Umowa użytkownika OKX P2P

Opublikowano 5 maj 2023Zaktualizowano 12 kwi 202434 min czytania

Ostatnia aktualizacja: [2] maja 2023 r.

1. Przegląd

1.1 Usługa OKX P2P (Peer-to-Peer) („Usługa P2P”, „Usługa” lub „Usługi”) jest oferowana przez firmę Aux Cayes FinTech Co. Ltd. („OKX”) Użytkownikom OKX, aby mogli oni handlować Aktywami cyfrowymi z innymi Użytkownikami na Platformie OKX, zgodnie z określonym regulaminem. OKX odpowiada za zarządzanie projektem produktu i działanie Usługi. Aby korzystać z Usługi, należy przeczytać i przestrzegać niniejszej Umowy użytkownika OKX P2P (niniejszej „Umowy”). Należy uważne przeczytać, w pełni zrozumieć i zaakceptować warunki niniejszej Umowy.

1.2 Jeśli użytkownik nie przeczytał i nie zaakceptował wszystkich warunków niniejszej Umowy, nie jest upoważniony lub nie powinien korzystać z Usług. Akceptacja niniejszej Umowy i korzystanie z Usług oznacza, że ​użytkownik ​przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszą Umowę oraz że ta Umowa jest dla niego prawnie wiążąca.

1.3 Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie naszych Warunków usługi OKX. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności jakiegokolwiek warunku lub postanowienia określonego w niniejszej Umowie, naszych Warunków usługi OKX, taki konflikt lub niespójność zostanie rozwiązany poprzez przyznanie pierwszeństwa niniejszej Umowie. Wszystkie pozostałe postanowienia naszych Warunków usługi OKX, które nie zostały zmienione niniejszą Umową, pozostają w pełnej mocy.

2. Definicje

2.1 Usługa P2P to usługa świadczona na Platformie OKX, która umożliwia Użytkownikom handel Aktywami cyfrowymi z innymi Użytkownikami. Użytkownicy mogą handlować na Platformie OKX za pośrednictwem usługi P2P, aby kupować lub sprzedawać aktywa cyfrowe jako reklamodawca, sprzedawca lub kupujący.

2.2 Usługa ułatwia Użytkownikom OKX kupowanie lub sprzedawanie ich Aktywów cyfrowych na Platformie OKX, a OKX służy jako neutralna platforma ułatwiająca transakcje. Usługa P2P jest dostępna na Platformie OKX 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a płatność odbywa się offline pomiędzy kupującym a sprzedawcą. OKX nie przejmuje płatności w walucie lokalnej ani nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie w płatności, między innymi związane z wynagrodzeniem w walucie lokalnej.

2.3 Usługa jest świadczona przez OKX i zabezpieczona niezawodnym systemem zarządzania ryzykiem OKX, a Aktywa cyfrowe Użytkowników są chronione.

2.4 Termin „Opłata za usługę” odnosi się do opłat, które użytkownik może uiścić na rzecz OKX podczas subskrypcji lub uczestnictwa w Usłudze.

2.5 Inne definicje odnoszące się do Usług obejmują:

 • Termin „Reklamodawca” oznacza Użytkownika publikującego Reklamę sprzedaży lub zakupu dowolnych Aktywów cyfrowych na Platformie OKX.

 • Termin „Reklama” oznacza ofertę opublikowaną w Usłudze P2P na Platformie OKX, która zawiera ilość Aktywów cyfrowych, którymi Użytkownik chciałby handlować, cenę takich Aktywów cyfrowych, metodę płatności, której Użytkownik chciałby użyć podczas handlu, Limit zlecenia, Okno płatności oraz inne obowiązujące warunki oferty określone przez Użytkownika publikującego ofertę.

 • Termin „Kupujący” oznacza Użytkownika dokonującego transakcji w Usłudze P2P na Platformie OKX w celu zakupu Aktywów cyfrowych od Reklamodawcy lub Sprzedawcy.

 • Termin „Zlecenie” oznacza obiecaną wymianę Aktywów cyfrowych w Usłudze na Platformie OKX, którą Reklamodawca i Kupujący uzgodnili na podstawie warunków określonych w odpowiedniej Reklamie. Zlecenie oznacza przyjęcie oferty handlowej zamieszczonej w Reklamie.

 • Termin „Limit zlecenia” oznacza minimalną i maksymalną kwotę Aktywów cyfrowych lub waluty lokalnej, którymi Zleceniodawca może handlować w ramach jednego Zlecenia, zgodnie z określoną Reklamą przez Reklamodawcę.

 • Termin „Okno płatności” oznacza okres czasu określony przez Reklamodawcę, w którym powinien nastąpić przelew w walucie lokalnej w zamian za Aktywa cyfrowe.

 • Termin „Sprzedawca” oznacza Użytkownika dokonującego transakcji w Usłudze P2P na Platformie OKX w celu sprzedaży Aktywów cyfrowych na rzecz Reklamodawcy lub Kupującego.

 • Termin „Treści stron trzecich” ma znaczenie przypisane im w punkcie 4.14.

 • Termin „Opłaty za przelew” oznaczają sumę wszystkich opłat lub prowizji nałożonych przez dostawcę usług płatniczych metody płatności wybranej przez strony w zamian za przelew w walucie lokalnej od Kupującego do Sprzedawcy.

 • Termin „Zweryfikowany reklamodawca” ma znaczenie przypisane w punkcie 4.6.

3. Uprawnienia do korzystania z Usługi

3.1 Użytkownik zgadza się i potwierdza, że:

a. OKX przechowuje lub wpłaca jego Aktywa cyfrowe, w całości lub w części;

b. OKX działa jako walidator w odpowiedniej sieci;

c. przekazuje OKX wszelkie prawa głosu, które są związane z wpłacanymi przez niego Aktywami cyfrowymi;

d. OKX może od czasu do czasu określać w odniesieniu do Usługi minimalne kwoty Aktywów cyfrowych wymagane do wpłacenia i/lub wszelkie limity.

3.2 Użytkownik rozumie i potwierdza, że:

 • Zgodził się przestrzegać naszych Warunków usługi OKX, zgodnie z którymi kwalifikuje się i może korzystać z Usług w nich określonych;

 • Jeśli rejestruje się w Usłudze we własnym imieniu, aby skutecznie zaakceptować niniejszą Umowę, musi mieć ukończone 18 lat, posiadać pełne prawa obywatelskie i zdolność do czynności cywilnych oraz posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i zdolności do zawarcia niniejszej Umowy. Po wpisaniu jest dla niego wiążąca;

 • Jeśli użytkownik rejestruje się w celu korzystania z Usługi w imieniu osoby prawnej, aby skutecznie zaakceptować niniejszą Umowę, oświadcza i gwarantuje, że (i) taka osoba prawna jest prawnie ustanowiona i ważna zgodnie z obowiązującymi przepisami; (ii) jest należycie upoważniony przez podmiot prawny do działania w jego imieniu;

 • Ma doświadczenie i tolerancję ryzyka wymagane do korzystania z usługi oraz doświadczenie i wiedzę niezbędną do inwestowania w niegwarantowane produkty walut cyfrowych;

 • W celu korzystania z Usługi ma możliwość dokonywania operacji w Internecie;

 • Niniejsza Umowa nie jest sprzeczna z prawem obowiązującym w kraju lub regionie użytkownika, a użytkownik zobowiązuje się, że zgadza się przestrzegać praw i przepisów obowiązujących w jego kraju lub regionie;

 • Jest prawnym właścicielem wszystkich Aktywów cyfrowych na swoim koncie OKX i gwarantuje, że źródła tych Aktywów cyfrowych są legalne.

3.3 Ponadto użytkownik zgadza się i zobowiązuje, że:

 • Nie będzie korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym między innymi z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy, oszustwami, wymuszeniami, naruszeniami danych, finansowaniem terroryzmu i wszelkimi innymi działaniami związanymi z przemocą lub wszelkimi działalnościami zabronionymi przez prawo;

 • Nie będzie prowadzić, inicjować ani promować żadnych form manipulacji na rynku, manipulacji cenami, wykorzystywania informacji poufnych, zakłóceń na rynku ani żadnych innych złośliwych wykroczeń na rynku, ani innych form nielegalnego postępowania, w tym między innymi nielegalnego hazardu, prania brudnych pieniędzy, oszustw , wymuszeń, naruszenia danych, finansowania terroryzmu i wszelkich innych brutalnych działań lub działalności zabronionych przez prawo.

3.4 Użytkownik rozumie i akceptuje ryzyko, które może mu grozić, oraz związane z tym straty, które może ponieść w związku z korzystaniem z Usługi, w tym między innymi to, że:

 • Wszelkie straty, które może ponieść z powodu ryzyka związanego z niemożnością handlu Aktywami cyfrowymi. Użytkownik jest gotów ponieść ryzyko finansowania i potencjalne straty finansowe spowodowane wpłaceniem Aktywów cyfrowych i subskrypcją Usługi;

 • Duże wahania cen aktywów cyfrowych i ich instrumentów pochodnych mogą spowodować znaczne lub całkowite straty w krótkim okresie;

 • Mogą wystąpić anomalie techniczne, które mogą opóźnić lub uniemożliwić korzystanie z Usługi lub wykonywanie powiązanych transakcji i spowodować utratę aktywów cyfrowych;

 • Mogą wystąpić anomalie rynkowe, które mogą spowodować utratę aktywów cyfrowych;

 • Aby utrzymać ogólną kondycję rynku, OKX jest zobowiązana do okresowego dodawania, usuwania lub zmiany zasad, warunków niniejszej Umowy lub innych odpowiednich umów o świadczenie usług lub warunków. Wszelkie zmiany mogą przynieść korzyści lub zaszkodzić poszczególnym klientom.

