Bài viết

OKX Ventures Announces Investment in Decentralized Perpetual Derivative Exchange MYX.Finance

Singapore, November 28, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading crypto exchange and Web3 technology company OKX, today announced its investment in MYX.Finance (MYX), a decentralized perpetual derivative exchange. This investment is part of OKX Ventures' ongoing effort to enhance its growing portfolio of DEX projects.

MYX operates on a 'Matching Pool Mechanism,' which leverages intelligent rates and exposure hedging mechanisms to help ensure protocol stability and increase the potential of generating sustainable, high returns. With its efficient fund usage, MYX stands out as a highly scalable decentralized exchange in the market. OKX Ventures Founder Dora Yue said: "From 2019 to 2021, the number of CEXs has gradually decreased, while the number of DEXs has increased by over 100% in three years. The total value locked of derivative DEXs has increased by 35.7 times since 2020, and the cumulative trading volume of the top 20 derivative DEXs has grown from 0 to the current level of US$1.6 trillion in just three years. There is still significant room for growth in the derivative DEX space, and we are optimistic about MYX's performance in the derivatives market." MYX aims to provide traders with the ultimate derivative exchange experience, giving eligible users the ability to trade BTC and ETH perpetual swaps with up to 50x leverage. In addition, MYX users can enjoy zero slippage, no borrowing fees, and some of the lowest trading costs available. Liquidity providers can also benefit from MYX's innovative features. The platform's capital-efficient derivatives trading engine enables liquidity providers to potentially access higher yield opportunities and achieve sustainable returns. This announcement follows OKX Ventures' recent investment in Aark Digital, a decentralized derivative exchange built on Arbitrum. Over the past two years, OKX Ventures has invested in over 300 projects across five continents with a fund size of approximately USD$1 billion, covering almost all investment tracks. OKX Ventures focuses on supporting cutting-edge blockchain innovation and exploring high-quality projects that demonstrate long-term value. To learn more about MYX, click here.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm