Cách thực hiện giao dịch giao ngay bằng Jupyter Notebook?

Phát hành vào 29 thg 9, 2023Cập nhật vào 11 thg 4, 2024Thời gian đọc: 14 phút121

Tìm hiểu cách thực hiện giao dịch Giao ngay đơn giản nhờ gọi các chức năng trong thư viện python-okx trên Jupyter Notebook.

1. Cách chạy các đoạn mã Python trên Jupyter Notebook?

CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-1 Jupyter Notebook là công cụ cực mạnh và dễ sử dụng giúp phát triển và phân tích dữ liệu. Bạn có thể chạy máy chủ Jupyter Notebook trên hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux.

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn khá toàn diện về cách cài đặt và chạy Notebook Jupyter.

2. Cách cài đặt gói python-okx?

Sau khi bắt đầu chạy Jupyter Notebook, bạn có thể cài đặt gói python-okx bằng cách chỉ cần chạy pip cài đặt python-okx trong notebook hoặc trong terminal (hoặc qua command prompt dành cho Windows):
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-2

3. Cách tạo mã API?

 1. Sau khi đăng nhập OKX, truy cập Giao dịch > Demo giao dịch để tạo mã API phục vụ cho mục đích thử nghiệm
  CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-3
 2. Truy cập Tài khoản -> API để tạo mã API
  CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-4
 3. Tạo mã API cho các tài khoản chính/tài khoản phụ khác nhau mà bạn có thể có
  CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-5
 4. Chọn Giao dịch trong Quyền để giao dịch bằng mã API
  CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-6
 5. Giờ đây bạn có quyền truy cập mã API, Khóa bí mật và passphrase của mình. Hãy cất chúng ở nơi an toàn!
 6. Biến số python tức thì giúp lưu thông tin chi tiết API của bạn trong notebook để sử dụng sau
  CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-7

4. Cách nhập mô-đun OKX?

Trong python-okx, có một số mô-đun dựa trên mô-đun API REST của chúng tôi. Đọc hướng dẫn để tìm hiểu Cách nhập mô-đun OKX.

 • Giao dịch
 • Giao dịch Block
 • Funding
 • Tài khoản
 • Chuyển đổi
 • Earning
 • Tài khoản phụ
 • Dữ liệu thị trường
 • Dữ liệu công khai
 • Dữ liệu giao dịch
 • Trạng thái
 • NDBrover
 • FDBroker

Nhập mô-đun Giao dịch, bạn có thể chạy:
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-8 Giờ đây bạn đã sẵn sàng sử dụng các tính năng toàn diện có sẵn trong python-okx!

5. Cách truy cập dữ liệu thị trường?

Tìm hiểu thêm về cách truy cập dữ liệu thị trường và tham khảo mã dưới đây.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-9

6. Cách đọc các cặp giao dịch khả dụng?

Tìm hiểu thêm về cách đọc các cặp giao dịch khả dụng và tham khảo mã dưới đây.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-10

7. Cách đọc số dư tài khoản của tôi?

Để biết thêm thông tin về cách đọc số dư tài khoản, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Lưu ý: với giao dịch giao ngay trong "cash" tdMode, chủ yếu bạn cần kiểm tra thông số cashBal, frozenBal cho từng ccy trong chi tiết và thông số totalEq.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-11

8. Cách truy cập bốn chế độ tài khoản khác nhau?

Trong hệ thống tài khoản hợp nhất của chúng tôi, có 4 chế độ tài khoản:

 • Tài khoản đơn giản
 • Tài khoản ký quỹ đơn tệ
 • Tài khoản ký quỹ đa tệ
 • Tài khoản ký quỹ danh mục đầu tư

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa các chế độ tài khoản khác nhau và cách thiết lập chế độ tài khoản qua giao diện người dùng web, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi.

Trong chế độ ký quỹ hoặc chế độ giao dịch, thông số _tdMode xác định vị thế của bạn sẽ được ký quỹ như thế nào. Bạn cần đặt mức ký quỹ này mỗi khi đặt lệnh mới.

Đối với giao dịch giao ngay trong chế độ tài khoản ký quỹ đơn giản hoặc đơn tệ, vui lòng đặt tdMode='cash'.
Đối với giao dịch giao ngay trong chế độ tài khoản ký quỹ đa tệ hoặc ký quỹ danh mục đầu tư, vui lòng đặt tdMode= 'cross'.

