SUPER•MARIO•COIN

SUPER•MARIO•COIN
ID Rune:840000:134

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 210.000.000.000
nft_ordinals1,0659
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2,1035
Vốn hóa thị trường
0,001 sats
Giá sàn
1.711
Doanh số
7.517
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#847919
ordinals-price
22.839.450
 🍄
0,001sats/🍄
$0,00000065
0,0002283 BTC
$15,01
#854946
ordinals-price
22.839.450
 🍄
0,001sats/🍄
$0,00000065
0,0002283 BTC
$15,01
#863294
ordinals-price
25.000.000
 🍄
0,001sats/🍄
$0,00000065
0,00025 BTC
$16,43
#863295
ordinals-price
25.000.000
 🍄
0,001sats/🍄
$0,00000065
0,00025 BTC
$16,43
#852071
ordinals-price
180.250.000
 🍄
0,00114sats/🍄
$0,00000074
0,002054 BTC
$135,07
#852072
ordinals-price
386.000.000
 🍄
0,00114sats/🍄
$0,00000074
0,0044 BTC
$289,24
#839432
ordinals-price
400.000.000
 🍄
0,00115sats/🍄
$0,00000075
0,0046 BTC
$302,36
#839584
ordinals-price
169.000.000
 🍄
0,00115sats/🍄
$0,00000075
0,001943 BTC
$127,75
#839585
ordinals-price
186.000.000
 🍄
0,00115sats/🍄
$0,00000075
0,002139 BTC
$140,6
#847192
ordinals-price
25.000.000
 🍄
0,00119sats/🍄
$0,00000078
0,0002975 BTC
$19,55
#597751
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#597754
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#597755
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#597756
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#597757
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#597758
ordinals-price
1.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000012 BTC
$0,78
#695875
ordinals-price
9.135.780
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,0001096 BTC
$7,2
#741200
ordinals-price
12.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000144 BTC
$9,46
#741207
ordinals-price
24.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000288 BTC
$18,93
#741208
ordinals-price
24.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000288 BTC
$18,93
#741216
ordinals-price
24.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000288 BTC
$18,93
#741217
ordinals-price
24.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000288 BTC
$18,93
#741218
ordinals-price
24.000.000
 🍄
0,0012sats/🍄
$0,00000078
0,000288 BTC
$18,93
#855902
ordinals-price
1.501.000.000
 🍄
0,001299sats/🍄
$0,00000085
0,01949 BTC
$1.281,64