Bridge

Cầu nối là các giao thức hỗ trợ khả năng chuyển tài sản số giữa các mạng blockchain khác nhau. Những cầu nối này tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tương tác và kết nối giữa các hệ sinh thái blockchain cô lập, giúp mở ra khả năng mới cho ứng dụng phi tập trung và giao dịch cross-chain.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
TVL: giảm dần