Inscription

Inscription là tài sản kỹ thuật số được tạo bằng cách tích hợp dữ liệu như hình ảnh hoặc văn bản vào các giao dịch blockchain, giống như việc khắc chữ hoặc hình vẽ lên tấm đá. Cơ chế này vượt qua giới hạn của blockchain cụ thể, giúp tạo NFT gốc và phát hành token.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi