnu v plné výši. Všechny platby jsou po dokončení konečné, pokud zákon nevyžaduje jinak. V případě, že se údaje o majiteli účtu kupujícího, které vidíte na platební metodě, jejímž prostřednictvím byl proveden převod fiat měny, neshodují s ověřenými identifikačními údaji uživatele uvedenými na OKX, neměli byste digitální aktiva uvolňovat a případnou přijatou fiat měnu byste měli vrátit. V případě, že opakovaně a včas nepotvrdíte uvolnění digitálních aktiv, a to i přes přijetí potvrzení o převodu fiat měny od kupujícího, můžete ztratit přístup k celé službě P2P nebo její části.

g. Obchodováním na platformě OKX prostřednictvím služby P2P kupující souhlasí s tím, že ponese veškeré poplatky za převod, které mohou být účtovány příslušným poskytovatelem platebních služeb za platební metodu vybranou stranami pro převod fiat měny, který má být proveden jako protihodnota za digitální aktiva, pokud prodávající výslovně nesouhlasil s tím, že ponese takové dodatečné poplatky nebo náklady on. Proto musí fiat měna, kterou má kupující převést jako protihodnotu za obchodovaná digitální aktiva, obsahovat všechny poplatky za převod, aby bylo zajištěno, že prodávající obdrží celou částku ve fiat měně, jak je uvedena v objednávce (např. pokud je částka objednávky 10 000 USD a poskytovatel platebních služeb vybrané platební metody si účtuje dalších 5 USD, měl by kupující zaplatit 10 005 USD, nikoli 10 000 USD). V případě, že jsou takové poplatky za převod účtovány příslušným poskytovatelem platebních služeb prodávajícímu, měl by je prodávající jasně uvést v inzerátu (pokud je prodávající inzerentem) nebo poskytnout kupujícímu doklad o těchto poplatcích za převod. Mohou existovat poplatky účtované poskytovateli platebních služeb, mimo jiné včetně bank, elektronických peněženek, pokud má dojít k platbě ve fiat měně převáděné mezi stranami, a strany souhlasí s tím, že tyto poplatky uhradí svým příslušným poskytovatelům služeb na vlastní náklady.

4.8 V případě, že jste obchodovali s určitými fiat měnami, může být na výběr digitálních aktiv, která jste koupili prostřednictvím služby na platformě OKX, uplatněna čekací doba až 15 dní, kterou může společnost OKX stanovit dle svého uvážení. Čekací doba začíná běžet od okamžiku, kdy vám budou digitální aktiva vydána. Jakákoli jiná obchodní aktivita, kterou můžete provádět se svým účtem OKX, nebude během čekací doby na výběr ovlivněna.

4.9 Společnost OKX si vyhrazuje právo účtovat poplatek za zpracování jakékoli transakce prostřednictvím služby P2P na platformě OKX. Zpracovatel platebních služeb může rovněž účtovat poplatek za převod při zpracování platby ve fiat měně za jakoukoli transakci mezi kupujícím a prodávajícím v rámci této služby P2P. Tento případný servisní poplatek a poplatek za převod bude zveřejněn na platformě OKX a společnost OKX je může čas od času upravit.

4.10 Na platformě OKX si budete moci prohlédnout historii svého účtu. Musíte si pečlivě prohlédnout historii svého účtu a co nejdříve informovat společnost OKX, pokud uvidíte nějaké záznamy nebo transakce, které nepoznáte nebo které považujete za nesprávné. Společnost OKX může kdykoli opravit jakoukoli chybu v historii vašeho účtu a vyhrazuje si právo zrušit nebo stornovat jakoukoli transakci:

a. zahrnující zjevnou chybu nebo z ní vyplývající (tj. jakoukoli chybu, opomenutí nebo nesprávnou kotaci, ať už chybu společnosti OKX nebo jakékoli třetí strany), která je zjevná nebo hmatatelná, včetně nesprávné kotace jakéhokoli zástupce společnosti OKX s ohledem na aktuální trh a aktuálně inzerované kotace, nebo jakoukoli chybu jakékoli informace, zdroje, úředníka, oficiálního výsledku nebo výslovnosti); nebo

b. aby odrážela to, co důvodně považujeme za správné nebo poctivé údaje o transakci.

4.11 Společnost OKX může být podle platných zákonů a předpisů povinna sdílet informace o vašich účtech a používání platformy OKX s třetími stranami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jsme oprávněni takové informace poskytnout.

4.12 Vzhledem k tomu, že společnost OKX není stranou transakce nebo obchodu mezi kupujícím a prodávajícím, nemá právo ani povinnost řešit jakýkoli spor mezi kupujícím a prodávajícím a neodpovídá za žádnou ztrátu, která vám může vzniknout v souvislosti s úplnou platbou. S ohledem na to v případě, že během obchodu prostřednictvím služby P2P dojde ke konfliktu, který strany nemohou vyřešit smírně, může společnost OKX čistě jako gesto dobré vůle nabídnout kanál nebo mechanismus, který kupujícímu a prodávajícímu usnadní vyřešení sporu. Společnost OKX v žádném případě neprohlašuje, nezavazuje se ani nezaručuje, že dokáže spor mezi stranami vyřešit způsobem, se kterým budou obě strany spokojeny, ale společnost OKX pouze nebo výhradně poskytuje zprostředkovatelský kanál. Společnost OKX si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup ke službě P2P nebo k jakékoliv službě nabízené společností OKX, pokud některý z uživatelů nebude v průběhu tohoto mediačního procesu spolupracovat. V případě, že opakovaně zveřejníte inzerát, který vyvolá více sporů, můžete ztratit přístup k celé službě P2P nebo k jakékoli jiné službě nabízené společností OKX nebo k její části. Společnost OKX si vyhrazuje právo na jakýkoli konečný výklad a rozsudek pro rozhodování nebo sankcionování jakéhokoli případu. O tom, zda bude případ znovu otevřen nebo přijat, rozhodne OKX případ od případu a podle vlastního uvážení.

4.13 Můžete být požádáni o hodnocení nebo napsání zpětné vazby pro protistranu, abyste se podělili o své zkušenosti s jakoukoli transakcí nebo obchodem v rámci služby P2P na platformě OKX. Záměrem mechanismu hodnocení a zpětné vazby je vytvořit transparentní prostředí pro všechny uživatele a takové hodnocení bude viditelné pro každého uživatele, který obchoduje prostřednictvím služby P2P na platformě OKX. Můžete zcela nebo částečně ztratit přístup ke službě P2P nebo jiné službě nabízené společností OKX, pokud bude vaše hodnocení nižší než přijatelná úroveň hodnocení, kterou určí společnost OKX podle svého uvážení.

4.14 Při používání naší služby P2P můžete mít přístup k určitému obsahu nebo využívat služeb poskytovaných třetími stranami, včetně hypertextových odkazů na webové stránky, mobilní aplikace a služby třetích stran (souhrnně obsah třetích stran). Společnost OKX neschvaluje, nevydává souhlas ani nekontroluje žádný takový obsah třetích stran a v žádném případě nenese za takový obsah třetích stran žádnou odpovědnost a vaše jednání nebo korespondence s takovými třetími stranami probíhá výhradně mezi vámi a příslušnými třetími stranami. Společnost OKX nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nároky jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku vašeho jednání nebo interakce s jakoukoli třetí stranou nebo v souvislosti s takovým obsahem třetích stran, a připomínáme vám, že to vše probíhá výhradně na vaše vlastní riziko.

5. Pozastavení vašeho přístupu ke službě

5.1. V souladu s našimi Podmínky poskytování služby OKX může společnost OKX zastavit, pozastavit nebo zrušit váš přístup k platformě OKX, zavést omezení pro všechny účty OKX, pozastavit nebo zrušit vaši možnost účastnit se služby nebo pozdržet některé transakce, a to v těchto případech:

a. Neposkytnete další informace k ověření své totožnosti nebo zdroje finančních prostředků, jak požaduje společnost OKX.

b. Společnost OKX tak musí učinit na základě soudního příkazu, aby dodržela platné zákony a předpisy (včetně zákonů proti praní špinavých peněz nebo sankcí).

c. Společnost OKX je povinna tak učinit, aby vyhověla jakémukoli nařízení nebo pokynu vládního orgánu nebo úřadu.

d. Společnost OKX důvodně zjistí, že nějaké informace, které jste společnosti OKX poskytli, jsou nesprávné, nepravdivé, neaktuální nebo neúplné.

e. Neposkytnete další informace, které si vyžádáme, k naší přiměřené spokojenosti nebo včas.

