P2P vs. DEX: How should you swap your crypto?

The OKX Wallet offers two powerful ways to swap assets: DEX and P2P. While both are easy and secure, they each come with different benefits. Let's dive into which one might be best for you.

What's a Decentralized Exchange (DEX) swap?

A decentralized exchange, or DEX as we call it, is the swap experience most familiar to OKX Wallet users. On a DEX, you can swap and bridge your favorite digital assets without wasting your time shopping protocols or exchanges. Instead, our powerful X Routing technology looks for the best prices and protocols for you, which helps a lot if you want to optimize your price execution.

In addition, you can use our DEX for placing limit orders and bridging tokens across your favorite blockchains. This powerful stack is available to users at no cost; we charge no platform fees for users to use the OKX Wallet DEX. Customers will only be charged gas fees and bridge fees when imposed by the protocols through which the swap was made.

What's a Peer-to-Peer (P2P) swap?

Peer-to-Peer, or P2P for short, is another way for OKX users to swap crypto. P2P allows you to swap assets with another party directly, rather than through an exchange. This is useful in cases where two parties have agreed to swap one asset for another asset at a set price for example.

With the OKX Wallet, P2P transactions are only crypto-to-crypto, but this functionality offers users the ability to buy or sell the digital assets of their choice against another one. They can also post their bids or asks on OKX's public marketplace, a simple browser for finding orders being offered up by other OKX users. There are no fees associated with P2P swaps on OKX.

Should I use P2P or DEX for crypto swaps?

DEX and P2P are two ways that users can limit their reliance on centralized exchanges. However, which one is best for you will depend on many factors.

DEX is generally best for...

  • Trading on order books or automated market makers (AMM)

  • Making frequent and expedient swaps between assets

  • Bridging assets across chains

  • Having orders fulfilled fast and with low fees

P2P is generally best for...

  • People who prefer over the counter (OTC) style trading

  • Users who want to trade or send crypto directly between each other

  • Users who want to swap between assets at a specific price

  • People who value minimizing fees and slippage as much as possible

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm