LOBO•THE•WOLF•PUP

LOBO•THE•WOLF•PUP
ID Rune:840000:35

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals88,7036
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,4538
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals494,0285
Vốn hóa thị trường
2,288 sats
Giá sàn
13.814
Doanh số
58.486
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#916400
ordinals-price
103.935
 🐺
2,288sats/🐺
$0,0014
0,002378 BTC
$152,32
#916286
ordinals-price
207.870
 🐺
2,29sats/🐺
$0,0014
0,00476 BTC
$304,91
#916288
ordinals-price
207.870
 🐺
2,29sats/🐺
$0,0014
0,00476 BTC
$304,91
#915422
ordinals-price
103.935
 🐺
2,3sats/🐺
$0,0014
0,00239 BTC
$153,12
#914663
ordinals-price
103.935
 🐺
2,32sats/🐺
$0,0014
0,002411 BTC
$154,45
#915358
ordinals-price
103.935
 🐺
2,32sats/🐺
$0,0014
0,002411 BTC
$154,45
#914693
ordinals-price
485.891,9
 🐺
2,3498sats/🐺
$0,0015
0,01141 BTC
$731,34
#913974
ordinals-price
103.935
 🐺
2,35sats/🐺
$0,0015
0,002442 BTC
$156,45
#913983
ordinals-price
103.935
 🐺
2,35sats/🐺
$0,0015
0,002442 BTC
$156,45
#912748
ordinals-price
103.935
 🐺
2,37sats/🐺
$0,0015
0,002463 BTC
$157,78
#916485
ordinals-price
140.000
 🐺
2,37sats/🐺
$0,0015
0,003318 BTC
$212,53
#911980
ordinals-price
311.805
 🐺
2,41sats/🐺
$0,0015
0,007514 BTC
$481,34
#912045
ordinals-price
207.870
 🐺
2,41sats/🐺
$0,0015
0,005009 BTC
$320,89
#912148
ordinals-price
103.935
 🐺
2,45sats/🐺
$0,0015
0,002546 BTC
$163,1
#910385
ordinals-price
496.354,9
 🐺
2,59sats/🐺
$0,0016
0,01285 BTC
$823,46
#910253
ordinals-price
207.870
 🐺
2,6sats/🐺
$0,0016
0,005404 BTC
$346,19
#910254
ordinals-price
207.870
 🐺
2,6sats/🐺
$0,0016
0,005404 BTC
$346,19
#910311
ordinals-price
200.000
 🐺
2,67sats/🐺
$0,0017
0,00534 BTC
$342,05
#904095
ordinals-price
519.675
 🐺
2,688sats/🐺
$0,0017
0,01396 BTC
$894,77
#904106
ordinals-price
623.610
 🐺
2,688sats/🐺
$0,0017
0,01676 BTC
$1.073,73
#898254
ordinals-price
207.870
 🐺
2,69sats/🐺
$0,0017
0,005591 BTC
$358,17
#905315
ordinals-price
1.285.868
 🐺
2,75sats/🐺
$0,0017
0,03536 BTC
$2.265,07
#898217
ordinals-price
311.805
 🐺
2,79sats/🐺
$0,0017
0,008699 BTC
$557,23
#898218
ordinals-price
207.870
 🐺
2,79sats/🐺
$0,0017
0,005799 BTC
$371,49