5.2 Berete na vědomí, že rozhodnutí společnosti OKX přijmout určitá opatření, včetně omezení, pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke službě P2P nebo k vašemu účtu OKX, může být založeno na důvěrných kritériích, která jsou nezbytná pro naše protokoly řízení rizik a zabezpečení, mimo jiné včetně okolností, kdy vám nemůžeme poskytnout informace o důvodech takového omezení, pozastavení nebo ukončení, zatímco probíhá vyšetřování (námi nebo třetí stranou, např. orgány činnými v trestním řízení). Souhlasíte s tím, že společnost OKX není povinna vám sdělovat podrobnosti o svých postupech řízení rizik a zabezpečení. OKX obnoví váš přístup ke službě co nejdříve, jakmile pominou důvody pro pozastavení, ale v žádném případě nemá OKX povinnost vás informovat, zda a kdy bude takové pozastavení zrušeno, ani OKX nedává žádnou záruku, závazek nebo příslib, že takové pozastavení zruší.

6. Závazky

6.1 Souhlasíte a přijímáte, že při výběru digitálních aktiv se může doba výběru lišit a že datum dokončení zobrazené na platformě OKX je konečné. Společnost OKX nenese odpovědnost za případné ztráty způsobené časovým rozdílem doručení digitálních aktiv.

6.2 Souhlasíte a přijímáte, že si společnost OKX vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit obsah této smlouvy. Společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty v důsledku nepochopení podmínek této smlouvy z vaší strany nebo opožděného přečtení dodatků či pozměňovacích úprav k této smlouvě na vaší straně.

6.3 Souhlasíte a přijímáte, že pokud platforma OKX nemůže řádně fungovat nebo je služba přerušena v důsledku následujících podmínek, kdy nemůžete služby používat nebo nemůžete zadávat příkazy či provádět související obchodní operace, mimo jiné včetně selhání, zpoždění, přerušení, nereagování systému, opožděné reakce systému nebo jiných neobvyklých okolností, společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty. Tyto okolnosti zahrnují mimo jiné:

 • Pozastavení služby z důvodu údržby na základě oznámení společnost OKX

 • Nepřenesení dat systémem

 • Vyšší moc nebo nehody, jako jsou tajfun, zemětřesení, tsunami, záplavy, epidemie, výpadek proudu, válka, nepokoje, vládní akce, teroristické útoky atd., které vedou k pozastavení platformy OKX

 • Přerušení nebo zpoždění služby z důvodu hackerského útoku, počítačového viru, technické úpravy nebo selhání, upgradu webových stránek, problémů s bankovnictvím, dočasné odstávky na základě vládních nařízení atd.

 • Přerušení nebo zpoždění služby způsobené tím, že počítačový systém je poškozený či vadný nebo nemůže normálně fungovat

 • Ztráty z důvodu technických problémů, které nelze předvídat nebo vyřešit stávajícími technickými prostředky v odvětví

 • Ztráty, které vám nebo jiným třetím stranám vzniknou v důsledku pochybení nebo zpoždění třetí strany

 • Ztráty způsobené vám nebo jiným třetím stranám v důsledku změn platných zákonů a předpisů nebo vládních, regulačních nebo vynucovacích nařízení

 • Ztráty způsobené vám nebo jiným třetím stranám v důsledku vyšší moci nebo nehod způsobených jinými nepředvídatelnými, neodvratitelnými a neřešitelnými objektivními okolnostmi

Souhlasíte a přijímáte, že výše uvedené důvody mohou vést k neobvyklým transakcím, neobvyklým výkyvům trhu a kolísání cen, přerušení fungování trhu a dalším možným neobvyklým okolnostem. OKX si vyhrazuje právo odmítnout provedení vašich příkazů na základě skutečných okolností. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OKX nenese odpovědnost za žádné vaše ztráty (mimo jiné za přímé či nepřímé ztráty, skutečné ztráty nebo ztrátu možného výnosu atd.).

6.4 Souhlasíte a přijímáte, že společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené riziky popsanými v oddíle 3.4 a 6.3 této smlouvy (mimo jiné včetně přímých nebo nepřímých ztrát, skutečných ztrát nebo možných ušlých zisků).

7. Technologická prohlášení o vyloučení odpovědnosti

7.1 Společnost OKX může čas od času pozastavit přístup k vašim účtům OKX, platformě OKX, službě nebo jiným službám OKX, a to jak z důvodu plánované, tak i mimořádné údržby. Společnost OKX vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila včasné zpracování transakcí na platformě OKX, ale neposkytuje žádné záruky ani garance ohledně doby potřebné k dokončení zpracování, která závisí na mnoha faktorech mimo naši kontrolu.

