Câu hỏi thường gặp về phân tích PNL (Lãi và lỗ) tiền mã hóa

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 22 thg 12, 2023Thời gian đọc: 4 phút47

1. Mục đích của tính năng Phân tích PNL tiền mã hóa là gì?

Tính năng Phân tích PnL tiền mã hóa giúp người dùng xem phân tích lãi/lỗ của các khoản tiền mã hóa mà họ nắm giữ, đồng thời hỗ trợ chia sẻ lãi/lỗ đối với các khoản tiền mã hóa mà họ nắm giữ.

2. Hệ thống có hiển thị tất cả các loại tiền mã hóa bạn nắm giữ không?

Không. Tiền mã hóa có giá trị ròng dưới $10 sẽ không được hiển thị.

3. Sự thay đổi về tài sản trong Phân tích PNL tiền mã hóa có theo thời gian thực không?

Số lượng tài sản thay đổi theo thời gian thực, nhưng có độ trễ 5-10 phút trong PNL.

4. Chia sẻ phân tích PNL tiền mã hóa có sẵn cho tất cả các loại tiền mã hóa không?

Không, stablecoin hiện không hỗ trợ chia sẻ PNL.

5. PNL tích lũy được tính như thế nào?

Khi tổng giá trị của tài sản tiền mã hóa lớn hơn $10, hệ thống sẽ bắt đầu tính toán PNL tích lũy. Nếu có một khoản vay tiền mã hóa, giá trị tuyệt đối của tiền mã hóa đã vay lớn hơn $10 và loại tiền đó cũng sẽ được hiển thị.

PnL lũy kế tại thời điểm này = giá trị tuyệt đối của tổng giá trị đã bán/rút - giá trị tuyệt đối của tổng giá trị đã mua/nạp - giá trị tuyệt đối nợ phải trả của vị thế hiện tại

6. Chi phí trung bình được tính như thế nào?

Chi phí trung bình = (Chi phí trung bình trước lần mua hoặc nạp gần nhất * Số lượng + Giá của lần mua hoặc nạp gần nhất * Số lượng) / Số dư sau lần mua hoặc nạp gần nhất

Lưu ý: giá của lần nạp gần nhất là giá tại thời điểm nạp

7. PNL được tính như thế nào?

PNL = (Giá cuối - Chi phí trung bình) * Số dư hiện tại

8. PnL% được tính như thế nào?

PNL% = (Giá cuối - Chi phí trung bình) / Chi phí trung bình

9. Lịch sử ghi nhận về phân tích PNL tiền mã hóa có từ khi nào?

Dữ liệu từ trước đến nay được ghi nhận từ ngày 06/11/2020. Tiền mã hóa được nắm giữ trước ngày này và không được bán sẽ được tính theo giá lúc 00:00 ngày 06/11/2020.

10. Lợi nhuận Hợp đồng tương lai/Vĩnh cửu và lợi nhuận Ký quỹ có ảnh hưởng đến lợi nhuận trong phân tích PNL tiền mã hóa không?

Có, PNL chưa thực hiện và ký quỹ của Hợp đồng tương lai/Vĩnh cửu dựa trên tiền mã hóa sẽ ảnh hưởng đến số lượng vị thế hiện đang nắm giữ và sẽ được đưa vào tính toán phân tích PNL.