Quy tắc thanh toán hợp đồng tương lai

Phát hành vào 28 thg 2, 2024Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút7

Thanh toán là gì?

OKX áp dụng Quy trình Thanh toán hằng ngày để thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai vào lúc 08:00 (UTC) mỗi ngày. Tất cả lãi và lỗ sẽ được tính và chuyển vào số dư tài khoản hợp đồng tương lai của người dùng để họ có thể tự do chuyển tiền vào và ra khỏi tài khoản của mình trước Thứ Sáu. Hệ thống lấy giá đánh dấu mới nhất tại thời điểm đó để thanh toán. Hệ thống tính toán UPL của người dùng theo giá thanh toán hằng ngày, giá thanh toán nắm giữ và số lượng vị thế nắm giữ; UPL và RPL sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai của người dùng sau khi thanh toán. Nếu người dùng mở một vị thế mới sau khi thanh toán, giá thanh toán sẽ được thay đổi. Sau khi thanh toán, RPL, UPL và chi phí nắm giữ vị thế của người dùng sẽ được thay đổi. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu tài khoản vẫn không thay đổi.

Các quy tắc đáo hạn là gì?

Tại thời điểm giao hợp đồng, hệ thống sẽ thực hiện đóng các vị thế trên tất cả các hợp đồng tương lai đã mở hàng tuần. Giá sẽ là giá trị trung bình số học của BTC (LTC hoặc các tài sản khác) Chỉ số USDT của một giờ trước khi đáo hạn. Lãi và lỗ thu được sau khi đóng vị thế khi đáo hạn sẽ được cộng vào lãi và lỗ thực hiện. Đáo hạn hoàn tất khi tất cả RPL được thêm vào số dư tài khoản. Trong trường hợp chỉ số biến động bất thường do nghi ngờ thao túng thị trường hoặc bất thường khác dẫn đến tỷ lệ clawback bất thường gần thời gian thanh toán và giao dịch, chúng tôi có thể hoãn thanh toán và giao dịch vì lợi ích tốt nhất cho người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo khi cần thiết và kịp thời. Bạn có thể xem thanh toán hằng ngày UPL và RPL trong mục lệnh tài khoản hợp đồng tương lai của bạn sau khi thanh toán mỗi ngày.