FUNNY•FISH•MASK

FUNNY•FISH•MASK
ID Rune:842549:80

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000
nft_ordinals29,1697
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,03466
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals5,4519
Vốn hóa thị trường
0,00057 sats
Giá sàn
20.549
Doanh số
6.077
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#921559
ordinals-price
500.000.000
 🤪
0,00057sats/🤪
$0,00000036
0,00285 BTC
$182,54
#916770
ordinals-price
213.000.000
 🤪
0,000574sats/🤪
$0,00000036
0,001222 BTC
$78,31
#918560
ordinals-price
579.000.000
 🤪
0,000574sats/🤪
$0,00000036
0,003323 BTC
$212,87
#886015
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,000575sats/🤪
$0,00000036
0,0001437 BTC
$9,2
#886018
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,000575sats/🤪
$0,00000036
0,0001437 BTC
$9,2
#886019
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,000575sats/🤪
$0,00000036
0,0001437 BTC
$9,2
#886022
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,000575sats/🤪
$0,00000036
0,0001437 BTC
$9,2
#919730
ordinals-price
49.000.000
 🤪
0,000588sats/🤪
$0,00000037
0,0002881 BTC
$18,45
#919731
ordinals-price
195.000.000
 🤪
0,000588sats/🤪
$0,00000037
0,001146 BTC
$73,44
#919685
ordinals-price
1.000.000.000
 🤪
0,0005888sats/🤪
$0,00000037
0,005888 BTC
$377,18
#919686
ordinals-price
1.214.000.000
 🤪
0,0005888sats/🤪
$0,00000037
0,007149 BTC
$457,9
#919717
ordinals-price
388.000.000
 🤪
0,0005888sats/🤪
$0,00000037
0,002284 BTC
$146,34
#919256
ordinals-price
350.000.000
 🤪
0,000599sats/🤪
$0,00000038
0,002096 BTC
$134,28
#870223
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,00015 BTC
$9,6
#870224
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,00015 BTC
$9,6
#870225
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,00015 BTC
$9,6
#870226
ordinals-price
25.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,00015 BTC
$9,6
#879942
ordinals-price
19.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,000114 BTC
$7,3
#880590
ordinals-price
18.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,000108 BTC
$6,91
#880593
ordinals-price
19.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,000114 BTC
$7,3
#880595
ordinals-price
19.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,000114 BTC
$7,3
#880598
ordinals-price
19.000.000
 🤪
0,0006sats/🤪
$0,00000038
0,000114 BTC
$7,3
#895934
ordinals-price
125.000.000
 🤪
0,00063sats/🤪
$0,0000004
0,0007875 BTC
$50,44
#868187
ordinals-price
2.305.000.000
 🤪
0,00069sats/🤪
$0,00000044
0,0159 BTC
$1.018,69