Our Investment in Monad Labs to Fuel Innovation in Web3 and Decentralized Computing

We're proud to announce our strategic investment in Monad Labs, which is developing a developer-forward smart contract platform that is poised to revolutionize the decentralized digital landscape.

This investment underscores our commitment to supporting innovative projects at the forefront of blockchain technology and decentralized ecosystems.

Monad Labs, a leader in innovation, offers a revolutionary platform that scales Ethereum by 1000x through parallel execution and superscalar pipelining of Ethereum transactions. By combining advanced technologies with a focus on scalability and efficiency, Monad Labs is pioneering a new era in decentralized computing, enabling developers and users to fully harness the potential of Web3.

Our investment will equip Monad Labs with the resources and support needed to accelerate the development and adoption of its platform. Monad Labs aims to enable developers to build high-performance decentralized applications (dApps) that can scale to meet the demands of mass adoption, ushering in a new era of innovation and accessibility in the blockchain space.

As a prominent investor in the blockchain sector, we remain dedicated to identifying and nurturing projects that demonstrate the potential to drive positive change within the industry. The investment in Monad Labs reflects our confidence in the team's technology and vision, as well as its dedication to fostering sustainable growth in the blockchain ecosystem.

Zřeknutí se odpovědnosti
Tento obsah slouží pouze k informativním účelům a může se zabývat produkty, které nejsou ve vaší oblasti k dispozici. Není zamýšlen jako (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, se pojí s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním expertem. Informace (včetně tržních dat a statistických informací, pokud jsou k dispozici), které se zobrazují v tomto příspěvku, jsou jen pro obecné účely. Ačkoli jsme tato data a grafy připravili s veškerou přiměřenou péčí, nepřijímáme žádnou odpovědnost ani závazky v souvislosti s případnými faktickými chybami nebo opomenutími v nich. Služby OKX Web3 Peněženka a Tržiště OKX NFT se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.

© 2024 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2024 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2024 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více