DeFi

Tài chính phi tập trung (DeFi) là các giao thức và hợp đồng tài chính thông minh được xây dựng trên mạng blockchain. Có thể dùng DeFi cho nhiều hoạt động khác nhau, như chuyển tiền ngang hàng, giao dịch, thanh toán, cho vay và hơn thế nữa.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
TVL: giảm dần