Hoe je winst kunt maken met futuresspread

Een veelgebruikte futureshandelsstrategie in de crypto-scene die snel aan populariteit wint is de futuresspread-handelsstrategie. Futuresspreads, ook bekend als crypto spread betting, proberen te profiteren van het prijsverschil tussen twee vervallen futures met dezelfde onderliggende asset maar verschillende afwikkelingsdata. Futurespreads worden gevormd wanneer een handelaar tegelijkertijd tegengestelde posities inneemt op de futuresmarkt. Dat wil zeggen, één futurescontract koopt en een ander verkoopt. De winst van een futuresspread-handelaar komt van het prijsverschil, of de spread, tussen de twee instrumenten.

Dit artikel legt uit wat een futuresspread is aan de hand van voorbeelden, de voordelen en risico's van cryptospread-handel, en laat zien hoe het gebruik van de strategie voordelig kan zijn. Nadat we hun risico's hebben besproken, beschrijven we tot slot hoe je futuresspreads kunt verhandelen voor de verschillende producten die OKX aanbiedt.

Wat is een futuresspread?

Handel in futuresspreads is een crypto-arbitragestrategie waarbij twee futures met vervaldatum in gelijke hoeveelheden worden gekocht en verkocht. Deze contracten zijn gekoppeld aan dezelfde onderliggende asset, waardoor deze benadering 'marktneutraal' is. De prijsbeweging van de onderliggende asset heeft geen directe invloed op de prestaties van de strategie. Deze eigenschap stelt futuresspread-handelaren in staat om winst te maken ongeacht of de markt omhoog gaaat, omlaag gaat of stagneert gedurende de looptijd van het contract. Het is de moeite waard om op te merken dat handel in futuresspreads verschilt van carry transacties, waarbij je profiteert van discrepanties tussen prijzen voor spot- en futureshandel.

Stel dat de prijs van de onderliggende asset stijgt vóór de afwikkelingsdatum van het eerste contract. In zo'n scenario wint de longpositie aan waarde, terwijl de shortpositie verlies lijdt. Omgekeerd leidt een koersdaling van de onderliggende asset ertoe dat de shortpositie winst maakt, terwijl de longpositie verlies lijdt.

Maar omdat beide posities tegelijkertijd zijn ingenomen en even groot zijn, zou de nettowinst of het nettoverlies ongeveer nul moeten zijn. Hoewel deze strategie zowel een long als een short positie vereist, vereenvoudigen handelaren hun uitleg vaak door te verwijzen naar 'de futuresspread kopen' of 'de futuresspread verkopen'. In deze context verwijzen 'kopen' en 'verkopen' naar het eerste contract dat wordt afgewikkeld, meestal het front-month of near-term contract genoemd.

Mechanisme van crypto-futuresspreads uitgelegd

Bij het uitleggen van de mechanismen achter cryptohandel in futuresspreads, gebruiken we Bitcoin als ons voorbeeld. Als we een Bitcoin-transactie opzetten en een BTC-futurespread 'kopen', kopen we mogelijk het BTC/USDT juli-futurescontract en verkopen we het BTC/USDT septembercontract. Omgekeerd zou het 'verkopen' van dezelfde spread inhouden dat je het kortetermijncontract (BTC/USDT juli) verkoopt en het langetermijncontract (BTC/USDT september) koopt.

De beslissing om de spread te kopen of te verkopen hangt af van de contractprijzen bij het aangaan van de handel. Als het kortetermijncontract lager geprijsd is dan het langetermijncontract, kopen veel handelaren liever de spread. Dat wil zeggen, ze kopen het kortetermijncontract en verkopen het langetermijncontract. Deze situatie, waarbij contracten met een langere looptijd hoger geprijsd zijn dan contracten met een kortere looptijd, wordt 'contango' genoemd.

Aan de andere kant, als het contract voor de langere termijn lager geprijsd is dan het contract voor de korte termijn, zullen handelaren de spread vaak verkopen. Een situatie waarin de futures die op korte termijn vervallen hoger geprijsd zijn dan het contract voor de langere termijn, wordt 'backwardation' genoemd.

Contango en backwardation begrijpen

'Contango' treedt meestal op als de markt optimistisch is over de toekomstige spotprijs van de onderliggende asset. Dit stijgende sentiment leidt ertoe dat handelaren een premium betalen voor langer lopende contracten, in de overtuiging dat de spotprijs zal blijven stijgen. Het tegenovergestelde scenario, 'backwardation', treedt op in dalende markten, waar handelaren anticiperen op een daling van de spotprijzen en langere termijn futures verkopen. Deze actie oefent neerwaartse druk uit op de prijzen van futures met vervaldatum.

Hoewel er in de traditionele financiële wereld verschillende futurespreads voorkomen, is het meest voorkomende type op de cryptomarkten de 'intramarket spread', ook wel bekend als een 'kalenderspread'. Dit verwijst naar twee contracten met verschillende afwikkelingsdata, maar gekoppeld aan dezelfde onderliggende asset binnen dezelfde markt. Bijvoorbeeld maandelijks BTC kopen en per kwartaal BTC verkopen, of andersom.

Crypto-futuresspreads kunnen bestaan uit een long en short futurescontract met vervaldatum die tegelijkertijd worden uitgevoerd, of een combinatie van een futurescontract met vervaldatum en een perpetual futurescontract, wat in wezen een futurescontract is zonder specifieke afwikkelingsdatum.

Samengevat zijn de bepalende kenmerken van een crypto-futuresspreadtransactie als volgt:

  • Het moet precies twee posities omvatten.

  • Beide posities moeten dezelfde onderliggende asset hebben.

  • De posities moeten omgekeerd zijn, d.w.z. één long en één short.

  • De strategie moet marktneutraal zijn.

  • De futurescontracten met vervaldatum moeten verschillende afwikkelingsdata hebben.

  • Beide legs van de spread moeten uit een identieke hoeveelheid bestaan.

  • De winst van de handelaar komt voort uit het prijsverschil tussen de twee contracten.

Voorbeeld van futurespread met Bitcoin-futures

Laten we eens kijken naar een hypothetisch voorbeeld om futurespreads beter te illustreren.

Het is mei en de spotprijs van Bitcoin is 65.000 USDT. De handelaar koopt de juli BTC-future voor 66.000 USDT en verkoopt de augustus BTC-future voor 66.200 USDT. De spread is 200 USDT.

De handelaar heeft een paar opties. Ten eerste kunnen ze wachten tot beide contracten afgewikkeld zijn, waardoor ze winst maken met de spread op het moment dat ze de transactie instapten. De handelaar zou effectief BTC kopen voor 66.000 USDT in juli en BTC een maand later verkopen voor 66.200 USDT. Ongeacht de spotprijs op het moment van afwikkeling, zouden ze 200 USDT verdienen. Deze optie is zinvol als de spread kleiner wordt of gelijk blijft en hun account voldoende marge heeft om het tweede deel open te houden.

Als alternatief kunnen ze hun posities sluiten voor een nog grotere winst als de spread groter wordt voor de afwikkeling. Stel dat de prijs van het kortetermijncontract gelijk blijft, maar dat de prijs van het langetermijncontract stijgt naar 67.000 USDT. Als ze de positie sluiten, verdienen ze nog eens 800 USDT voor een totaal van 1.000 USDT. Deze optie heeft de voorkeur als de spread tussen kortetermijn- en langetermijncontracten groter is geworden.

Een andere optie is om de spread door te rollen op de afwikkelingsdatum van het kortetermijncontract. Hier zou de handelaar het kortetermijncontract sluiten en een andere futurespositie innemen tegenover het langetermijncontract. Hierdoor blijft de futuresspread-transactie open met een nieuwe afwikkelingsdatum.

De voordelen van handel in futuresspreads begrijpen

Er zijn verschillende redenen waarom een handelaar een futuresspread-strategie zou willen inzetten.

Marktneutrale handelsstrategie

Ten eerste zijn futurespreads niet-richtinggebonden transacties. De handelaar hoeft niet te speculeren of de prijs van de onderliggende asset zal stijgen of dalen. Hij geeft alleen om de grootte van de spread.

Als marktneutrale strategie vermindert spreadhandel ook de invloed van prijsvolatiliteit in de onderliggende asset. Een gebeurtenis die een grote verschuiving veroorzaakt in de prijs van de onderliggende asset zou beide delen van de transactie in gelijke mate moeten beïnvloeden. Een dergelijke gebeurtenis zou kunnen leiden tot aanzienlijk grotere winsten of verliezen bij het rechtstreeks verhandelen van assetprijzen.

Lagere marge vergeleken met andere vormen van cryptohandel

Lagere margevereisten kunnen spreadhandel ook aantrekkelijk maken. Wanneer je een futuresspread verhandelt, is het systeemrisico aanzienlijk kleiner dan wanneer je rechtstreeks handelt. Zo kan het handelsplatform handelaren toestaan posities in te nemen met minder marge vooraf. Dit is het geval bij gebruik van de portfoliomarge-accountmodus van OKX.

Als een op derivaten gebaseerde strategie kan het gebruik van een hefboom de kapitaalvereisten bij spreadhandel verder verlagen. Een hefboomeffect brengt echter zijn eigen risico's met zich mee, die hieronder worden besproken.

Spread-transacties kunnen worden gebruikt om een open positie te hedgen, waarbij de winst wordt vastgelegd ongeacht de prijs bij de afwikkeling van het contract. Daarnaast kan een spread-transactie worden gebruikt als een speculatief vehikel. Door een spread te kopen (dat wil zeggen, de bull spread te verhandelen) kan de handelaar speculeren dat de prijs van het langer lopende contract zal stijgen ten opzichte van het kortlopende contract. Omgekeerd stelt het verkopen van een spread handelaren in staat om te speculeren dat de prijs van het langer lopende contract zal dalen ten opzichte van het kortlopende contract.

Risico's van handel in futuresspreads ontdekken

Hoewel de handel in futuresspreads verschillende risico's kan beperken die samenhangen met zelfstandige posities in een markt, is het essentieel om te erkennen dat het niet zonder potentiële valkuilen is. Met zorgvuldig beheer kunnen deze risico's echter worden beperkt.

Hefboomrisico van futures

Een cruciaal risico om rekening mee te houden is de hefboomwerking, die het potentieel voor liquidatie met zich meebrengt. Handelen met een hefboom betekent dat je winsten en verliezen worden uitvergroot, dus het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan. Als een transactie niet voldoet aan de margevereisten van een transactie met een hefboomwerking, kan je spreadpositie automatisch geheel of gedeeltelijk worden geliquideerd.

Een ander risico is uitvoeringsrisico, dat samenhangt met de poging om twee transacties tegelijkertijd te plaatsen bij het uitvoeren van een futuresspread. Het kan voorkomen dat slechts één deel van de transactie wordt uitgevoerd, waardoor het andere deel niet wordt uitgevoerd. Deze situatie kan de handelaar blootstellen aan hetzelfde prijsvolatiliteitsrisico dat hij hoopte te vermijden met een spread-handelsstrategie.

OKX biedt veel hulpmiddelen om het uitvoeringsrisico tegen te gaan. Als je bijvoorbeeld de voorgedefinieerde strategieën van ons blokhandelsplatform gebruikt om een spread-transactie te plaatsen, worden beide legs tegelijkertijd of helemaal niet uitgevoerd. Als gevolg hiervan wordt de kans dat je jezelf blootstelt aan volatiliteitsrisico door slechts één deel van de handelstransactie in te voeren effectief geëlimineerd.

Door deze risico's te erkennen en te begrijpen, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen en strategieën maken als ze betrokken raken bij de handel in futures.

Aan de slag met futurespreads op OKX

OKX biedt verschillende hulpmiddelen om aan de slag te gaan met spreadhandel en om risico's verder te beperken. We zullen de komende weken en maanden ook meer functies toevoegen om spreadhandel te vereenvoudigen, en we zullen deze handleiding dienovereenkomstig bijwerken.

Natuurlijk kun je spread-transacties handmatig aangaan door tegengestelde posities in te nemen op de futuresmarkt, of de markt voor futurescontracten met vervaldatum en perpetual futurescontracten. Dit stelt handelaren echter bloot aan uitvoeringsrisico's, wat hen kan ontmoedigen om de strategie handmatig uit te voeren.