7.2 Přestože společnost OKX vynakládá přiměřené úsilí na aktualizaci informací na platformě OKX, neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky, garance ani ujištění, že obsah platformy OKX, včetně informací týkajících se služeb a jakýchkoli jiných služeb společnosti OKX, je přesný, úplný nebo aktuální.

7.3 Nesete odpovědnost za získání přístupu k datové síti, který je potřebný pro používání těchto služeb nebo jakýchkoli jiných služeb společnosti OKX. Nesete odpovědnost za pořízení nebo aktualizaci kompatibilního hardwaru či zařízení potřebných pro přístup k a používání těchto služeb, jakýchkoli jiných služeb společnosti OKX, platformy OKX a jakýchkoli jejich aktualizací. Společnost OKX nezaručuje, že jakékoli její služby nebo jakákoli jejich součást bude fungovat na jakémkoli konkrétním hardwaru či zařízení. Ve službách společnosti OKX může docházet k chybám ve fungování a zdržením, které souvisí s podstatou internetu a elektronické komunikace.

8. Povinná opatření

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OKX přísně zakazuje nekalé obchodní praktiky. Společnost OKX si vyhrazuje právo vykonávat kontrolu nad vaším účtem nebo váš účet uzavřít, pokud se dopustíte následujících věcí:

 • manipulace na trhu, manipulace s cenou, obchodování zasvěcených osob (insider trading), zkreslování trhu nebo jiné zlomyslné protiprávní jednání;

 • poškozování jiných uživatelů nebo společnosti OKX zneužíváním slabých míst ve službě nebo jiných nežádoucích prostředků;

 • účast v jakýchkoli aktivitách, které společnost OKX považuje za škodlivé pro trh;

 • porušení zákonů nebo předpisů.

V rámci prevence nepříznivých dopadů na trh jako celek si společnost OKX vyhrazuje právo podle svého uvážení podniknout opatření, mezi něž mj. patří uzavření vašeho účtu a omezení nebo zrušení vašich příkazů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OKX neponese odpovědnost za žádné ztráty (včetně jakýchkoli přímých či nepřímých ztrát, skutečných ztrát, ztráty potenciálních zisků apod.), ke kterým u vás dojde v souvislosti s výše uvedenými opatřeními.

9. Náhrada škody

9.1 Jste povinni podniknout veškerá možná opatření k ochraně společnosti OKX před jakýmikoliv škodami vyplývajícími z vašeho používání služby nebo jiných činností souvisejících s vaším účtem OKX; v opačném případě nesete vůči společnosti OKX odpovědnost.

9.2 Tímto souhlasíte s tím, že budete společnost OKX bránit, odškodňovat a zbavovat odpovědnosti za jakékoli nároky nebo požadavky (včetně přiměřených právních poplatků), které budou vzneseny jakoukoli třetí stranou vůči společnosti OKX a které takové třetí straně vzniknou v souvislosti s vaším porušením této smlouvy nebo nesprávným používáním této služby, vaším porušením jakýchkoli zákonů nebo práv třetí strany a/nebo jednání či nečinnosti jakékoli třetí strany, které udělíte oprávnění k používání vašeho účtu OKX nebo přístupu k našemu webu, softwaru nebo systému (včetně jakýchkoli sítí a serverů používaných k poskytování kterékoli z těchto služeb) provozovaného námi nebo naším jménem, nebo jakékoli z těchto služeb vaším jménem.

10. Různé

10.1 Součástí obsahu této smlouvy jsou také různé systémové specifikace společnosti OKX, další dohody nebo pravidla doplňující tuto smlouvu a další příslušné dohody a pravidla týkající se služeb, které může společnost OKX čas od času vydat. Jakmile bude výše uvedený obsah oficiálně vydán, stane se nedílnou součástí této smlouvy a vy se jimi musíte také řídit. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedeným obsahem a touto smlouvou má přednost tato smlouva.

10.2 Společnost OKX si vyhrazuje právo v případě potřeby tuto smlouvu (včetně výše uvedeného obsahu) jednostranně upravit. K takové úpravě může dojít kdykoli bez předchozího oznámení. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, bude revidovaný obsah zveřejněn na webu společnosti OKX. Kontrolujte tam prosím, zda nejsou zveřejněny nové informace, abyste věděli o případných změnách. Vaše další používání služby nebo přístup k ní po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s revidovaným obsahem nesouhlasíte, měli byste přestat tyto služby používat.

