Số lượng tối đa bạn có thể vay sẽ được xác định bởi 3 yếu tố: Khoản vay có thể vay dựa trên số tiền mã hóa nắm giữ ở giao dịch ký quỹ của tài khoản, số lượng vay tối đa theo bậc tài khoản chính hoặc hạn mức ký quỹ, tùy theo yếu tố nào ít hơn. Để biết thêm thông tin về các quy tắc và bậc ký quỹ, vui lòng tham khảo:Bậc vị thế vay ký quỹ

Sau đây là một vài ví dụ:

1. Alice có 600.000 USDT để giao dịch BTC/USDT. Đòn bẩy gấp 3 lần cho phép cô ấy vay thêm 1.200.000 USDT. Vì chạm giới hạn vay nên số tiền tối đa Alice có thể vay là 1.000.000 USDT.

2. Bob có 200.000 USDT để giao dịch BTC/USDT. Đòn bẩy gấp 3 lần cho phép anh ấy vay thêm 400.000 USDT vì số tiền này không vượt quá giới hạn vay.

Lưu ý rằng giới hạn vay tối đa của từng cá nhân tùy theo cặp giao dịch. Ngay cả khi bạn đã vay 1.000.000 USDT để giao dịch BTC/USDT, bạn vẫn có thể vay thêm 500.000 USDT để giao dịch XRP/USDT. Để giảm thiểu rủi ro cho bạn, chúng tôi cũng xem xét các yếu tố khác khi tính hạn mức. Bạn có thể tìm thấy số tiền cuối cùng trên trang giao dịch ký quỹ.