ARTIFICIAL•INTELLIGENCE

ARTIFICIAL•INTELLIGENCE
ID Rune:840000:115

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 100.000.000
nft_ordinals0,1724
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
3,95 sats
Giá sàn
500
Doanh số
1.277
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#861496
ordinals-price
200.000
 
3,95sats/⍾
$0,0025
0,0079 BTC
$506,3
#905697
ordinals-price
40.000
 
3,95sats/⍾
$0,0025
0,00158 BTC
$101,26
#905698
ordinals-price
40.000
 
3,95sats/⍾
$0,0025
0,00158 BTC
$101,26
#858455
ordinals-price
6.000
 
4,2sats/⍾
$0,0026
0,000252 BTC
$16,15
#858456
ordinals-price
20.000
 
4,2sats/⍾
$0,0026
0,00084 BTC
$53,83
#858457
ordinals-price
40.000
 
4,2sats/⍾
$0,0026
0,00168 BTC
$107,67
#858458
ordinals-price
90.000
 
4,2sats/⍾
$0,0026
0,00378 BTC
$242,25
#839197
ordinals-price
2.000
 
5,4sats/⍾
$0,0034
0,000108 BTC
$6,92
#839201
ordinals-price
2.000
 
5,4sats/⍾
$0,0034
0,000108 BTC
$6,92
#804724
ordinals-price
2.000
 
5,42sats/⍾
$0,0034
0,0001084 BTC
$6,94
#801395
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801396
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801401
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801402
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801403
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801404
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801406
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801407
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801408
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801409
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801410
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801411
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801412
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15
#801422
ordinals-price
2.000
 
5,58sats/⍾
$0,0035
0,0001116 BTC
$7,15