Tóm tắt
Tiền mã hóa
NFT
DeFi
Phê duyệt
Lịch sử
Đã sưu tập
Hoạt động
Lệnh về NFTarrowDownarrowUp
Xem thêm
Yêu thích
Đã tạo
Bộ lọc
Đã nhận gần đây
Loại
Đã xác minh
Bộ sưu tập
Hình ảnh NFT
Tất cả bộ sưu tập
Đã niêm yết:2/117
Hình ảnh NFT
BEANZ Official
certified
Đã niêm yết:0/37
Hình ảnh NFT
Azuki Elementals
certified
Đã niêm yết:0/34
Hình ảnh NFT
Azuki
certified
Đã niêm yết:0/12
Hình ảnh NFT
D Alpha [Base]
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Azuki Elemental Beans
certified
Đã niêm yết:0/2
Hình ảnh NFT
Enter The Garden
Đã niêm yết:0/2
Hình ảnh NFT
Arbzuki
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
XCat
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Mutant Ape Yacht Club
certified
Đã niêm yết:2/2
Hình ảnh NFT
Elementals BOX
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Frame Governance
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Reveal Pass
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Twin Tigers Jacket
certified
Đã niêm yết:0/2
Hình ảnh NFT
Bobu, the Bean Farmer
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Open Store
Đã niêm yết:0/4
Hình ảnh NFT
Azuki Elementals Chip
certified
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Energy Kick
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Debris Companions Passage Card
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Express Shipment
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Who is it?
Đã niêm yết:0/1
Hình ảnh NFT
Tất cả bộ sưu tập
Chi phí
$272.273,77
Giá trị ước tính
$236.672,85