[Nhà sao chép giao dịch] Cách thiết lập thông số sao chép giao dịch?

Phát hành vào 22 thg 12, 2022Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Cài đặt sao chép giao dịch

Sau khi bấm vào “Sao chép” nhà giao dịch chính, bạn có thể thiết lập các thông số lệnh sao chép giao dịch. Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau.

Số tiền trên mỗi lệnh
Số tiền cố định để đầu tư vào mỗi lệnh bạn sao chép.
Số tiền tối đa mỗi nhà giao dịch
Tổng số tiền tối đa bạn muốn đầu tư vào tất cả giao dịch theo một nhà giao dịch. Sau khi tổng ký quỹ đầu tư vào một nhà giao dịch đạt đến số tiền này, bạn sẽ ngừng tự động sao chép giao dịch mới từ nhà giao dịch chính.
Nếu mức ký quỹ đầu tư giảm xuống dưới số tiền này, bạn sẽ tự động bắt đầu sao chép lại giao dịch.
Chế độ ký quỹ
Chế độ ký quỹ mặc định sẽ giống với chế độ ký quỹ đã thiết lập trên trang giao dịch thủ công. Nếu thay đổi cài đặt sao chép giao dịch, cài đặt giao dịch hợp đồng thủ công cũng sẽ được cập nhật.
Đòn bẩy
Đòn bẩy mặc định sẽ giống với đòn bẩy đã thiết lập trên trang giao dịch thủ công. Nếu thay đổi cài đặt sao chép giao dịch, cài đặt giao dịch hợp đồng thủ công cũng sẽ được cập nhật.
Chốt lời và Dừng lỗ
Chốt lời
Tỷ lệ chốt lời tối đa là 150%
Nếu tỷ lệ lợi nhuận của lệnh vượt quá tỷ lệ đã thiết lập, thì lệnh sẽ tự động đóng.
Ví dụ: Nếu bạn đặt tỷ lệ chốt lời là 110%, khi tỷ lệ lời của bất kỳ lệnh nào vượt quá 110%, hệ thống sẽ tự động đóng ở mức giá thị trường.
Dừng lỗ
Tỷ lệ dừng lỗ tối đa là 75%
Nếu tỷ lệ lỗ của lệnh vượt quá tỷ lệ đã thiết lập, thì lệnh sẽ tự động đóng.
Ví dụ: Nếu bạn đặt tỷ lệ dừng lỗ là 10%, khi tỷ lệ lỗ của bất kỳ lệnh nào vượt quá 10%, hệ thống sẽ tự động đóng ở mức giá thị trường.
Sao chép hợp đồng
Tất cả hợp đồng khả dụng của nhà giao dịch chính được chọn theo mặc định. Bạn có thể chọn và bỏ chọn tùy thích.