atom

atom
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals963,4205
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,1146
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals597,4732
Vốn hóa thị trường
2.999 sats
Giá sàn
3.979
Doanh số
3.195
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#919760
ordinals-price
1.000
 atom
2.999sats/atom
$1,9
0,02999 BTC
$1.909,25
#919237
ordinals-price
1.000
 atom
3.000sats/atom
$1,9
0,03 BTC
$1.909,89
#914778
ordinals-price
700
 atom
3.288sats/atom
$2,09
0,02301 BTC
$1.465,27
#902796
ordinals-price
1.000
 atom
3.299sats/atom
$2,1
0,03299 BTC
$2.100,24
#855122
ordinals-price
1.997
 atom
3.555sats/atom
$2,26
0,07099 BTC
$4.519,66
#778888
ordinals-price
1.000
 atom
4.149sats/atom
$2,64
0,04149 BTC
$2.641,38
#797394
ordinals-price
1.000
 atom
4.300sats/atom
$2,73
0,043 BTC
$2.737,51
#650644
ordinals-price
3.000
 atom
4.699sats/atom
$2,99
0,1409 BTC
$8.974,6
#751233
ordinals-price
1.000
 atom
4.750sats/atom
$3,02
0,0475 BTC
$3.024
#601305
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601306
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601307
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601308
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601309
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601310
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601311
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601312
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601313
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#601314
ordinals-price
1.000
 atom
5.287sats/atom
$3,36
0,05287 BTC
$3.365,87
#596214
ordinals-price
1.000
 atom
5.299sats/atom
$3,37
0,05299 BTC
$3.373,51
#596216
ordinals-price
1.000
 atom
5.299sats/atom
$3,37
0,05299 BTC
$3.373,51
#596217
ordinals-price
1.000
 atom
5.299sats/atom
$3,37
0,05299 BTC
$3.373,51
#596219
ordinals-price
1.000
 atom
5.299sats/atom
$3,37
0,05299 BTC
$3.373,51
#596221
ordinals-price
1.000
 atom
5.299sats/atom
$3,37
0,05299 BTC
$3.373,51