Phân loại báo giá

Phát hành vào 30 thg 6, 2022Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút4

Chặn giao dịch của OKX xác định đâu là "báo giá tốt nhất" để hiển thị trên dòng đầu tiên cho RFQ của tôi trên Bảng điều khiển RFQ như thế nào?

Giá tốt nhất, chào mua và chào bán sẽ được xếp hạng theo mức cao nhất, độc lập với Người tạo. Điều này có nghĩa là giá mua tốt nhất có thể do Người tạo khác cung cấp chứ không phải giá bán tốt nhất.

Đối với báo giá trên RFQs nơi đồng tiền định giá của tất cả các vị thế giống nhau, giá mua tốt nhất đơn giản là giá trị cao nhất, còn giá bán tốt nhất là giá thấp nhất. Đối với hai báo giá giống nhau, giá mua được gửi trước sẽ được ưu tiên và được sắp xếp cao hơn. Để xác định báo giá tốt nhất trên RFQs có nhiều đồng tiền định giá, trước tiên chúng tôi chuyển đổi giá của mỗi vị thế thành USD, sau đó sắp xếp theo cùng một logic ở trên: giá mua tốt nhất là giá trị cao nhất còn giá bán tốt nhất là giá thấp nhất. Chúng tôi hiểu và đánh giá rằng phương thức này có thể không dẫn đến việc

Chỉ ba báo giá hàng đầu, chào mua và chào bán, sẽ hiển thị trên trang web. Để xem thêm báo giá, vui lòng sử dụng API để xem tất cả báo giá của Người tạo.

Đã hết hạn và bị hủy sẽ chỉ hiển thị trên bảng RFQ cho RFQ của bạn nếu có ít hơn ba báo giá đang hoạt động. Báo giá đang hoạt động sẽ luôn được sắp xếp cao hơn mức hết hạn và hủy báo giá. Tương tự như báo giá đang hoạt động, báo giá đã hết hạn và bị hủy sẽ được sắp xếp tốt nhất, với báo giá trước đó nhận được ưu tiên báo giá giống nhau.

Tôi thấy nhiều người tạo ẩn danh gửi báo giá cho RFQ của tôi, tuy nhiên sau khi hết hạn, tôi chỉ thấy một báo giá hết hạn với mã định danh tài khoản "ANON". Tại sao báo giá này không hiển thị tất cả các nhà tạo ẩn danh?

Để giúp đảm bảo rằng Người tạo có mong muốn duy trì ẩn danh được bảo vệ, chúng tôi không hiển thị nhiều hơn một báo giá vô danh đã hết hạn hoặc bị hủy trên Bảng yêu cầu báo giá. Nếu nhiều Người tạo gửi báo giá ẩn danh, khi báo giá hết hạn hoặc bị hủy, chúng sẽ được coi như thể thuộc về cùng một maker khi được phân loại là đã hết hạn hoặc bị hủy báo giá, bên dưới bất kỳ báo giá nào đang hoạt động.