Bài viết

OKX Opens a New Chapter in Dubai with VARA VASP License

Ahlan Dubai!

As General Manager of OKX in the MENA Region, I am thrilled to share that we've received our Virtual Asset Service Provider (VASP) license from the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) for VA Exchange Services. While the licence is not yet operational, this achievement is a significant milestone and testament to our team's hard work and dedication, and a reflection of Dubai's forward-thinking approach to virtual assets and Web3 technology.

This license is a game-changer. Once operational approval has been received, the VASP Licence will allow OKX Middle East to offer regulated virtual asset exchange services activities including spot and fiat trading services, AED deposits and withdrawals, and spot trading-pairs. These services will be available to retail and institutional users in-market via the OKX App and OKX.com Exchange.

Our commitment at OKX is unwavering when it comes to upholding robust investor and market safeguard principles. By trading on a regulated platform under VARA's supervision in Dubai, our users will enjoy enhanced levels of consumer protection. This is crucial in an era where trust and security are paramount.

Dubai, along with VARA, has successfully established a unique environment that nurtures the growth of Virtual Asset Service Providers (VASPs). The MENA region holds immense potential to become a hub of excellence for Web3 and virtual assets, and we are eager to play a significant role in this evolution.

We anticipate the chance to further enhance the already flourishing ecosystem throughout the region. This license marks the beginning of a new era – one where digital assets are not just a part of the financial landscape but are pivotal in shaping its future.

Thank you, Dubai and VARA, for being world leaders in crypto regulation. This isn't just a step forward for OKX – it's a leap into a future where we move from a trust-based system to one that is trustless, empowering users to take control of their financial future.

The UAE is an important market for us, and we're excited to build strong relationships with you and contribute to the development of its crypto and Web3 ecosystem. Let’s embark on this journey together, towards a more inclusive and empowered digital asset future.

Stay tuned for more updates as we continue to innovate and lead in this exciting space!

Warm regards,

Rifad Mahasneh

General Manager, OKX MENA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể bao gồm các sản phẩm không khả dụng ở khu vực của bạn. Nội dung không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Thông tin (bao gồm dữ liệu thị trường và thông tin thống kê, nếu có) xuất hiện trong bài đăng này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi chuẩn bị dữ liệu và biểu đồ này nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi sai sót thực tế hoặc thiếu sót được trình bày trong tài liệu này. Cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.

© 2024 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2024 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên Bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2024 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm