GBTX

GBTX
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.000.000
Lượng cung: 2.100.000.000.000.000
nft_ordinals10,6142
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,00000003 sats
Giá sàn
243
Doanh số
325
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70935422
ordinals-price
10.000.000.000.000
 GBTX
0,00000003sats/GBTX
$0,000000000025
0,0039 BTC
$250,51
#71143746
ordinals-price
30.000.000.000.000
 GBTX
0,00000003sats/GBTX
$0,000000000025
0,0117 BTC
$751,55
#71645328
ordinals-price
7.990.000.000.000
 GBTX
0,00000003sats/GBTX
$0,000000000025
0,003116 BTC
$200,16
#71867127
ordinals-price
630.000.000.000
 GBTX
0,00000003sats/GBTX
$0,000000000025
0,0002457 BTC
$15,78
#71101975
ordinals-price
3.000.000.000.000
 GBTX
0,00000004sats/GBTX
$0,000000000029
0,00138 BTC
$88,64
#70914344
ordinals-price
4.490.000.000.000
 GBTX
0,00000004sats/GBTX
$0,00000000003
0,00211 BTC
$135,55
#71127917
ordinals-price
10.990.000.000.000
 GBTX
0,00000005sats/GBTX
$0,000000000032
0,005495 BTC
$352,97
#71829960
ordinals-price
10.000.000.000.000
 GBTX
0,00000005sats/GBTX
$0,000000000037
0,0058 BTC
$372,56
#71829869
ordinals-price
20.000.000.000.000
 GBTX
0,00000005sats/GBTX
$0,000000000037
0,0118 BTC
$757,97
#71095627
ordinals-price
10.080.000.000.000
 GBTX
0,00000006sats/GBTX
$0,000000000038
0,006048 BTC
$388,49
#70905699
ordinals-price
3.000.000.000.000
 GBTX
0,00000006sats/GBTX
$0,000000000041
0,00195 BTC
$125,25
#71121774
ordinals-price
1.000.000.000.000
 GBTX
0,00000007sats/GBTX
$0,000000000046
0,00072 BTC
$46,24
#70914351
ordinals-price
2.000.100.000.000
 GBTX
0,00000007sats/GBTX
$0,000000000047
0,00148 BTC
$95,07
#70909211
ordinals-price
10.000.000.000.000
 GBTX
0,00000007sats/GBTX
$0,000000000048
0,0075 BTC
$481,76
#54295813
ordinals-price
2.100.000.000.000
 GBTX
0,00000008sats/GBTX
$0,000000000051
0,00168 BTC
$107,91
#62678849
ordinals-price
8.000.000.000.000
 GBTX
0,00000008sats/GBTX
$0,000000000056
0,00704 BTC
$452,21
#54298548
ordinals-price
2.040.000.000.000
 GBTX
0,00000009sats/GBTX
$0,000000000057
0,001836 BTC
$117,93
#54300500
ordinals-price
2.040.000.000.000
 GBTX
0,00000009sats/GBTX
$0,000000000057
0,001836 BTC
$117,93
#54294883
ordinals-price
1.000.000.000.000
 GBTX
0,00000009sats/GBTX
$0,000000000063
0,00099 BTC
$63,59
#54300065
ordinals-price
5.040.000.000.000
 GBTX
0,0000001sats/GBTX
$0,000000000064
0,00504 BTC
$323,74
#54301839
ordinals-price
5.000.000.000.000
 GBTX
0,0000001sats/GBTX
$0,000000000064
0,005 BTC
$321,17
#54302904
ordinals-price
2.540.000.000.000
 GBTX
0,0000001sats/GBTX
$0,000000000064
0,00254 BTC
$163,15
#54306391
ordinals-price
210.000.000.000
 GBTX
0,0000001sats/GBTX
$0,000000000064
0,00021 BTC
$13,48
#54300481
ordinals-price
5.500.000.000.000
 GBTX
0,00000012sats/GBTX
$0,000000000077
0,0066 BTC
$423,95