Thỏa thuận người dùng OKX P2P

Phát hành vào 5 thg 5, 2023Cập nhật vào 12 thg 4, 2024Thời gian đọc: 68 phút

Cập nhật gần nhất: [2] tháng 5/2023

1. Tổng quan

1.1 Dịch vụ P2P (ngang hàng) của OKX (“Dịch vụ P2P”, “Dịch vụ” hoặc “Các dịch vụ”) do Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (“OKX”) cung cấp cho Người dùng OKX để họ có thể giao dịch Tài sản kỹ thuật số với những Người dùng khác tại Nền tảng OKX, theo các điều khoản và điều kiện nhất định. OKX chịu trách nhiệm quản lý thiết kế sản phẩm và vận hành Dịch vụ. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đọc và tuân thủ Thỏa thuận người dùng P2P này của OKX ("Thỏa thuận" này). Vui lòng đảm bảo đọc kỹ, hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.2 Trừ phi bạn đã đọc và chấp nhận mọi điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép hoặc không nên sử dụng Dịch vụ. Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận này và rằng Thỏa thuận này ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn.

1.3 Thỏa thuận này sẽ bổ sung cho Điều khoản dịch vụ của OKX của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc không đồng nhất nào với bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào được quy định trong Thỏa thuận này, Điều khoản dịch vụ của OKX của chúng tôi, sự mâu thuẫn hoặc không đồng nhất đó sẽ được giải quyết bằng cách ưu tiên Thỏa thuận này trước. Mọi điều khoản khác trong Điều khoản dịch vụ của OKX của chúng tôi không bị Thỏa thuận này sửa đổi đều sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

2. Định nghĩa

2.1 Dịch vụ P2P là một dịch vụ được cung cấp tại Nền tảng OKX cho phép Người dùng giao dịch Tài sản kỹ thuật số với những Người dùng khác. Người dùng có thể giao dịch trên Nền tảng OKX thông qua dịch vụ P2P để mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số với tư cách là nhà quảng cáo, người bán hoặc người mua.

2.2 Dịch vụ hỗ trợ Người dùng OKX mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số tại Nền tảng OKX và OKX đóng vai trò là nền tảng trung lập hỗ trợ (các) giao dịch. Dịch vụ P2P khả dụng 24/7 ở Nền tảng OKX và quá trình thanh toán sẽ được thực hiện ngoại tuyến giữa người mua và người bán. OKX không thực hiện bất kỳ quyền giám sát nào đối với khoản thanh toán bằng tiền pháp định, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không thành công hoặc chậm trễ nào trong việc thanh toán, cùng với những điều khác, liên quan đến việc xem xét tiền pháp định.

2.3 Dịch vụ do OKX cung cấp và được bảo mật bởi hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy của OKX. Ngoài ra, Tài sản kỹ thuật số của Người dùng cũng được bảo vệ.

2.4 “Phí dịch vụ” đề cập đến các khoản phí mà người dùng có thể thanh toán cho OKX khi đăng ký hoặc tham gia Dịch vụ.

2.5 Các định nghĩa khác liên quan đến Dịch vụ bao gồm:

 • “Nhà quảng cáo” nghĩa là Người dùng đăng tải Quảng cáo để bán hoặc mua bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào ở Nền tảng OKX.

 • “Quảng cáo” nghĩa là một ưu đãi được đăng tải trên Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX bao gồm số Tài sản kỹ thuật số mà Người dùng muốn giao dịch, giá của Tài sản kỹ thuật số đó, phương thức thanh toán mà Người dùng muốn sử dụng khi giao dịch, Giới hạn lệnh, Khoảng thời gian thanh toán, cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác cho ưu đãi được xác định bởi Người dùng đăng tải ưu đãi.

 • “Người mua” nghĩa là Người dùng giao dịch trên Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX để mua Tài sản kỹ thuật số từ Nhà quảng cáo hoặc Người bán.

 • “Lệnh” nghĩa là giao dịch đã cam kết về Tài sản kỹ thuật số trên Dịch vụ tại Nền tảng OKX mà Nhà quảng cáo và Người mua đã đồng ý dựa trên các điều khoản và điều kiện được niêm yết trong Quảng cáo có liên quan. Lệnh đại diện sự chấp nhận đề nghị giao dịch được đăng tải trong Quảng cáo.

 • “Giới hạn lệnh ” nghĩa là số Tài sản kỹ thuật số hoặc đồng tiền pháp định tối thiểu và tối đa mà Người khớp lệnh có thể giao dịch trong một Lệnh, như được Nhà quảng cáo xác định trong một Quảng cáo cụ thể.

 • “Khoảng thời gian thanh toán” nghĩa là khoảng thời gian do Nhà quảng cáo đặt ra trong đó sẽ diễn ra quá trình chuyển đồng tiền pháp định có tính đến Tài sản kỹ thuật số.

 • “Người bán” nghĩa là Người dùng giao dịch trên Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX để bán Tài sản kỹ thuật số cho Nhà quảng cáo hoặc Người mua.

 • “Nội dung của bên thứ ba” có ý nghĩa được gán tương ứng trong Mục 4.14.

 • “Phí chuyển tiền” nghĩa là tổng mọi khoản phí hoặc lệ phí do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán áp dụng đối với phương thức thanh toán được các bên lựa chọn để xem xét việc chuyển đồng tiền pháp định từ Người mua sang Người bán.

 • “Người quảng cáo đã xác minh” có ý nghĩa được gán trong Mục 4.6.

3. Điều kiện sử dụng dịch vụ

3.1 Bạn đồng ý và xác nhận:

a. OKX sẽ nắm giữ hoặc nạp toàn bộ/một phần Tài sản kỹ thuật số của bạn;

b. OKX sẽ đóng vai trò là bên xác nhận trên mạng hiện hành;

c. bạn ủy quyền mọi quyền biểu quyết cho OKX, kèm theo Tài sản kỹ thuật số bạn đã nạp;

d. Tùy từng thời điểm, OKX có thể chỉ định số Tài sản kỹ thuật số tối thiểu bắt buộc phải nạp và/hoặc bất kỳ giới hạn nào, liên quan đến Dịch vụ.

3.2 Bạn hiểu và xác nhận:

 • Bạn đã đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ của OKX của chúng tôi, trong đó bạn đủ điều kiện và được phép sử dụng Dịch vụ được xác định;

 • Nếu bạn đang đăng ký Dịch vụ với tư cách cá nhân, để chấp nhận Thỏa thuận này một cách hiệu quả, bạn phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ các quyền và năng lực dân sự, đồng thời có tất cả các quyền và khả năng cần thiết để ký Thỏa thuận này. Sau khi đã ký, Thỏa thuận có giá trị ràng buộc đối với bạn;

 • Nếu bạn đang đăng ký sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một pháp nhân, để chấp nhận Thỏa thuận này một cách hiệu quả, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) pháp nhân đó được thành lập hợp pháp và có hiệu lực theo các luật hiện hành; (ii) bạn được pháp nhân ủy quyền hợp pháp và có quyền hành động đại diện cho pháp nhân đó;

 • Bạn có kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro cần thiết để sử dụng dịch vụ, đồng thời có kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để đầu tư vào các sản phẩm tiền kỹ thuật số không được đảm bảo;

 • Để sử dụng Dịch vụ, bạn có khả năng thực hiện các hoạt động trên Internet;

 • Thỏa thuận này không xung đột với luật pháp của quốc gia hoặc khu vực của bạn, đồng thời bạn cam kết đồng ý tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực của mình;

 • Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tất cả Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản OKX của mình và đảm bảo rằng các nguồn Tài sản kỹ thuật số này là hợp pháp.

3.3 Bạn tiếp tục đồng ý và cam kết:

 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền, gian lận, tống tiền, vi phạm dữ liệu, tài trợ khủng bố và bất kỳ hoạt động bạo lực hoặc hoạt động kinh doanh nào khác bị cấm theo luật;

 • Bạn không được tiến hành, khởi xướng hoặc thúc đẩy bất kỳ hình thức thao túng thị trường, thao túng giá, giao dịch nội gián, biến dạng thị trường hoặc bất kỳ hành động sai trái nào khác đối với thị trường, hoặc các hình thức hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền, gian lận, tống tiền, vi phạm dữ liệu, tài trợ khủng bố và bất kỳ hoạt động bạo lực hoặc hoạt động kinh doanh nào khác bị cấm theo luật.

3.4 Bạn hiểu và chấp nhận những rủi ro có thể phát sinh đối với mình, cũng như những tổn thất liên quan mà bạn có thể phải chịu khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu do rủi ro liên quan đến việc không thể giao dịch Tài sản kỹ thuật số. Bạn sẵn sàng chịu rủi ro về tiền và tổn thất tài chính tiềm ẩn khi nạp Tài sản kỹ thuật số và đăng ký Dịch vụ;

 • Sự biến động giá cao của tài sản kỹ thuật số và các công cụ phái sinh tương ứng có thể gây ra tổn thất đáng kể hoặc toàn bộ trong một khoảng thời gian ngắn;

 • Có thể xảy ra các bất thường về kỹ thuật có thể làm trì hoãn hoặc ngăn bạn sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch liên quan và dẫn đến tổn thất tài sản kỹ thuật số của bạn;

 • Có thể xảy ra sự bất thường trên thị trường dẫn đến tổn thất tài sản kỹ thuật số của bạn;

 • Để duy trì trạng thái tổng thể của thị trường, OKX phải thêm, xóa hoặc thay đổi các chính sách, điều khoản của Thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận hoặc điều khoản dịch vụ có liên quan khác, tùy từng thời điểm. Mọi thay đổi có thể có lợi hoặc gây hại cho những khách hàng cá nhân như bạn.

3.5 Bạn hiểu, đồng ý và chấp nhận rằng:

 • vì giao dịch P2P (ngang hàng) là giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai người dùng, Người mua và Người bán khớp nhau trên nền tảng OKX của chúng tôi và các bên sẽ xác minh danh tính thông qua xác thực tên thật;

 • bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ và tất cả thông tin, tài liệu và nội dung khác (bao gồm cả nội dung của bên thứ ba) có trong hoặc có thể truy cập từ Dịch vụ. Trách nhiệm duy nhất của OKX là xử lý quy trình giao dịch tài sản kỹ thuật số trên Nền tảng OKX. Mọi khoản thanh toán đều là cuối cùng sau khi hoàn tất, trừ phi pháp luật có quy định khác. OKX không có quyền hay nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ khoản thanh toán đã hoàn tất. OKX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể dẫn đến hoặc phát sinh từ khoản thanh toán đã hoàn tất;

 • người mua/người bán có thể liên hệ thẳng với bạn để xác minh danh tính hoặc thu thập thêm thông tin để xác minh giao dịch và/hoặc thanh toán và hoạt động liên lạc hoặc trao đổi thông tin đó có thể diễn ra bên ngoài Nền tảng OKX. Bất kỳ hoạt động liên lạc nào như vậy giữa bạn và người mua/người bán đều không chịu sự kiểm soát hoặc quản lý của OKX. OKX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu phát sinh hoặc do bất kỳ hoạt động liên lạc nào như vậy giữa bạn và người mua/người bán; và

 • các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ xác minh, đại lý ký quỹ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, người nhận ủy thác và/hoặc đối tác ngân hàng có thể tham gia vào bất kỳ Dịch vụ P2P hoặc giao dịch nào. Bạn có thể phải tuân theo điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba này. OKX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh hoặc do bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Việc sử dụng Dịch vụ

4.1 Bạn có thể mua/bán hoặc quảng cáo ý định mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số của mình thông qua Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX. Chi tiết về nguyên tắc giao dịch và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm có tại: Hướng dẫn giao dịch chung P2P của OKXTuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với Dịch vụ giao dịch P2P.

4.2 Bạn có thể đóng vai trò là Nhà quảng cáo, bạn có thể đăng tải ưu đãi trên Dịch vụ P2P để mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số thông qua Quảng cáo. Nhằm tính đến việc sử dụng Dịch vụ P2P của chúng tôi, OKX bảo lưu quyền tính phí Nhà quảng cáo và OKX bảo lưu quyền bao gồm hoặc điều chỉnh các khoản phí đó tùy theo quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm. Có thể có một số yêu cầu và tiêu chí đủ điều kiện để được đăng tải Quảng cáo trên Nền tảng OKX thông qua Dịch vụ P2P, đôi khi có thể được OKX sửa đổi. Bạn không được chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân, mạng xã hội, thông tin mạng xã hội hoặc thông tin liên hệ nào khác trong các điều khoản và điều kiện của Quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào trong khi giao dịch với những Người dùng khác qua Dịch vụ P2P trên Nền tảng OKX.

4.3 Bạn có thể là Người mua hoặc Người bán Tài sản kỹ thuật số trên Dịch vụ P2P của chúng tôi tại Nền tảng OKX, bất kể bạn có đóng vai trò là Nhà quảng cáo hay không.

4.4 Bạn hiểu và đồng ý rằng, bằng cách đặt Lệnh cho một Quảng cáo, điều đó đại diện sự chấp nhận của bạn đối với ưu đãi được đăng tải trong Quảng cáo đó và cấu thành một cam kết giao dịch Tài sản kỹ thuật số. Trong những trường hợp như vậy, OKX sẽ khóa số Tài sản kỹ thuật số được chỉ định trong Lệnh cho đến khi cả hai bên của giao dịch xác nhận hoàn tất thành công quá trình chuyển đồng tiền pháp định có tính đến Tài sản kỹ thuật số. Bạn hiểu và đồng ý rằng số Tài sản kỹ thuật số bị khóa không thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào trừ phi Lệnh bị hủy hoặc Tài sản kỹ thuật số được phát hành cho Người mua sau khi xác nhận quá trình chuyển đồng tiền pháp định cho Người bán.

4.5 Bạn hiểu và đồng ý rằng OKX không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào trong Dịch vụ P2P mà bạn có thể tham gia trên Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX và bạn sẽ giao dịch thẳn với những Người dùng khác. OKX không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với số tiền giao dịch, giá cả và phương thức thanh toán, Giới hạn lệnh, Khoảng thời gian thanh toán, các điều khoản và điều kiện khác của từng Quảng cáo, cùng với những điều khác, vì chúng được Nhà quảng cáo kiểm soát và quản lý theo quyết định riêng của mình. OKX chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ trong bất kỳ giao dịch nào do Người dùng thực hiện thông qua Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX và do đó OKX không đảm bảo, đại diện hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với bất kỳ yếu tố nào liên quan đến việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

4.6 Nhà quảng cáo có kinh nghiệm có hoạt động giao dịch thường xuyên thông qua Dịch vụ P2P trên Nền tảng OKX và tỷ lệ hoàn tất Lệnh cao có thể gửi đơn đăng ký để trở thành Người quảng cáo đã xác minh và hưởng lợi từ một số lợi thế khi giao dịch trên Nền tảng OKX. Tùy từng thời điểm, Người quảng cáo đã xác minh phải tuân theo Thỏa thuận dịch vụ dành cho người quảng cáo đã xác minh P2P của OKX. Bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung để có thể hoàn tất quá trình đăng ký của mình với tư cách là Người quảng cáo đã xác minh, nếu điều đó được áp dụng tại khu vực tài phán của bạn.

4.7 Phương thức thanh toán

a. Các phương thức thanh toán có sẵn trên Nền tảng OKX được hiển thị dưới dạng các quyền chọn có sẵn cho Người dùng để chuyển đồng tiền pháp định có tính đến giao dịch Tài sản kỹ thuật số trong Dịch vụ. Trừ phi có quy định rõ ràng khác, OKX không có bất kỳ hình thức quan hệ nào với các phương thức thanh toán được liệt kê trên Nền tảng OKX. Tính khả dụng của phương thức thanh toán trên Nền tảng OKX sẽ không được hiểu là đề xuất, kiểm tra hoặc xác nhận của OKX.

b. Để có thể giao dịch qua Dịch vụ P2P, mỗi Nhà quảng cáo phải chỉ định một hoặc nhiều phương thức thanh toán cho Quảng cáo của họ, đây phải là phương thức thanh toán có sẵn trong Dịch vụ tại Nền tảng OKX cho phép Người dùng khác đặt Lệnh cho Quảng cáo đó. Các phương thức thanh toán như vậy sẽ được thỏa thuận giữa Nhà quảng cáo và Người dùng khác, những người muốn thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng một trong (các) phương thức thanh toán do Nhà quảng cáo chỉ định để chuyển đồng tiền pháp định có tính đến giao dịch Tài sản kỹ thuật số.

c. Mỗi bên giao dịch qua Dịch vụ P2P phải có một phương thức thanh toán với tên chủ sở hữu tài khoản giống với tên hiển thị trên Tài khoản OKX, như đã được xác nhận trong quá trình xác minh danh tính. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào mà tên chủ sở hữu tài khoản không giống với tên hiển thị trên Tài khoản OKX của bạn. OKX bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ P2P hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do OKX cung cấp nếu xác định được rằng bạn đã sử dụng phương thức thanh toán có tên chủ sở hữu tài khoản không giống với tên hiển thị trên Tài khoản OKX.

d. Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách đặt Lệnh cho một Quảng cáo với tư cách là Người mua hoặc Người bán, bạn ủy quyền cho OKX hiển thị tên người dùng/tên người bán và chia sẻ tên đầy đủ của bạn như đã được xác nhận trong quy trình xác minh danh tính Tài khoản OKX của bạn với Người dùng đối tác mà bạn đang giao dịch.

e. Nếu bạn là Người mua, bạn phải thực hiện chuyển đồng tiền pháp định có tính đến các Tài sản kỹ thuật số đó sau khi đặt Lệnh trong Khoảng thời gian thanh toán được chỉ định trong Quảng cáo. Đồng tiền pháp định được chuyển cho Người bán sẽ không bị OKX khấu trừ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tự mình thực hiện quá trình chuyển tiền bên ngoài Dịch vụ P2P, sử dụng một trong các phương thức thanh toán được chỉ định trong Quảng cáo. Sau khi bạn hoàn tất việc chuyển đồng tiền pháp định, bạn phải xác nhận quá trình chuyển tiền đó bằng cách nhấp vào nút “Đã hoàn tất thanh toán”. Bạn có thể mất quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ P2P trong trường hợp bạn liên tục hủy Lệnh sau khi đặt hoặc trong trường hợp Lệnh của bạn tự động bị hủy nhiều lần do bạn không thực hiện chuyển đồng tiền pháp định trong Khoảng thời gian thanh toán. OKX có toàn quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào Dịch vụ P2P theo quyết định riêng của mình. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo: Có như quy tắc hủy lệnh P2P nào?

f. Nếu bạn là Người bán, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh việc chuyển đồng tiền pháp định do Người mua thực hiện có tính đến Tài sản kỹ thuật số và cung cấp hướng dẫn cho OKX để phát hành Tài sản kỹ thuật số mà Lệnh đã được đặt. Để phát hành Tài sản kỹ thuật số này, bạn cần nhấp vào “Phát hành tiền mã hóa” sau khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán bằng đồng tiền pháp định từ Người mua. Bạn nên xác nhận quá trình phát hành Tài sản kỹ thuật số trong vòng mười lăm (15) phút và trong mọi trường hợp trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán bằng đồng tiền pháp định từ Người mua. Bằng cách nhấp vào “Phát hành tiền mã hóa”, bạn xác nhận rằng bạn đã nhận thành công đồng tiền pháp định được chuyển từ Người mua và bạn đang hướng dẫn OKX phát hành Tài sản kỹ thuật số được ủy thác giữ cho Người mua để thực hiện Lệnh. Hành động này là cuối cùng và không thể đảo ngược. Để tránh tổn thất tài chính, vui lòng không xác nhận quá trình phát hành Tài sản kỹ thuật số trong bất kỳ trường hợp nào trước khi bạn đảm bảo rằng bạn đã nhận được đầy đủ loại đồng tiền pháp định tương ứng từ Người mua. Mọi khoản thanh toán đều là cuối cùng sau khi hoàn tất, trừ phi pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp thông tin người nắm giữ tài khoản của Người mua mà bạn thấy trên phương thức thanh toán mà qua đó việc chuyển đồng tiền pháp định được thực hiện không nhất quán với thông tin nhận dạng đã được xác minh của Người dùng hiển thị trên OKX, bạn không nên phát hành Tài sản kỹ thuật số và hãy hoàn lại bất kỳ loại đồng tiền pháp định nào bạn có thể đã nhận được. Bạn có thể mất quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ P2P trong trường hợp bạn liên tục không xác nhận việc phát hành Tài sản kỹ thuật số một cách kịp thời mặc dù đã nhận được đồng tiền pháp định được chuyển từ Người mua.

g. Bằng cách giao dịch trên Nền tảng OKX thông qua Dịch vụ P2P, Người mua đồng ý chịu mọi Phí chuyển tiền có thể được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng đối với phương thức thanh toán được các bên lựa chọn để chuyển đồng tiền pháp định có tính đến Tài sản kỹ thuật số, trừ phi Người bán đã đồng ý rõ ràng chịu phí hoặc chi phí bổ sung đó. Do đó, loại đồng tiền pháp định mà Người mua chuyển có tính đến Tài sản kỹ thuật số được giao dịch phải bao gồm mọi Phí chuyển tiền để đảm bảo rằng Người bán nhận được toàn bộ số đồng tiền pháp định như hiển thị trong Lệnh (ví dụ: nếu số tiền đặt lệnh là USD $10.000 và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của phương thức thanh toán đã chọn tính thêm USD $5, Người mua phải thanh toán USD $10.005, thay vì USD $10.000). Trong trường hợp Phí chuyển tiền đó được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng tính cho Người bán, Người bán phải tiết lộ rõ ràng trong Quảng cáo (nếu Người bán là Nhà quảng cáo) hoặc cung cấp cho Người mua bằng chứng về Phí chuyển tiền đó. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể áp dụng các phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngân hàng, ví điện tử khi có một khoản thanh toán bằng đồng tiền pháp định được chuyển giữa các bên và các bên đồng ý chịu thanh toán phí đó cho các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ.

4.8 Bạn có thể phải chờ tối đa 15 ngày để rút Tài sản kỹ thuật số mà bạn đã mua qua Dịch vụ tại Nền tảng OKX trong trường hợp bạn đã giao dịch bằng một vài loại tiền pháp định nhất định, có thể được xác định bởi OKX theo quyết định riêng của mình. Thời gian chờ đợi sẽ bắt đầu được tính từ khi phát hành Tài sản kỹ thuật số cho bạn. Bất kỳ hoạt động giao dịch nào khác mà bạn có thể thực hiện với Tài khoản OKX sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian chờ rút tiền.

4.9 OKX bảo lưu quyền tính Phí dịch vụ để xử lý mọi giao dịch thông qua Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX. Đơn vị xử lý dịch vụ thanh toán cũng có thể tính Phí chuyển tiền khi xử lý khoản thanh toán bằng đồng tiền pháp định cho bất kỳ giao dịch nào giữa Người mua và Người bán theo Dịch vụ P2P này. Phí dịch vụ và Phí chuyển tiền này sẽ được đăng tải trên Nền tảng OKX (nếu có) và có thể được OKX sửa đổi, tùy từng thời điểm.

4.10 Bạn sẽ có thể xem lịch sử tài khoản của mình trên Nền tảng OKX. Bạn phải xem lại lịch sử tài khoản của mình một cách cẩn thận và thông báo cho OKX biết nếu bạn thấy bất kỳ mục nhập hoặc giao dịch nào mà bạn không nhận ra hoặc bạn cho là không chính xác càng sớm càng tốt. OKX có thể khắc phục bất kỳ lỗi nào trong lịch sử tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, cũng như bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc đảo ngược bất kỳ giao dịch nào:

a. liên quan hoặc xuất phát từ một lỗi rõ ràng (nghĩa là bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc báo giá sai nào (dù là lỗi của OKX hay bất kỳ bên thứ ba nào) rõ ràng hoặc hiển nhiên, bao gồm cả báo giá sai của bất kỳ đại diện nào của OKX có tính đến thị trường hiện tại và báo giá đang được quảng cáo, hoặc bất kỳ lỗi nào của bất kỳ thông tin, nguồn, trang chính thức, kết quả chính thức hoặc công bố nào); hoặc

b. phản ánh những gì chúng tôi cho là hợp lý về chi tiết chính xác hoặc công bằng của giao dịch.

4.11 OKX có thể phải chia sẻ thông tin về tài khoản của bạn và cách bạn sử dụng Nền tảng OKX với các bên thứ ba theo yêu cầu của Luật pháp và Quy định hiện hành. Bạn thừa nhận, đồng ý và chấp thuận rằng chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin đó.

4.12 Do không phải là một bên trong giao dịch giữa Người mua và Người bán, OKX không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa Người mua và Người bán và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu hoặc gánh chịu liên quan đến khoản thanh toán đã hoàn tất. Trên cơ sở thiện chí, trong trường hợp xảy ra xung đột trong khi giao dịch qua Dịch vụ P2P mà các bên không thể giải quyết một cách thân thiện, OKX có thể đưa ra một kênh hoặc cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho Người mua và Người bán giải quyết tranh chấp. OKX hoàn toàn không đưa ra bất kỳ tuyên bố, cam kết hoặc đảm bảo nào rằng họ có thể giải quyết tranh chấp giữa các bên theo cách mà cả hai bên đều hài lòng, OKX chỉ đơn thuần cung cấp một kênh hòa giải. OKX bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ P2P hoặc bất kỳ dịch vụ nào do OKX cung cấp nếu bất kỳ Người dùng nào không hợp tác trong quá trình hòa giải này. Bạn có thể mất quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ P2P hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do OKX cung cấp trong trường hợp bạn đăng một Quảng cáo lặp đi lặp lại dẫn đến nhiều tranh chấp. OKX bảo lưu quyền giải thích và phán quyết cuối cùng để phân xử hoặc xử phạt bất kỳ trường hợp nào. Việc mở lại hay chấp nhận một trường hợp sẽ được OKX xác định trên cơ sở từng trường hợp và theo quyết định riêng của mình.

4.13 Bạn có thể phải xếp hạng và/hoặc viết ý kiến phản hồi cho đối tác để chia sẻ trải nghiệm của mình trong giao dịch bất kỳ theo Dịch vụ P2P tại Nền tảng OKX. Cơ chế xếp hạng và ý kiến phản hồi có mục tiêu là tạo ra một môi trường minh bạch cho tất cả Người dùng, đồng thời, nội dung xếp hạng đó sẽ được hiển thị cho mọi Người dùng giao dịch qua Dịch vụ P2P trên Nền tảng OKX thấy. Bạn có thể mất tất cả hoặc một phần quyền truy cập trên Dịch vụ P2P hoặc dịch vụ khác do OKX cung cấp nếu xếp hạng của bạn thấp hơn mức xếp hạng có thể chấp nhận được do OKX toàn quyền xác định.

4.14 Khi sử dụng Dịch vụ P2P của chúng tôi, bạn có thể có quyền truy cập vào một số nội dung nhất định hoặc sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, bao gồm các siêu liên kết đến trang web của bên thứ ba, ứng dụng trên thiết bị di động và dịch vụ của các bên đó (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). OKX không xác nhận, phê duyệt, thông qua hoặc kiểm soát bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung của bên thứ ba đó trong bất kỳ trường hợp nào và các giao dịch hoặc thư từ của bạn với các bên thứ ba đó chỉ là giữa bạn và các bên thứ ba có liên quan. OKX sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào dưới mọi hình thức phát sinh do giao dịch hoặc tương tác của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào như vậy. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình.

5. Tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ

5.1. Theo Điều khoản dịch vụ của OKX của chúng tôi, OKX có thể dừng, tạm dừng hoặc hủy quyền truy cập của bạn vào Nền tảng OKX, áp đặt giới hạn đối với bất kỳ tài khoản OKX nào, tạm dừng hoặc hủy khả năng tham gia Dịch vụ của bạn hoặc trì hoãn một số giao dịch nhất định khi:

a. bạn không cung cấp thông tin bổ sung để xác minh danh tính hoặc nguồn tiền của mình theo yêu cầu của OKX;

b. OKX bắt buộc phải làm như vậy theo lệnh của tòa án, để tuân thủ mọi Luật và Quy định hiện hành (bao gồm luật chống rửa tiền hoặc lệnh trừng phạt);

c. OKX bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ bất kỳ chỉ đạo hoặc hướng dẫn nào từ tổ chức hoặc cơ quan chính phủ;

d. OKX xác định một cách hợp lý rằng thông tin bất kỳ bạn đã cung cấp cho OKX là sai, không trung thực, lỗi thời hoặc không đầy đủ; hoặc

e. bạn không cung cấp thông tin bổ sung mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý hoặc kịp thời.

5.2 Bạn thừa nhận rằng quyết định của OKX trong việc thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm giới hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ P2P hoặc Tài khoản OKX của bạn có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho các giao thức bảo mật và quản lý rủi ro của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp mà chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin về lý do giới hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt này, trong khi đang diễn ra cuộc điều tra (do chúng tôi và/hoặc bên thứ ba thực hiện, chẳng hạn như các cơ quan thực thi pháp luật). Bạn đồng ý rằng OKX không có nghĩa vụ tiết lộ chi tiết về quy trình quản lý rủi ro và bảo mật cho bạn. OKX sẽ khôi phục quyền truy cập Dịch vụ của bạn ngay khi có thể sau khi lý do tạm dừng không còn tồn tại, nhưng trong mọi trường hợp, OKX không có nghĩa vụ thông báo cho bạn nếu và khi việc tạm dừng đó sẽ được dỡ bỏ hoặc OKX sẽ không bảo đảm, cam kết hoặc đảm bảo sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đó.

6. Trách nhiệm pháp lý

6.1 Bạn đồng ý và chấp nhận rằng khi bạn rút Tài sản kỹ thuật số, thời gian cần thiết để rút tiền có thể thay đổi và ngày hoàn tất được hiển thị trên Nền tảng OKX là ngày cuối cùng. OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do chênh lệch thời gian đến của Tài sản kỹ thuật số.

6.2 Bạn đồng ý và chấp nhận rằng OKX có quyền sửa đổi nội dung của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. OKX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do bạn hiểu sai Thỏa thuận này hoặc việc bạn chậm trễ trong việc đọc các sửa đổi đối với Thỏa thuận này.

6.3 Bạn đồng ý và chấp nhận rằng nếu Nền tảng OKX không thể hoạt động bình thường hoặc Dịch vụ bị gián đoạn do các điều kiện sau, chẳng hạn như bạn không thể sử dụng Dịch vụ hoặc không thể ra lệnh hoặc thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi, chậm trễ, gián đoạn, hệ thống không phản hồi, hệ thống phản hồi chậm hoặc bất kỳ trường hợp bất thường nào khác, OKX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào. Những trường hợp này bao gồm nhưng giới hạn ở:

 • Tạm dừng dịch vụ để bảo trì theo thông báo của OKX;

 • Lỗi hệ thống khi truyền dữ liệu;

 • Trường hợp bất khả kháng hoặc tai nạn, chẳng hạn như bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, bệnh dịch, mất điện, chiến tranh, loạn lạc, hành động của chính phủ, cuộc tấn công khủng bố, v.v., dẫn đến việc tạm dừng Nền tảng OKX;

 • Dịch vụ bị gián đoạn hoặc chậm trễ do bị tấn công, vi-rút máy tính, điều chỉnh hoặc lỗi kỹ thuật, nâng cấp trang web, các vấn đề về ngân hàng, đóng cửa tạm thời do các quy định của chính phủ, v.v.;

