NICOLAS•PI•RUNES

NICOLAS•PI•RUNES
ID Rune:840312:230

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 10.900.000.000
nft_ordinals58,9311
Tổng khối lượng
nft_ordinals2,3469
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals84,4943
Vốn hóa thị trường
0,749 sats
Giá sàn
27.636
Doanh số
5.626
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#864362
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864363
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864364
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864365
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864366
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864367
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864368
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864369
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864370
ordinals-price
100.000
 P
0,749sats/P
$0,00049
0,000749 BTC
$49,57
#864290
ordinals-price
100.000
 P
0,75sats/P
$0,00049
0,00075 BTC
$49,63
#863635
ordinals-price
100.000
 P
0,76sats/P
$0,0005
0,00076 BTC
$50,29
#863658
ordinals-price
100.000
 P
0,76sats/P
$0,0005
0,00076 BTC
$50,29
#863659
ordinals-price
100.000
 P
0,76sats/P
$0,0005
0,00076 BTC
$50,29
#863660
ordinals-price
100.000
 P
0,76sats/P
$0,0005
0,00076 BTC
$50,29
#863661
ordinals-price
100.000
 P
0,76sats/P
$0,0005
0,00076 BTC
$50,29
#863510
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863511
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863512
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863513
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863514
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863515
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863516
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863517
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95
#863519
ordinals-price
100.000
 P
0,7699sats/P
$0,0005
0,0007699 BTC
$50,95