Hạn mức vay của sản phẩm Vay VIP không phụ thuộc vào hạn mức lãi suất thị trường. Sau khi bạn vay theo sản phẩm Vay VIP, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ giao dịch sẽ được hoàn trả bằng tiền Vay VIP trước tiên.