Dưới đây là phần giải thích nhanh về cách tìm hiểu tài khoản hiện tại của bạn được cấu hình ở chế độ nào.

9. Cách tìm hiểu chế độ mà tài khoản hiện tại của tôi được cấu hình?

Để biết thêm thông tin về cách tìm hiểu tài khoản hiện tại của bạn được cấu hình ở chế độ nào, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu và nhập thông số acctLv.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-12

10. Cách đặt lệnh giao ngay trong chế độ ký quỹ Đơn giản/Đơn tệ?

10.1 Cách đặt lệnh giới hạn?

Để biết thêm thông tin về cách đặt lệnh giới hạn trong chế độ tài khoản ký quỹ Đơn giản hoặc Đơn tệ, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Sau đây là ví dụ mua 0,01 BTC với giá 19000 USDT.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-13
10.2 Cách đặt lệnh thị trường?

Để biết thêm thông tin về cách đặt lệnh thị trường trong chế độ tài khoản ký quỹ Đơn giản hoặc Đơn tệ, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Sau đây là ví dụ mua 100 BTC ở giá thị trường hiện tại.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-14
10.3 Cách sử dụng thông số đồng tiền mục tiêu tgtCcy trong khi giao dịch giao ngay?

Trong giao dịch giao ngay, thông số tgtCcy xác định đơn vị của thông số kích thước sz , có thể là đồng cơ sở hoặc đồng định giá của cặp giao dịch. Ví dụ: trong cặp BTC-USDT, đồng cơ sở là BTC còn đồng định giá là USDT.

Theo mặc định, tgtCcy = ase_ccy, nghĩa là sz bạn đã chỉ định là theo đồng cơ sở. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tgtCcy = quote_ccy như dưới đây, ví dụ bạn sẽ thiết lập để mua giá 100 USDT BTC ở giá thị trường, thay vì mua 100 BTC ở giá thị trường.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-15
10.4 Cách sử dụng thông số ID lệnh khách clOrdId?

Khi đặt lệnh, bạn có thể chỉ định ID lệnh khách bằng cách chỉ định thông số clOrdId , sau này có thể sử dụng thông số đó làm định danh thay cho ordId khi gọi hủy lệnh, sửa đổi hoặc truy xuất điểm cuối.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-16

11. Cách nhận chi tiết về một lệnh nhất định?

Để biết thêm thông tin về cách nhận thông tin chi tiết về một lệnh nhất định, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Sử dụng ordId
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-17
Sử dụng clOrdId
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-18

12. Cách hủy lệnh?

Để biết thêm thông tin về cách hủy lệnh, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Bạn cũng có thể sử dụng clOrdId thay vì ordId.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-19

13. Cách sửa lệnh?

Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi lệnh, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.

Bạn cũng có thể sử dụng clOrdId thay vì ordId.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-20

14. Cách truy cập danh sách lệnh chờ khớp?

Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi lệnh, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-21

15. Cách truy cập lịch sử đặt lệnh?

15.1 Trong 7 ngày qua

Để biết thêm thông tin về cách truy cập lịch sử đặt lệnh trong 7 ngày qua, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-22
15.2 Trong 3 tháng qua

Để biết thêm thông tin về cách truy cập lịch sử đặt lệnh trong 3 tháng qua, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-23

16. Cách đi xa hơn với API OKX nhờ Jupyter Notebook?

Để biết thêm ví dụ, hãy tải xuống Jupyter Notebook đầy đủ tại đây Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về API của chúng tôi, bạn có thể nêu lên trong Kênh Telegram hỗ trợ API OKX.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

BÀI VIẾT/BLOG NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT/BLOG NÀY THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA (CÁC) TÁC GIẢ VÀ KHÔNG THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA OKX/OKCOIN. BÀI VIẾT/BLOG NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP (I) LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ; (II) ĐỀ NGHỊ CHÀO BÁN HOẶC CHÀO MỜI MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ HOẶC (III) LỜI KHUYÊN VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, PHÁP LÝ HOẶC THUẾ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN VÀ NFT – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG.