Giá đánh dấu và giá chỉ số của hợp đồng ký quỹ

Giá giao dịch gần nhất, giá chỉ số và giá đánh dấu là gì?

 • Giá giao dịch gần nhất là giá giao dịch theo thời gian thực được hiển thị trên sổ lệnh trong quá trình giao dịch.

 • Giá chỉ số được tính bằng cách chọn giá giao dịch gần nhất từ ba hoặc nhiều điểm giao dịch khác có đủ thanh khoản thị trường như các thành phần chỉ số được tính theo trọng số.

 • Giá đánh dấu được tính dựa trên giá chỉ số giao ngay và đường trung bình động cơ sở — chênh lệch giữa giá giao dịch gần nhất/giá giao ngay và giá thực hiện hợp đồng. “Giá đánh dấu” được sử dụng để tính lãi lỗ của tài khoản và cho các mục đích thanh toán. Lưu ý, quá trình thanh lý bắt buộc diễn ra dựa trên giá đánh dấu thay vì giá giao dịch gần nhất.

Giá chỉ số

Giá chỉ số giao ngay là gì?

Hợp đồng ký quỹ USDT của OKX được tính theo giá chỉ số USDT, trong khi hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa được tính theo giá chỉ số USD của tiền mã hóa cơ sở.

Để đảm bảo giá chỉ số thể hiện chính xác giá giao ngay hợp lý của từng token, giá chỉ số được tính bằng giá trung bình có trọng số được lấy từ ít nhất ba điểm giao dịch có đủ thanh khoản thị trường, cộng với các biện pháp bổ sung cho những trường hợp đặc biệt.

Phương pháp này được áp dụng nhằm đảm bảo giá chỉ số dao động trong phạm vi bình thường ngay cả khi giá trở nên cực kỳ biến động trong một giao dịch duy nhất.

Tóm tắt về phương pháp giá chỉ số giao ngay

 1. Đối với mỗi giá chỉ số, chúng tôi truy xuất giá và khối lượng của cặp giao dịch tương ứng từ các sàn giao dịch được chỉ định trong thời gian thực.

 2. Những sàn giao dịch bảo trì hệ thống hoặc không cập nhật giá và khối lượng mới nhất trong khoảng thời gian nhất định sẽ không được sử dụng để tính toán đối với cập nhật giá mới nhất. Tần suất cập nhật sẽ khác nhau đối với mỗi chỉ số.

 3. Đối với cặp giao dịch được định giá theo BTC, giá sẽ được chuyển đổi thành USDT bằng cách nhân với chỉ số BTC/USDT của OKX.

 4. Nếu không có dữ liệu hợp lệ từ mọi giao dịch, thì dữ liệu lấy được từ mỗi giao dịch sẽ được tính trọng số theo như giải thích trong phần biện pháp bảo vệ bổ sung bên dưới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập chỉ số giá OKX.

Biện pháp bảo vệ bổ sung

OKX cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung để tránh hiệu suất thị trường kém khi sàn giao dịch giao ngay ngừng hoạt động hoặc gặp sự cố kết nối:

 • Khi có sẵn dữ liệu từ ba sàn giao dịchtrở lên, chúng sẽ có trọng số bằng nhau. Nếu giá của một sàn giao dịch chênh lệch hơn 3% so với giá trung bình của tất cả sàn giao dịch, thì giá của sàn giao dịch đó sẽ bằng 97% hoặc 103% giá trung bình, tùy thuộc vào việc giá quá cao hay quá thấp.

 • Khi có sẵn dữ liệu từ hai sàn giao dịch, chúng sẽ có trọng số bằng nhau.

 • Nếu chỉ một sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ, giá giao dịch gần nhất của sàn sẽ được trực tiếp sử dụng làm giá chỉ số.

Giá đánh dấu

Cách tính giá đánh dấu của hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu

Giá đánh dấu tính đến cả giá chỉ số giao ngay và đường trung bình động của cơ sở. Cơ chế trung bình động làm giảm sự biến động của giá hợp đồng ngắn hạn và giảm việc thanh lý bắt buộc không cần thiết do biến động bất thường gây ra.

Các phép tính

Giá đánh dấu = giá chỉ số giao ngay + trung bình động cơ sở

Trung bình động cơ sở = trung bình động (giá ở giữa của hợp đồng - giá chỉ số giao ngay)

Giá ở giữa của hợp đồng = (giá chào bán tốt nhất + giá chào mua tốt nhất) / 2

Giá đánh dấu: Trường hợp áp dụng

Giá đánh dấu được sử dụng để tính lãi và lỗ chưa thực hiện đối với cả hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa và ký quỹ bằng USDT:

Hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa

 • PNL của vị thế mua = mệnh giá * |số hợp đồng| * Hệ số nhân * (1 / Giá chờ khớp trung bình - 1 / Giá đánh dấu trung bình)

 • PNL của vị thế bán = mệnh giá * |số hợp đồng| * Hệ số nhân * (1 / giá đánh dấu trung bình - 1 / Giá chờ khớp trung bình)

Hợp đồng ký quỹ USDT

 • PNL của vị thế mua = mệnh giá * |số hợp đồng| * hệ số nhân * (giá đánh dấu trung bình - giá chờ khớp trung bình)

 • PNL của vị thế bán = mệnh giá * |số hợp đồng| * hệ số * (giá chờ khớp trung bình - giá đánh dấu trung bình)

Giá nào được sử dụng cho quá trình thanh lý và lãi & lỗ chưa thực hiện?

Giá đánh dấu được sử dụng cho quá trình thanh lý và lãi & lỗ chưa thực hiện.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm