Bài viết

OKX Ventures Makes a Seed Round Investment in Type 2.5 ZkEVM Kakarot

Singapore, November 16, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading Web3 technology company OKX, today announced its seed round investment in Kakarot, a Type 2.5 Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) written in Cairo, a Scalable Transparent Argument of Knowledge (STARK)-based Turing-complete language for writing provable programs on blockchain. Kakarot aims to scale Ethereum by leveraging the capabilities of Cairo and Starkware's technology.

Kakarot started as a community initiative during a Starknet Hacker House in October 2022 and has since evolved into a company with a mission to enable Ethereum's scalability. With strong community engagement and the power of Cairo, developed by the Starkware team, Kakarot achieved full 'Operation Code' (opcode) equivalence in just two and a half months; opcode is a primitive code or instruction that enables the programming of operations within a blockchain.

OKX Ventures Founder Dora Yue said: "We are honored to participate in the seed round of investment in Kakarot, a Cairo language-based zkEVM. Kakarot is built on Starknet, utilizing an innovative coding language that resolves the issue of Starknet's incompatibility with EVMs. This advancement enables the Ethereum ecosystem to flourish on Starknet."

Kakarot is currently preparing to launch its inaugural testnet, which will serve as both a Layer-2 on Ethereum and a Layer-3 on StarkNet, a decentralized Layer-2 network that enables Ethereum to scale securely and DApps to achieve unlimited scale for transactions and computation. In addition, Karakot has ambitions to become a Type-1 zkEVM, allowing any Layer-1 node to generate STARK proofs. The project is also exploring the development of other zero-knowledge proofs, account abstraction and scaling solutions to contribute to the ongoing development of the Web3 space.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm