Staking thanh khoản

Staking thanh khoản là một cải tiến DeFi nhằm token hóa các tài sản được stake để cung cấp tính thanh khoản và lợi nhuận staking cùng một lúc. Người dùng nhận được token có tính thanh khoản đại diện cho tài sản được stake của họ, duy trì tính thanh khoản của tài sản trong khi nhận được phần thưởng staking.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
TVL: giảm dần