Blokhandel

Het blokhandelsplatform van OKX biedt verschillende voorgedefinieerde strategieën om multi-leg transacties snel en met minimaal uitvoeringsrisico aan te gaan.

Je kunt leren hoe je eenvoudige bloktransacties kunt aangaan in deze speciale gids. Het proces voor het aangaan van spread-transacties via het platform is zeer vergelijkbaar.

Selecteer in de offertebouwer de onderliggende asset die je wilt verhandelen uit het gedeelte 'Voorgedefinieerde strategieën'. Klik vervolgens op Futuresspread.

Futures spread - Getting started
A visual showing how to access Futures Spread on OKX

Je ziet twee transactie-legs verschijnen in de offertebouwer. Selecteer eerst de vervaldatum van elke leg. Voer dan het bedrag in dat je wilt handelen. Je kunt ook wijzigen of de leg een koop of verkoop is met de groene K- en rode V-knoppen, en of de legs muntmarge of USDT-marge hebben onder 'Type'

Futures spread - Trading amounts
An image showing how to select each leg of the futures spread's expiry date, and the amount you want to trade.

In het bovenstaande voorbeeld vragen we offertes aan voor de BTCUSDT 220708 Future en de BTCUSDT 221230 Future.

Selecteer vervolgens de gewenste tegenpartijen waarvan je offertes wilt ontvangen.

Wanneer je je parameters voor de spread-transactie hebt ingevoerd en gecontroleerd, klik je op Offerteaanvraag versturen.

Onder 'Offerte aanvragen' zie je de offertes van de door jou gekozen tegenpartijen in de kolommen 'Bod' en 'Vraag'. De getoonde cijfers zijn prijsverschillen voor het kopen en verkopen van de spread van je gekozen instrumenten. Je ziet ook de aanmaaktijd, de resterende tijd voordat je offertes verlopen, de status en de hoeveelheid van de positie en de tegenpartij die de offerte maakt.

Klik op Kopen om de spread te kopen (d.w.z. long het kortetermijncontract en short het langetermijncontract), of Verkopen om de spread te verkopen (d.w.z. short het kortetermijncontract en long het langetermijncontract).

Futures spread - Buy or sell
An image showing how to buy or sell the spread of an asset when trading futures spread on OKX

Controleer alle details nogmaals in de pop-up voor de transactiebevestiging voordat je klikt op Aankoop bevestigen of Verkoop bevestigen. Als je details wilt bewerken, klik je op Annuleren.

Futures spread - Confirming your order
An image showing how to confirm your order when trading futures spread on OKX

Je ziet je openstaande positie dan verschijnen in het gedeelte 'Geschiedenis' onder aan de pagina voor het aanvragen van de offerte. Uitgevoerde transacties blijven daar zeven dagen staan. Om oudere posities te bekijken, klik je op Meer bekijken.

Futures spread - View open positions
An image showing how to view open positions when trading futures spread on OKX

Je transactie-legs verschijnen ook als posities in de transactiegeschiedenis onder 'Margehandel' Hier kun je een positie sluiten met een limiet- of marktorder.

Futures spread 6 - trade leg history
An image showing how to view your trade leg history when trading futures spread with OKX

Verdien met futuresspreads op OKX

OKX wil gebruikers maximale keuze en flexibiliteit bieden bij het ontwikkelen en gebruiken van handelsstrategieën. Als onderdeel van deze missie rollen we verschillende tools uit om handelaren te helpen voordeel te halen uit complexere multi-leg handelsstrategieën, zoals futuresspreads.

Handel in futuresspreads helpt het risico van het nemen van rechtstreekse posities in de vaak volatiele cryptomarkten te beperken. Wanneer de portfoliomarge-accountmodus van OKX wordt gebruikt, verlaagt het verhandelen van de spread ook de totale margevereisten, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor vermogende gebruikers, instellingen en market makers.

Waar wacht je nog op? Bekijk geautomatiseerde handel in futuresspreads op ons krachtige platform voor blokhandel, liquid marketplace.

Wil je meer leren over handel in cryptofutures? Van het behandelen van de beste handelsstrategieën voor cryptofutures tot het uitlichten van de beste platforms voor het handelen in cryptofutures, wij helpen je op weg zodat je in een mum van tijd leert handelen in cryptofutures als een pro.

Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer