Tiền trong quỹ cho vay trên thị trường OKX đến từ các khoản tiết kiệm trên OKX. Số tiền vay tối đa của một người dùng được giới hạn theo quỹ cho vay, cấp độ tài khoản người dùng và bậc vị thế ký quỹ.
Chúng tôi cung cấp cho người dùng VIP dịch vụ vay độc quyền ngoài khoản vay theo lãi suất thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu vay của người dùng VIP. Người dùng đạt cấp độ tương ứng có thể được hưởng các hạn mức đặc biệt.

Khoản vay thị trường

Khả năng hội đủ điều kiện
Tất cả tài khoản ở chế độ đơn tệ, đa tệ và ký quỹ danh mục đầu tư
Lãi suất
Tần suất khấu trừ và tích lũy: Hàng giờ
Tần suất làm mới lãi suất: Hàng giờ
Cơ chế lãi suất: Lãi suất thị trường được tạo bằng cách khớp lãi suất niêm yết của người dùng sản phẩm Tiết kiệm với nhu cầu vay vốn
Lãi suất thị trường lịch sử
Hạn mức vay
Hạn mức vay được xác định theo cấp độ tài khoản. Xem hạn mức chi tiết
Yêu cầu ký quỹ
Xác minh ký quỹ dựa trên quy tắc tài khoản giao dịch khi giao dịch ký quỹ hoặc chuyển tiền mã hóa đã vay

Khoản vay VIP

Khả năng hội đủ điều kiện
Tất cả tài khoản ở chế độ ký quỹ đơn tệ, đa tệ và ký quỹ danh mục đầu tư cao hơn VIP5
Lãi suất
Tần suất khấu trừ và tích lũy: Theo giờ trong 30 ngày, dựa trên lãi suất bị khóa
Tần suất làm mới lãi suất: Không ít hơn 7 ngày
Cơ chế lãi suất: Tốt hơn các sản phẩm cho vay khác trên thị trường
Lãi suất cho vay VIP
Hạn mức vay
Hạn mức vay VIP được xác định theo cấp độ tài khoản. Xem hạn mức chi tiết
Yêu cầu ký quỹ
Xác minh khi khóa khoản vay. Không cần ký quỹ sau khi đã khóa.