BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR

BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR
ID Rune:840256:35

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals30,9734
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,4919
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals4.313,6
Vốn hóa thị trường
20 sats
Giá sàn
3.654
Doanh số
1.626
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#914138
ordinals-price
53.750
 🏦
20sats/🏦
$0,012
0,01075 BTC
$694,57
#909738
ordinals-price
31.250
 🏦
21sats/🏦
$0,013
0,006562 BTC
$424,01
#909739
ordinals-price
31.250
 🏦
21sats/🏦
$0,013
0,006562 BTC
$424,01
#909740
ordinals-price
31.250
 🏦
21sats/🏦
$0,013
0,006562 BTC
$424,01
#909741
ordinals-price
31.250
 🏦
21sats/🏦
$0,013
0,006562 BTC
$424,01
#906279
ordinals-price
1.057
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002302 BTC
$14,87
#906280
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906282
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906283
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906296
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906299
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906302
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#906558
ordinals-price
1.041
 🏦
21,78sats/🏦
$0,014
0,0002267 BTC
$14,64
#886355
ordinals-price
31.250
 🏦
21,95sats/🏦
$0,014
0,006859 BTC
$443,19
#886356
ordinals-price
31.250
 🏦
21,95sats/🏦
$0,014
0,006859 BTC
$443,19
#873987
ordinals-price
31.250
 🏦
22,99sats/🏦
$0,014
0,007184 BTC
$464,19
#873988
ordinals-price
31.250
 🏦
22,99sats/🏦
$0,014
0,007184 BTC
$464,19
#879540
ordinals-price
31.250
 🏦
24,9sats/🏦
$0,016
0,007781 BTC
$502,76
#879369
ordinals-price
31.250
 🏦
25,9sats/🏦
$0,016
0,008093 BTC
$522,95
#873107
ordinals-price
31.250
 🏦
26,88sats/🏦
$0,017
0,0084 BTC
$542,73
#850173
ordinals-price
31.250
 🏦
28,8sats/🏦
$0,018
0,009 BTC
$581,5
#850174
ordinals-price
31.250
 🏦
29sats/🏦
$0,018
0,009062 BTC
$585,54
#850176
ordinals-price
31.250
 🏦
29sats/🏦
$0,018
0,009062 BTC
$585,54
#850178
ordinals-price
31.250
 🏦
29sats/🏦
$0,018
0,009062 BTC
$585,54