bitvm

bitvm
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals1,9202
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals3,9508
Vốn hóa thị trường
13 sats
Giá sàn
2.055
Doanh số
2.433
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#755887
ordinals-price
1.000
 bitvm
13sats/bitvm
$0,0086
0,00013 BTC
$8,66
#755890
ordinals-price
1.000
 bitvm
13sats/bitvm
$0,0086
0,00013 BTC
$8,66
#758100
ordinals-price
1.000
 bitvm
13sats/bitvm
$0,0086
0,00013 BTC
$8,66
#743810
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743811
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743812
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743813
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743814
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743815
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743816
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743817
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743818
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743819
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743825
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743826
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743827
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743828
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743829
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743830
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743831
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743832
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#743833
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#747590
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19
#747591
ordinals-price
1.000
 bitvm
13,8sats/bitvm
$0,0091
0,000138 BTC
$9,19