 • Dịch vụ bị gián đoạn hoặc chậm trễ do hệ thống máy tính bị hỏng, bị lỗi hoặc không thể hoạt động bình thường;

 • Tổn thất do sự cố kỹ thuật mà lực lượng kỹ thuật hiện có trong ngành không thể dự đoán hay giải quyết;

 • Tổn thất mà bạn hoặc bên thứ ba khác phải chịu do lỗi hoặc sự chậm trễ của bên thứ ba;

 • Tổn thất mà bạn hoặc các bên thứ ba khác do những thay đổi trong bất kỳ Luật và Quy định hiện hành nào, hoặc các lệnh của chính phủ, quy định hoặc lệnh thi hành luật;

 • Những tổn thất mà bạn hoặc bên thứ ba khác phải chịu do trường hợp bất khả kháng hoặc tai nạn do tình huống không thể lường trước, không thể tránh khỏi và không thể giải quyết về mặt khách quan.

Bạn đồng ý và chấp nhận rằng những lý do nêu trên có thể dẫn đến các giao dịch bất thường, biến động bất thường về thị trường và giá cả, gián đoạn thị trường và các trường hợp bất thường có thể xảy ra khác, OKX có quyền từ chối thực hiện yêu cầu của bạn dựa trên tình huống thực tế. Bạn hiểu và đồng ý rằng OKX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất thực tế hoặc mất lợi suất có thể có, v.v.).

Bạn đồng ý và chấp nhận rằng OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra do rủi ro được mô tả trong Mục 3.4 và 6.3 của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào, tổn thất thực tế hoặc lợi nhuận có thể mất).

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về công nghệ

7.1 Tùy từng thời điểm, OKX có thể tạm dừng quyền truy cập vào tài khoản OKX của bạn, Nền tảng OKX, Dịch vụ và/hoặc bất kỳ dịch vụ OKX nào khác, nhằm bảo trì theo lịch trình và bảo trì khẩn cấp. OKX sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các giao dịch trên Nền tảng OKX được xử lý kịp thời, nhưng OKX không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về lượng thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

7.2 Mặc dù OKX nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Nền tảng OKX, nhưng OKX không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Nền tảng OKX, bao gồm thông tin liên quan đến Dịch vụ và bất kỳ dịch vụ OKX nào khác đều chính xác, đầy đủ, hoặc được cập nhật.

7.3 Bạn chịu trách nhiệm lấy được quyền truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ này hoặc các dịch vụ OKX khác. Bạn chịu trách nhiệm mua và cập nhật phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ này, bất kỳ dịch vụ OKX nào, Nền tảng OKX, cùng mọi bản cập nhật sau đó. OKX không đảm bảo rằng bất kỳ dịch vụ OKX nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó cũng đều sẽ hoạt động trên mọi phần cứng hoặc thiết bị cụ thể. Các dịch vụ OKX có thể gặp sự cố và tiềm ẩn rủi ro chậm trễ trong việc sử dụng internet và liên lạc điện tử.

8. Biện pháp bắt buộc

Bạn đồng ý và chấp nhận rằng OKX nghiêm cấm các hoạt động giao dịch không công bằng. OKX bảo lưu quyền kiểm soát tài khoản hoặc đóng tài khoản của bạn nếu bạn thực hiện các hành động sau:

 • Thao túng thị trường, thao túng giá, giao dịch nội gián, biến dạng thị trường hoặc bất kỳ hành động sai trái hay hành vi gây hại nào khác;

 • Gây hại cho những Người dùng khác hoặc OKX bằng cách lợi dụng sơ hở của Dịch vụ hoặc các phương tiện bất hợp lý khác;

 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà OKX coi là có hại cho thị trường;

 • Vi phạm các luật và quy định.

Để loại bỏ mọi tác động bất lợi đối với thị trường chung, OKX bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp sau, tùy theo quyết định riêng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng Tài khoản của bạn, hạn chế hoặc hủy các lệnh của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi tổn thất, dù trực tiếp hay gián tiếp, tổn thất thực tế hoặc tổn thất lợi nhuận tiềm ẩn) mà bạn gây ra liên quan đến các biện pháp trên.

9. Bồi thường

9.1 Bạn phải thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ OKX trước mọi thiệt hại phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các hành động khác liên quan đến Tài khoản OKX của bạn, nếu không, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với OKX.

9.2 Theo đây, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho OKX không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) được thực hiện hoặc phát sinh bởi bất kỳ bên thứ ba nào chống lại OKX, do hoặc phát sinh do bạn vi phạm Thỏa thuận này, bạn sử dụng Dịch vụ không đúng cách, vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba và/hoặc các hành động hoặc việc không hành động của bên thứ ba bất kỳ được bạn cấp quyền sử dụng Tài khoản OKX của bạn hoặc truy cập trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được dùng để cung cấp Dịch vụ bất kỳ) do chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi vận hành, hoặc bất kỳ Dịch vụ nào thay mặt cho bạn.

10. Khác

10.1 Nội dung của Thỏa thuận này cũng bao gồm các thông số kỹ thuật hệ thống khác nhau của OKX, các thỏa thuận hoặc quy tắc khác liên quan đến Thỏa thuận này, cũng như các thỏa thuận và quy tắc liên quan khác về Dịch vụ mà OKX có thể ban hành theo thời gian. Sau khi nội dung nói trên được phát hành chính thức, nội dung đó sẽ trở thành một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này và bạn cũng sẽ chịu ràng buộc bởi nội dung đó. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa nội dung nói trên và Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.2 OKX có quyền đơn phương sửa đổi Thỏa thuận này (bao gồm cả các nội dung nói trên) nếu cần thiết. Hoạt động sửa đổi này có thể diễn ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, nội dung sửa đổi sẽ được đăng ngay trên trang web của OKX. Vui lòng thường xuyên kiểm tra thông tin mới nhất được đăng trên web để tự cập nhật thông tin về mọi thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi thay đổi bất kỳ được đăng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu không chấp nhận nội dung sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ.

10.3 Bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận này, cùng mọi tài liệu được đề cập trong Mục 10.1 và 10.2 của Thỏa thuận, đây là những tài liệu cấu thành nội dung của Thỏa thuận này. Nếu có bất cứ nội dung nào bạn không hiểu trong Thỏa thuận và trong tài liệu bất kỳ được đề cập ở đây, bạn nên liên hệ với OKX và yêu cầu làm rõ. Trừ phi được OKX hướng dẫn khác, mọi hoạt động liên lạc chính thức, cũng như chuyển giao tài liệu giữa bạn và OKX đều sẽ được thực hiện qua email. Bạn cũng có thể liên hệ với OKX qua điện thoại như một hình thức liên lạc không chính thức. Mọi hoạt động giao tiếp chính thức giữa bạn và OKX, trừ phi có thỏa thuận khác, đều phải thực hiện bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa giao tiếp bằng tiếng Anh và bằng tiếng nước ngoài, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh và phiên bản dịch bất kỳ thì phiên bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Gửi tới OKX: Email: service@OKX.com

10.4 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm, dù theo cách nào. Tuy nhiên, nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hiện hành nào dạng này ở bất kỳ khu vực tài phán nào thì đối với khu vực tài phán đó, quy định sẽ được xem là sửa đổi để phù hợp với các yêu cầu tối thiểu của luật đó hoặc nếu vì bất kỳ lý do nào nó không được coi là đã được sửa đổi như vậy, quy định sẽ không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành chỉ trong mức độ vô hiệu, không hợp pháp hoặc giới hạn về khả năng thực thi mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, hoặc hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của điều khoản đó ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

10.5 Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

10.6 Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ, mọi khiếu nại, yêu cầu phản tố hoặc tranh chấp, dưới bất kỳ hình thức hoặc tính chất nào, mọi sự việc phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ Thỏa thuận này đều sẽ chịu sự điều chỉnh của và được hiểu theo luật của Anh và xứ Wales, mà không tính đến các nguyên tắc xung đột trong luật của Anh và xứ Wales.

10.7 Giải quyết tranh chấp

a. Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khác biệt hoặc khiếu nại nào, bao gồm sự tồn tại, tính hiệu lực, sự giải thích, tính hiệu quả, vi phạm hoặc chấm dứt Điều khoản hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản (“Tranh chấp”), trước tiên các bên sẽ đưa Tranh chấp lên thủ tục tố tụng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (“HKIAC”) theo Quy tắc hòa giải của HKIAC có hiệu lực tại thời điểm đó.

b. Nếu Tranh chấp không được giải quyết sau khi ký thỏa thuận giải quyết trong vòng chín mươi (90) ngày sau ngày nộp đơn yêu cầu hòa giải được quy định ở đoạn trên (i) của Mục 10.7, Tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết dứt điểm qua phân xử trọng tài do HKIAC quản lý theo Quy tắc trọng tài do HKIAC quản lý có hiệu lực khi thông báo trọng tài được gửi. Luật của điều khoản trọng tài này sẽ là luật của Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (“Hồng Kông”).

c. Bạn đồng ý rằng nơi phân xử trọng tài sẽ là Hồng Kông. Số lượng trọng tài sẽ là ba (3). OKX sẽ chỉ định một (1) trọng tài và bạn sẽ chỉ định một (1) trọng tài . Trọng tài thứ ba sẽ do Chủ tịch HKIAC chỉ định. Các trọng tài như vậy sẽ được tự do lựa chọn và các bên sẽ không bị giới hạn lựa chọn trong bất kỳ danh sách quy định nào. Các thủ tục phân xử sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.

d. Bạn đồng ý rằng OKX sẽ không bắt buộc phải cung cấp thông tin chung về các tài liệu, mà chỉ có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu cụ thể, được xác định có liên quan và quan trọng đối với kết quả của Tranh chấp.

e. Mọi phán quyết trọng tài đều sẽ là phán quyết cuối cùng và có thể ràng buộc các bên trong đây, đồng thời sẽ có hiệu lực thi hành tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào có quyền tài phán.

10.8 Bạn không được chuyển giao, sửa đổi hoặc chuyển nhượng toàn bộ hay một phần Thỏa thuận này cũng như các quyền và nghĩa vụ dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của OKX. OKX có quyền chuyển nhượng, sửa đổi hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bạn, thông báo này có hiệu lực khi gửi thông báo đó.

10.9 Tiêu đề của tất cả điều khoản trong Thỏa thuận này chỉ để thuận tiện cho việc đọc, đồng thời không có ý nghĩa thực tế và sẽ không được sử dụng làm cơ sở để giải thích ý nghĩa của Thỏa thuận này.

10.10 OKX sẽ có quyền quyết định duy nhất và cuối cùng về cách thức diễn giải Thỏa thuận này.