10.3 Měli byste si pečlivě přečíst tuto smlouvu a všechny dokumenty uvedené v oddílech 10.1 a 10.2 této smlouvy, které spoluvytvářejí obsah této smlouvy. Pokud čemukoli ve smlouvě nebo v jakémkoli dokumentu, na který se zde odkazuje, nerozumíte, měli byste se obrátit na společnost OKX a požádat o vysvětlení. Pokud společnost OKX neurčí jinak, měla by veškerá formální komunikace a předávání dokumentů mezi vámi a společností OKX probíhat prostřednictvím e-mailu. V rámci neformální komunikace můžete společnost OKX kontaktovat také telefonicky. Pokud není dohodnuto jinak, měla by veškerá formální komunikace mezi vámi a společností OKX probíhat v anglickém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu mezi komunikací v angličtině a v cizím jazyce je rozhodující anglická verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a kteroukoli přeloženou verzí této smlouvy má přednost její anglická verze.

E-mailový kontakt na společnost OKX: service@OKX.com

10.4 Pokud je některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není nijak dotčena ani zpochybněna. Pokud však bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné podle jakéhokoli platného zákona v příslušné jurisdikci, bude se ve vztahu k této jurisdikci považovat za upravené tak, aby odpovídalo minimálním požadavkům takového zákona, nebo pokud z jakéhokoli důvodu nebude považováno za takto upravené, bude neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, a to pouze v rozsahu této neplatnosti, nezákonnosti nebo omezení vymahatelnosti, aniž by byla dotčena zbývající ustanovení této smlouvy nebo platnost, zákonnost či vymahatelnost takového ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci.

10.5 Nevynucování jakéhokoli práva nebo ujednání této smlouvy z naší strany nelze považovat za zřeknutí se tohoto práva či ujednání.

10.6 Tato smlouva, vaše používání těchto služeb, jakékoli nároky, protinároky nebo spory jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývající z této smlouvy, ať už přímo nebo nepřímo, se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu bez ohledu na jejich kolizní normy.

10.7 Řešení sporů

a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu, rozporu, rozdílu nebo nároku, včetně existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení podmínek nebo jakéhokoli sporu vyplývajícího z podmínek nebo s nimi souvisejícího (dále jen „spor“), strany nejprve postoupí spor k řízení u rozhodčího soudu HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre) v souladu s mediačními pravidly rozhodčího soudu HKIAC platnými v daném období.

b. Pokud spor nebude urovnán podpisem dohody o smíru do devadesáti (90) dnů od podání žádosti o smírčí řízení podle výše uvedeného odstavce (i) v oddíle 10.7, bude takový spor postoupen a s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení vedeném rozhodčím soudem HKIAC podle rozhodčích pravidel spravovaných rozhodčím soudem HKIAC platných v době podání oznámení o rozhodčím řízení. Právním řádem této rozhodčí doložky je právní řád Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Hongkong“).

c. Souhlasíte s tím, že místem rozhodčího řízení bude Hongkong. Počet rozhodců je tři (3). Společnost OKX jmenuje jednoho (1) rozhodce a vy jmenujete jednoho (1) rozhodce. Třetího rozhodce jmenuje předseda rozhodčího soudu HKIAC. Tito rozhodci jsou vybíráni nezávisle a strany nejsou při jejich výběru omezeny žádným předepsaným seznamem. Rozhodčí řízení se povede v angličtině.

d. Souhlasíte s tím, že společnost OKX není povinna všeobecně zpřístupňovat veškeré dokumenty, ale může být požádána pouze o předložení konkrétních, určených dokumentů, které jsou relevantní a podstatné pro výsledek sporu.

e. Jakýkoli rozhodčí nález je konečný a závazný pro smluvní strany a bude pravomocný u kteréhokoli soudu, který je k tomu příslušný.

10.8 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti OKX nesmíte tuto smlouvu ani práva a povinnosti z ní vyplývající zcela nebo zčásti převést, postoupit nebo přidělit. Společnost OKX má právo převést, postoupit nebo přidělit jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to tím, že vám doručení písemné oznámení, které nabývá účinnosti doručením takového oznámení.

10.9 Nadpisy všech podmínek v této smlouvě slouží pouze pro usnadnění čtení, nemají žádný skutečný význam a neslouží jako základ pro výklad významu této smlouvy.

10.10 Společnost OKX má výhradní a konečné právo na výklad této smlouvy.