3.5 Użytkownik rozumie, zgadza się i akceptuje, że:

 • ponieważ transakcje P2P (peer-to-peer) są transakcjami przeprowadzanymi bezpośrednio między dwoma użytkownikami, Kupujący i Sprzedawca są dopasowywani na naszej platformie OKX oraz że strony weryfikują swoją tożsamość poprzez uwierzytelnienie prawdziwego imienia i nazwiska;

 • korzystanie przez niego z Usługi oraz wszelkich informacji, materiałów i innych treści (w tym stron trzecich) zawartych w Usłudze lub dostępnych za jej pośrednictwem odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. Jedynym obowiązkiem OKX jest obsługa transakcji Aktywów cyfrowych przetwarzanych na Platformie OKX. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu, chyba że prawo stanowi inaczej. OKX nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania sporów lub roszczeń wynikających ze zrealizowanej płatności. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dokonanej płatności;

 • kupujący/sprzedawca może bezpośrednio skontaktować się z użytkownikiem w celu zweryfikowania jego tożsamości lub uzyskania dodatkowych informacji w celu weryfikacji transakcji i/lub płatności, a taka komunikacja lub wymiana informacji może odbywać się poza Platformą. Wszelka tego rodzaju komunikacja między użytkownikiem a kupującym/sprzedawcą nie jest kontrolowana ani zarządzana przez OKX. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z taką komunikacją między użytkownikiem a kupującym/sprzedawcą oraz

 • strony trzecie, takie jak dostawcy usług weryfikacyjnych, agenci depozytowi, dostawcy płatności, powiernicy i/lub partnerzy bankowi, mogą być zaangażowani w jakąkolwiek usługę lub transakcje P2P. Użytkownik może podlegać warunkom tych stron trzecich. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe lub wynikające z działania stron trzecich.

4. Korzystanie z Usług

4.1 Użytkownik może kupować lub sprzedawać lub reklamować swój zamiar zakupu lub sprzedaży Aktywów cyfrowych za pośrednictwem Usługi P2P na Platformie OKX. Szczegółowe wytyczne dotyczące handlu i wyłączenia odpowiedzialności można znaleźć w sekcjach: Ogólne wytyczne dotyczące handlu P2P OKX i Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług handlu P2P.

4.2 Użytkownik może działać jako Reklamodawca, może publikować w Usłudze P2P ofertę zakupu lub sprzedaży Aktywów cyfrowych za pośrednictwem Reklamy. W zamian za korzystanie z naszej usługi P2P, OKX zastrzega sobie prawo do pobierania opłat od Reklamodawców oraz prawo do okresowego uwzględniania lub dostosowywania takich opłat według własnego uznania. Mogą istnieć pewne wymagania i kryteria kwalifikacyjne, aby móc opublikować Reklamę na Platformie OKX za pośrednictwem Usługi P2P, które mogą być okresowo zmieniane przez OKX. Użytkownik nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych, danych mediów społecznościowych lub sieci społecznościowych ani innych danych kontaktowych w warunkach Reklamy w żaden sposób podczas handlu z innymi Użytkownikami w Usłudze P2P na Platformie OKX.

4.3 Użytkownik może być Kupującym lub Sprzedawcą Aktywów cyfrowych w naszej Usłudze P2P na Platformie OKX, niezależnie od tego, czy działa jako Reklamodawca, czy nie.

4.4 Użytkownik rozumie i zgadza się, że złożenie zlecenia na Reklamę oznacza akceptację oferty opublikowanej w tej Reklamie i stanowi obietnicę handlu Aktywami cyfrowymi. W takiej sytuacji OKX blokuje wskazaną w Zleceniu kwotę Aktywów cyfrowych do czasu potwierdzenia przez obie strony transakcji pomyślnego zakończenia przelewu w walucie lokalnej, który ma zostać wykonany w zamian za Aktywa cyfrowe. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zablokowana kwota Aktywów cyfrowych nie może być wykorzystana w żaden sposób, chyba że Zlecenie zostanie anulowane lub Aktywa cyfrowe zostaną wydane Kupującemu po potwierdzeniu przelewu w walucie lokalnej na rzecz Sprzedawcy.

4.5 Użytkownik rozumie i zgadza się, że OKX nie jest stroną żadnej transakcji w Usłudze P2P, którą może zawrzeć w Usłudze P2P na Platformie OKX i że będzie bezpośrednio handlować z innymi Użytkownikami. OKX nie ma żadnej kontroli między innymi nad kwotą transakcji, ceną i metodą płatności, Limitem zlecenia, Oknem płatności ani innymi warunkami każdej Reklamy, ponieważ są one kontrolowane i zarządzane przez Reklamodawcę według jego własnego uznania. OKX służy wyłącznie jako pośrednik we wszelkich transakcjach przeprowadzanych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi P2P na Platformie OKX i w związku z tym OKX nie gwarantuje, nie reprezentuje ani nie składa żadnych obietnic dotyczących jakiegokolwiek elementu związanego z zakończeniem jakiejkolwiek transakcji.

4.6 Doświadczeni Reklamodawcy z częstymi transakcjami za pośrednictwem Usługi P2P na Platformie OKX i wysokim Wskaźnik ukończenia zleceń mogą złożyć wniosek o uzyskanie statusu Zweryfikowanego reklamodawcy i korzystać z pewnych korzyści podczas handlu na Platformie OKX. Zweryfikowani reklamodawcy podlegają okresowo Umowie o świadczenie usług Zweryfikowanych reklamodawców OKX P2P. Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodatkowe warunki, aby móc dokończyć rejestrację jako Zweryfikowany reklamodawca, jeśli jest to możliwe w jego jurysdykcji.

4.7 Metody płatności

a. Metody płatności dostępne na Platformie OKX są wyświetlane jako dostępne dla Użytkowników opcje wykonania przelewu w walucie lokalnej w zamian za handel Aktywami cyfrowymi w ramach Usługi. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, OKX nie ma żadnego związku z metodami płatności wymienionymi na Platformie OKX. Dostępność metody płatności na Platformie OKX nie może być interpretowana jako rekomendacja, weryfikacja lub zalecenie OKX.

b. Aby móc handlować za pośrednictwem Usługi P2P, każdy Reklamodawca musi wskazać jedną lub kilka metod płatności za swoje Reklamy, przy czym musi to być metoda płatności dostępna w ramach Usługi na Platformie OKX, umożliwiająca innym Użytkownikom złożenie Zlecenia na taką Reklamę. Takie metody płatności są uzgadniane między Reklamodawcą a drugim Użytkownikiem, który chce zrealizować transakcję przy użyciu jednej z metod płatności wskazanych przez Reklamodawcę do realizacji przelewu w walucie lokalnej w zamian za handel Aktywami cyfrowymi.

c. Każda strona handlująca za pośrednictwem Usługi P2P musi mieć metodę płatności z imieniem i nazwiskiem właściciela konta identycznymi z imieniem i nazwiskiem widniejącymi na Koncie OKX, potwierdzonymi podczas procesu weryfikacji tożsamości. Zabronione jest korzystanie z jakiejkolwiek metody płatności, w której imię i nazwisko właściciela konta nie są identyczne z imieniem i nazwiskiem widniejącymi na Koncie OKX. OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi P2P lub innych usług świadczonych przez OKX, jeśli zostanie stwierdzone, że użytkownik użył metody płatności z imieniem i nazwiskiem właściciela konta, które nie są identyczne z imieniem i nazwiskiem widniejącymi na jego koncie OKX.

d. Użytkownik rozumie i zgadza się, że składając Zlecenie na Reklamę jako Kupujący lub Sprzedawca, upoważnia OKX do wyświetlania jego nazwy użytkownika / nazwy handlowej i udostępniania jego imienia i nazwiska potwierdzonego w procesie weryfikacji tożsamości jego Konta OKX kontrahentowi Użytkownikowi z którym handluje.

e. Jeśli użytkownik jest Kupującym, jest zobowiązany do wykonania przelewu w walucie lokalnej w zamian za takie Aktywa cyfrowe po złożeniu Zlecenia w Oknie płatności wskazanym w Reklamie. Waluta lokalna, która ma zostać przelana Sprzedawcy, nie zostanie potrącona przez OKX, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonanie przelewu samodzielnie poza Usługą P2P, przy użyciu jednej z metod płatności wskazanych w Reklamie. Po zrealizowaniu przelewu w walucie lokalnej należy potwierdzić taki przelew, klikając przycisk „Płatność zakończona”. Użytkownik może utracić dostęp do całości lub części Usługi P2P w przypadku wielokrotnego anulowania Zleceń po ich złożeniu lub w przypadku, gdy jego Zlecenia są powtarzalnie automatycznie anulowane z powodu niezrealizowania przez niego przelewu w walucie lokalnej w Oknie płatności. OKX zastrzega sobie wyłączne prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu dowolnego użytkownika do Usługi P2P według własnego uznania. Szczegółowe informacje zawiera sekcja: Jakie są zasady anulowania zlecenia P2P?

f. Jeśli użytkownik jest Sprzedawcą, ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przelewu w walucie lokalnej wykonanego przez Kupującego w zamian za Aktywa cyfrowe oraz za przekazanie OKX instrukcji wydania Aktywów cyfrowych, na które zostało złożone Zlecenie. Aby wydać takie aktywa cyfrowe, należy kliknąć opcję „Wydaj kryptowalutę” po całkowitym otrzymaniu płatności w walucie lokalnej od Kupującego. Zalecamy potwierdzenie wydania Aktywów cyfrowych w ciągu piętnastu (15) minut, a w każdym razie w rozsądnym terminie po otrzymaniu pełnej płatności w walucie lokalnej od Kupującego. Klikając opcję „Wydaj kryptowalutę”, użytkownik potwierdza, że pomyślnie otrzymał walutę lokalną przekazaną od Kupującego i poleca OKX wydanie Aktywów cyfrowych przechowywanych w depozycie Kupującemu w celu realizacji Zlecenia. Ta czynność jest ostateczna i nie można jej cofnąć. Aby uniknąć strat finansowych, pod żadnym pozorem nie potwierdzać wydania Aktywów cyfrowych przed upewnieniem się, że Kupujący przelał pełną kwotę w odpowiedniej walucie lokalnej. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu, chyba że prawo stanowi inaczej. W przypadku, gdy informacje o właścicielu konta Kupującego widoczne na metodzie płatności, za pomocą której dokonano przelewu w walucie lokalnej, są niezgodne ze zweryfikowaną tożsamością Użytkownika widniejącą na OKX, nie należy wydawać Aktywów cyfrowych, tylko dokonać zwrotu waluty lokalnej, którą należało otrzymać. Użytkownik może utracić dostęp do całości lub części Usługi P2P w przypadku powtarzającego się niepotwierdzenia wydania Aktywów cyfrowych w odpowiednim czasie pomimo otrzymania przelewu w walucie lokalnej od Kupującego.

g. Dokonując transakcji na Platformie OKX za pośrednictwem Usługi P2P, Kupujący zgadza się ponieść wszelkie Opłaty za przelew, które mogą zostać naliczone przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych za metodę płatności wybraną przez strony w celu dokonania przelewu w walucie lokalnej w zamian za Aktywa cyfrowe, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się ponieść takie dodatkowe opłaty lub koszty. W związku z tym waluta lokalna, która ma zostać przelana przez Kupującego jako zapłata za Aktywa cyfrowe będące przedmiotem obrotu, musi obejmować wszelkie Opłaty za przelew, aby zapewnić, że Sprzedawca otrzyma pełną kwotę w walucie lokalnej widniejącą w Zleceniu (np. jeśli kwota zlecenia wynosi 10 000 USD , a dostawca usługi płatniczej wybranej metody płatności doliczy dodatkowe 5 USD, Kupujący powinien zapłacić 10 005 USD zamiast 10 000 USD). W przypadku, gdy dany dostawca usług płatniczych pobiera takie Opłaty za przelew od Sprzedawcy, Sprzedawca powinien wyraźnie wskazać je w Reklamie (jeśli Sprzedawca jest Reklamodawcą) lub dostarczyć Kupującemu dowód uiszczenia takich Opłat za przelew. Dostawcy usług płatniczych, w tym między innymi banki, e-portfel, mogą pobierać opłaty, gdy między stronami zostanie przelana płatność w walucie lokalnej, a strony zgadzają się ponosić takie opłaty na rzecz odpowiednich dostawców usług na własny koszt.

4.8 Użytkownik może podlegać okresowi oczekiwania do 15 dni na wypłacenie Aktywów cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Usługi na Platformie OKX w przypadku, gdy handluje niektórymi walutami lokalnymi, co może zostać określone przez OKX według własnego uznania. Okres oczekiwania rozpoczyna się w momencie wydania mu Aktywów cyfrowych. W okresie oczekiwania na wypłatę nie będzie to miało wpływu na żadne inne działania handlowe, które użytkownik może wykonywać za pomocą swojego konta OKX.

4.9 OKX zastrzega sobie prawo do pobrania Opłaty za usługę za przetwarzanie dowolnej transakcji za pośrednictwem Usługi P2P na Platformie OKX. Podmiot przetwarzający usługi płatnicze może również pobierać Opłatę za przelew podczas przetwarzania płatności w walucie lokalnej za dowolną transakcję między Kupującym a Sprzedawcą w ramach tej Usługi P2P. Taka Opłata za usługę i Opłata za przelew, jeśli ma zastosowanie, zostaną opublikowane na Platformie OKX i mogą być od czasu do czasu modyfikowane przez OKX.

4.10 Użytkownik będzie mógł przeglądać historię swojego konta na Platformie OKX. Musi dokładnie sprawdzić historię swojego konta i jak najszybciej powiadomić OKX, jeśli zauważy jakiekolwiek wpisy lub transakcje, których nie rozpoznaje lub które uważa za nieprawidłowe. OKX może w dowolnym momencie poprawić każdy błąd w historii konta i zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub cofnięcia dowolnej transakcji:

a. zawierającej lub wynikającej z oczywistego błędu (tj. stron trzecich), które są oczywiste lub namacalne, w tym błędy dokonane przez któregokolwiek przedstawiciela OKX, biorąc pod uwagę obecny rynek i aktualnie ogłaszane oferty, lub jakikolwiek błąd w jakiejkolwiek informacji, źródle, oficjalnym dokumencie, oficjalnym wyniku lub wymowie); lub

b. aby odzwierciedlić to, co zasadnie uważamy za prawidłowe lub uczciwe szczegóły transakcji.

4.11 OKX może być zobowiązana na mocy Obowiązujących przepisów i regulacji do udostępniania stronom trzecim informacji o kontach użytkownika i korzystaniu przez niego z Platformy OKX. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i wyraża zgodę na to, że jesteśmy uprawnieni do ujawnienia takich informacji.

4.12 Ponieważ OKX nie jest stroną transakcji ani wymiany handlowej między Kupującym a Sprzedawcą, OKX nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakiegokolwiek sporu między Kupującym a Sprzedawcą i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w związku z płatnością. To powiedziawszy, wyłącznie w geście dobrej woli, w przypadku wystąpienia konfliktu podczas handlu za pośrednictwem Usługi P2P, którego strony nie mogą rozwiązać polubownie, OKX może zaoferować kanał lub mechanizm ułatwiający Kupującemu i Sprzedawcy rozwiązanie sporu. OKX w żaden sposób nie składa żadnych oświadczeń, nie zobowiązuje się ani nie gwarantuje, że może rozwiązać spór między stronami w sposób satysfakcjonujący obie strony, ale OKX wyłącznie lub tylko zapewnia kanał mediacji. OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usługi P2P lub dowolnej usługi oferowanej przez OKX, jeśli jakikolwiek Użytkownik nie będzie współpracował podczas tego procesu mediacji. Użytkownik może utracić dostęp do całości lub części Usługi P2P lub jakiejkolwiek innej usługi oferowanej przez OKX w przypadku, gdy wielokrotnie publikuje Reklamę, która wywołuje wiele sporów. OKX zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i orzeczenia w celu rozstrzygnięcia lub sankcjonowania dowolnej sprawy. Decyzja o ponownym otwarciu lub przyjęciu sprawy zostanie określona przez OKX indywidualnie dla każdego przypadku i według własnego uznania.

