Cho vay

Nền tảng cho vay hỗ trợ khả năng cho vay phi tập trung dựa trên blockchain và hợp đồng thông minh mà không cần các tổ chức tập trung. Người dùng nạp tiền vào bể hợp đồng thông minh để trở thành người cho vay hoặc người đi vay theo các điều khoản của giao thức.

Hình ảnh NFT
Tất cả chuỗi
TVL: giảm dần