realm

realm
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 20.979.000
Lượng cung: 20.979.000
nft_ordinals73,2687
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,003436
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals18,0009
Vốn hóa thị trường
99,9999 sats
Giá sàn
4.046
Doanh số
1.905
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#840661
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840674
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840685
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840687
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840688
ordinals-price
1.998
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,001997 BTC
$132,07
#840691
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840686
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#840690
ordinals-price
999
 realm
99,9999sats/realm
$0,066
0,0009989 BTC
$66,03
#812790
ordinals-price
3.996
 realm
100sats/realm
$0,066
0,003996 BTC
$264,16
#812807
ordinals-price
999
 realm
100sats/realm
$0,066
0,000999 BTC
$66,04
#751602
ordinals-price
9.990
 realm
116sats/realm
$0,076
0,01158 BTC
$766,06
#719688
ordinals-price
999
 realm
118sats/realm
$0,078
0,001178 BTC
$77,92
#719698
ordinals-price
999
 realm
118sats/realm
$0,078
0,001178 BTC
$77,92
#719700
ordinals-price
999
 realm
118sats/realm
$0,078
0,001178 BTC
$77,92
#719704
ordinals-price
999
 realm
118sats/realm
$0,078
0,001178 BTC
$77,92
#760477
ordinals-price
999
 realm
118sats/realm
$0,078
0,001178 BTC
$77,92
#696957
ordinals-price
546
 realm
119sats/realm
$0,078
0,0006497 BTC
$42,95
#707204
ordinals-price
546
 realm
119sats/realm
$0,078
0,0006497 BTC
$42,95
#668623
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24
#668625
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24
#668631
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24
#668633
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24
#668637
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24
#807143
ordinals-price
999
 realm
120sats/realm
$0,079
0,001198 BTC
$79,24