4.13 Użytkownik może zostać poproszony o ocenę i/lub napisanie opinii dla kontrahenta, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z dowolnej transakcji lub handlu w ramach Usługi P2P na Platformie OKX. Mechanizm oceny i opinii ma na celu stworzenie przejrzystego środowiska dla wszystkich Użytkowników, a ocena taka będzie widoczna dla każdego Użytkownika dokonującego transakcji za pośrednictwem Usługi P2P na Platformie OKX. Użytkownik może utracić całość lub część dostępu do Usługi P2P lub innej usługi oferowanej przez OKX, jeśli jego ocena jest poniżej akceptowalnego poziomu oceny, który zostanie określony przez OKX według własnego uznania.

4.14 Korzystając z naszej Usługi P2P, użytkownik może mieć dostęp do niektórych treści lub korzystać z usług świadczonych przez strony trzecie, w tym hiperłączy do stron internetowych stron trzecich, aplikacji mobilnych i usług takich stron (łącznie „Treści stron trzecich”). OKX nie popiera, nie zatwierdza, nie przyjmuje ani nie kontroluje takich Treści stron trzecich i w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści stron trzecich, a kontakty lub korespondencja użytkownika z takimi stronami trzecimi są wyłącznie między nim a odpowiednimi stronami trzecimi. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku kontaktów lub interakcji użytkownika z jakąkolwiek stroną trzecią lub w związku z takimi Treściami stron trzecich, i przypominamy, że powinien korzystać z nich wyłącznie na własne ryzyko.

5. Zawieszenie dostępu do Usługi

5.1. Z zastrzeżeniem naszych Warunków usługi OKX, OKX może zatrzymać, zawiesić lub anulować dostęp użytkownika do Platformy OKX, nałożyć ograniczenia na dowolne konta OKX, zawiesić lub anulować jego możliwość korzystania z Usługi lub opóźnić niektóre transakcje, jeżeli:

a. użytkownik nie poda dodatkowych informacji w celu zweryfikowania swojej tożsamości lub źródła środków, zgodnie z żądaniem OKX;

b. OKX jest do tego zobowiązana na mocy nakazu sądowego, aby przestrzegać wszelkich Obowiązujących przepisów i regulacji (w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub sankcji);

c. OKX jest do tego zobowiązana, aby zastosować się do wszelkich wskazówek lub instrukcji organu lub agencji rządowej;

d. OKX zasadnie stwierdzi, że wszelkie informacje, które użytkownik przekazał OKX, są błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne; lub

e. użytkownik nie poda dodatkowych informacji, o które prosimy, w sposób zadowalający lub terminowy.

5.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzja OKX o podjęciu pewnych działań, w tym o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu jego dostępu do Usługi P2P lub jego Konta OKX, może opierać się na poufnych kryteriach, które są niezbędne dla naszych protokołów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa, w tym między innymi okoliczności w którym nie jesteśmy w stanie udzielić użytkownikowi informacji o powodach takiego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia w trakcie dochodzenia (przez nas i/lub stronę trzecią, taką jak organy ścigania). Użytkownik zgadza się, że OKX nie ma obowiązku ujawniania mu szczegółów dotyczących zarządzania ryzykiem i procedur bezpieczeństwa. OKX przywróci użytkownikowi dostęp do Usługi tak szybko, jak to możliwe, gdy ustaną przyczyny zawieszenia, ale w żadnym przypadku OKX nie ma obowiązku powiadamiania go, czy i kiedy takie zawieszenie zostanie zniesione, ani też OKX nie udziela gwarancji, zobowiązania ani obietnicy cofnięcia takiego zawieszenia.

6. Zobowiązania

6.1 Użytkownik zgadza się i akceptuje, że kiedy wypłaca swoje Aktywa cyfrowe, czas potrzebny na wypłatę może się różnić, a data zakończenia wyświetlana na Platformie OKX jest ostateczna. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane różnicą czasu przybycia Aktywów cyfrowych.

6.2 Użytkownik zgadza się i akceptuje, że OKX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Umowy w dowolnym momencie według własnego uznania. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane niezrozumieniem niniejszej Umowy lub opóźnieniem w zapoznaniu się z poprawkami do niniejszej Umowy.

6.3 Użytkownik zgadza się i akceptuje, że jeśli Platforma OKX nie może działać prawidłowo lub Usługa zostanie przerwana z powodu następujących warunków, takich jak niemożność korzystania z Usług lub wydawania poleceń lub wykonywania powiązanych operacji handlowych, w tym między innymi awaria, opóźnienie, przerwa, brak odpowiedzi systemu, opóźniona reakcja systemu lub inne nietypowe okoliczności, OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. Okoliczności te obejmują między innymi:

 • Zawieszenie Usługi z powodu konserwacji zgodnie z zapowiedzią OKX;

 • Awarię systemu podczas przesyłania danych;

 • Siłę wyższą lub wypadki, takie jak tajfun, trzęsienie ziemi, tsunami, powódź, zaraza, przerwa w dostawie prądu, wojna, zamieszki, działania rządu, ataki terrorystyczne itp., które prowadzą do zawieszenia Platformy OKX;

 • Przerwę w świadczeniu Usługi lub opóźnienie spowodowane włamaniem, wirusem komputerowym, dostosowaniem lub awarią techniczną, aktualizacją strony internetowej, problemami bankowymi, tymczasowym zamknięciem z powodu przepisów rządowych itp.;

 • Przerwę w świadczeniu Usługi lub opóźnienie spowodowane uszkodzeniem, wadliwością lub brakiem możliwości normalnego działania systemu komputerowego;

 • Straty spowodowane problemami technicznymi, których nie można przewidzieć ani rozwiązać istniejącymi siłami technicznymi w branży;

 • Straty poniesione przez użytkownika lub inne strony trzecie z winy lub opóźnienia strony trzeciej;

 • Straty poniesione przez użytkownika lub inne strony trzecie spowodowane zmianami w Obowiązujących przepisach i regulacjach lub nakazami rządowymi, regulacyjnymi lub organami ścigania;

 • Straty poniesione przez użytkownika lub inne strony trzecie spowodowane siłą wyższą lub wypadkami spowodowanymi innymi nieprzewidywalnymi, nieuniknionymi i niemożliwymi do rozwiązania obiektywnymi okolicznościami.

Użytkownik zgadza się i akceptuje, że powyższe przyczyny mogą prowadzić do nietypowych transakcji, nietypowych wahań rynku i cen, przerw na rynku i innych możliwych nietypowych okoliczności, OKX zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania poleceń użytkownika w oparciu o rzeczywiste okoliczności. Użytkownik rozumie i zgadzasz się, że OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym między innymi straty bezpośrednie lub pośrednie, rzeczywiste straty lub utratę możliwego zysku itp.).

6.4 Użytkownik zgadza się i akceptuje, że OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez ryzyko opisane w punktach 3.4 i 6.3 niniejszej Umowy (w tym między innymi za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, rzeczywiste straty lub możliwą utratę zysków).

7. Zastrzeżenia dotyczące technologii

7.1 OKX może od czasu do czasu zawiesić dostęp do kont OKX, Platformy OKX, Usługi i/lub wszelkich innych usług OKX użytkownika, zarówno w celu konserwacji planowej, jak i awaryjnej. OKX dołoży uzasadnionych starań, aby transakcje na Platformie OKX były przetwarzane terminowo, ale OKX nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania, który zależy od wielu czynników, na które nie mamy wpływu.

7.2 Chociaż OKX dokłada uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na Platformie OKX, OKX nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści na Platformie OKX, w tym informacje dotyczące Usług i wszelkich innych usług OKX, są dokładne, kompletne lub aktualne.

7.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie dostępu do sieci danych niezbędnego do korzystania z Usług lub innych usług OKX. Jest odpowiedzialny za nabycie i aktualizację kompatybilnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej, wszelkich usług OKX, Platformy OKX oraz wszelkich ich aktualizacji. OKX nie gwarantuje, że jakakolwiek usługa OKX lub jakakolwiek jej część będzie działać na jakimkolwiek konkretnym sprzęcie lub urządzeniu. Usługi OKX mogą podlegać awariom i opóźnieniom nieodłącznie związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

8. Obowiązkowe środki

Użytkownik zgadza się i akceptuje, że OKX surowo zabrania nieuczciwych praktyk handlowych. OKX zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad kontem użytkownika lub zamknięcia konta, jeśli użytkownik wykona następujące działania:

 • Manipulacje na rynku, manipulacje cenowe, wykorzystywanie informacji poufnych, zakłócenia rynku lub wszelkie inne złośliwe działania lub zachowania;

 • Szkodzenie innym Użytkownikom lub OKX z wykorzystaniem luk w Usłudze lub w inny nieuzasadniony sposób;

 • Udział we wszelkich działaniach, które OKX uważa za szkodliwe dla rynku;

 • Naruszenie prawa i przepisów.

W celu wyeliminowania wszelkich negatywnych skutków dla całego rynku, OKX zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących środków według własnego uznania, w tym między innymi do zamknięcia konta użytkownika, ograniczenia lub anulowania jego poleceń. Użytkownik rozumie i zgadza się, że OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym między innymi wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, rzeczywiste straty lub utratę możliwych zysków) poniesione przez użytkownika w związku z powyższymi środkami.

9. Odszkodowanie

9.1 Użytkownik podejmie wszelkie możliwe środki w celu ochrony OKX przed wszelkimi szkodami wynikającymi z korzystania przez niego z Usługi lub innych działań związanych z jego Kontem OKX, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność wobec OKX.

9.2 Niniejszym użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić OKX przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) wniesionymi lub poniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko OKX z powodu naruszenia przez niego niniejszej Umowy, niewłaściwego korzystania z Usługi, naruszenie przez niego jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej i/lub działania lub zaniechania jakiejkolwiek strony trzeciej, której udziela pozwolenia na korzystanie ze swojego Konta OKX lub dostęp do naszej strony internetowej, oprogramowania, systemu (w tym wszelkiej sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnej Usługi) obsługiwanej przez nas lub w naszym imieniu lub dowolnej Usługi w swoim imieniu.

10. Różne

10.1 Treść niniejszej Umowy obejmuje również różne specyfikacje systemowe OKX, inne umowy lub zasady zawarte w załączniku do niniejszej Umowy oraz inne odpowiednie umowy i zasady dotyczące Usługi, które OKX może od czasu do czasu wydawać. Po oficjalnym opublikowaniu powyższej treści staje się ona integralną częścią niniejszej Umowy i należy jej również przestrzegać. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między powyższą treścią a niniejszą Umową, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo.

10.2 OKX zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy (w tym powyższej treści), jeśli to konieczne. Taka modyfikacja może nastąpić w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, poprawiona treść zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej OKX. Użytkownik powinien zapoznać się z najnowszymi informacjami tam zamieszczonymi oraz ze wszelkimi zmianami. Dalsze korzystanie lub dostęp do Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmienionej treści, powinien zaprzestać korzystania z Usług.

10.3 Użytkownik powinien uważnie przeczytać Umowę oraz wszelkie dokumenty, o których mowa w punktach 10.1 i 10.2 niniejszej Umowy, które stanowią treść niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie rozumie dowolnego fragmentu w Umowie i jakimkolwiek dokumencie, o którym mowa w niniejszej Umowie, powinien skontaktować się z OKX i poprosić o wyjaśnienie. O ile OKX nie poinstruuje inaczej, wszelka formalna komunikacja i przekazywanie dokumentów między użytkownikiem a OKX powinno odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może również kontaktować się telefonicznie z OKX w ramach komunikacji nieformalnej. Wszelka formalna komunikacja między użytkownikiem a OKX powinna, o ile nie uzgodniono inaczej, odbywać się w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między komunikacją w języku angielskim a komunikacją w języku obcym, wersja angielska ma pierwszeństwo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją niniejszej Umowy a jakąkolwiek wersją przetłumaczoną, angielska wersja niniejszej Umowy ma pierwszeństwo.

Adres e-mail OKX: service@OKX.com

10.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani osłabiona. Jeśli jednak którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa w dowolnej jurysdykcji, zostanie ono uznane za zmodyfikowane w odniesieniu do takiej jurysdykcji w celu dostosowania do minimalnych wymagań takiego prawa lub jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zostanie uznane za zmodyfikowane, będzie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne tylko w zakresie takiej nieważności, niezgodności z prawem lub ograniczenia wykonalności bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy lub na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

10.5 Niepowodzenie w egzekwowaniu przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

10.6 Niniejsza Umowa, korzystanie przez użytkownika z Usług, wszelkie roszczenia, roszczenia wzajemne lub spory jakiegokolwiek rodzaju wynikające z niniejszej Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii bez względu na ich zasady kolizyjne.

10.7 Rozwiązywanie sporów

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku jakiegokolwiek sporu, kontrowersji, różnicy lub roszczenia, w tym istnienia, ważności, interpretacji, wykonania, naruszenia lub rozwiązania Warunków lub jakiegokolwiek sporu wynikającego z Warunków lub z nimi związanego („Spór”) , strony najpierw kierują Spór do postępowania w Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Hongkongu („HKIAC”) zgodnie z Regulaminem mediacji HKIAC obowiązującym w danym czasie.

b. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty po podpisaniu ugody w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od złożenia wniosku o mediację, o którym mowa w powyższym punkcie (i) 10.7, taki Spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu zarządzanego przez HKIAC zgodnie z Regulaminem arbitrażu administrowanego HKIAC, obowiązującym w chwili złożenia zawiadomienia o arbitrażu. Prawem niniejszej klauzuli arbitrażowej jest prawo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej („Hongkong”).

c. Użytkownik zgadza się, że miejscem arbitrażu będzie Hongkong. Liczba arbitrów wynosi trzech (3). OKX wyznaczy jednego (1) arbitra i użytkownik wyznaczy jednego (1) arbitra. Trzeciego arbitra wyznacza Przewodniczący HKIAC. Tacy arbitrzy będą wybierani w sposób wolny, a wybór stron nie będzie ograniczony do żadnej ustalonej listy. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

d. Użytkownik zgadza się, że OKX nie będzie zobowiązana do ogólnego ujawnienia dokumentów, ale może być zobowiązana jedynie do przedstawienia określonych, zidentyfikowanych dokumentów, które są istotne i istotne dla wyniku Sporu.

e. Każde orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszej umowy i będzie wykonalne w każdym właściwym sądzie, który ma jurysdykcję.

10.8 Użytkownik nie będzie przenosić, odnawiać ani cedować niniejszej Umowy oraz wynikających z nich praw i obowiązków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody OKX. OKX ma prawo do przeniesienia, odnowienia lub cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy poprzez doręczenie użytkownikowi pisemnego zawiadomienia, które wchodzi w życie z chwilą dostarczenia takiego zawiadomienia.

10.9 Nagłówki wszystkich warunków niniejszej Umowy służą wyłącznie do ułatwienia czytania i nie mają rzeczywistego znaczenia i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do interpretacji znaczenia niniejszej Umowy.

10.10 OKX ma wyłączne i ostateczne prawo do interpretacji niniejszej Umowy.