atomicals

atomicals
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals3,0527
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals11,241
Vốn hóa thị trường
25 sats
Giá sàn
2.090
Doanh số
1.674
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#816453
ordinals-price
1.000
 atomicals
25sats/atomicals
$0,016
0,00025 BTC
$16,62
#768626
ordinals-price
3.000
 atomicals
45sats/atomicals
$0,029
0,00135 BTC
$89,76
#816904
ordinals-price
8.000
 atomicals
56sats/atomicals
$0,037
0,00448 BTC
$297,89
#682774
ordinals-price
4.000
 atomicals
56,9sats/atomicals
$0,037
0,002276 BTC
$151,34
#660363
ordinals-price
1.000
 atomicals
57sats/atomicals
$0,037
0,00057 BTC
$37,9
#660364
ordinals-price
1.000
 atomicals
57sats/atomicals
$0,037
0,00057 BTC
$37,9
#653584
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#653585
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#653595
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#653596
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#653597
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#653598
ordinals-price
1.000
 atomicals
58,8sats/atomicals
$0,039
0,000588 BTC
$39,09
#618597
ordinals-price
1.000
 atomicals
60sats/atomicals
$0,039
0,0006 BTC
$39,89
#618600
ordinals-price
1.000
 atomicals
60sats/atomicals
$0,039
0,0006 BTC
$39,89
#613670
ordinals-price
1.000
 atomicals
65sats/atomicals
$0,043
0,00065 BTC
$43,22
#613946
ordinals-price
1.000
 atomicals
67sats/atomicals
$0,044
0,00067 BTC
$44,55
#613949
ordinals-price
1.000
 atomicals
67sats/atomicals
$0,044
0,00067 BTC
$44,55
#613950
ordinals-price
1.000
 atomicals
67sats/atomicals
$0,044
0,00067 BTC
$44,55
#612865
ordinals-price
1.000
 atomicals
68sats/atomicals
$0,045
0,00068 BTC
$45,21
#612866
ordinals-price
1.000
 atomicals
68sats/atomicals
$0,045
0,00068 BTC
$45,21
#612867
ordinals-price
1.000
 atomicals
68sats/atomicals
$0,045
0,00068 BTC
$45,21
#612868
ordinals-price
1.000
 atomicals
68sats/atomicals
$0,045
0,00068 BTC
$45,21
#613911
ordinals-price
1.000
 atomicals
83sats/atomicals
$0,055
0,00083 BTC
$55,19
#613924
ordinals-price
1.000
 atomicals
83sats/atomicals
$0,055
0,00083 BTC
$55,19