infinity

infinity
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 3.256.014.366
Lượng cung: ∞
nft_ordinals4,4475
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0001139
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals38,1867
Vốn hóa thị trường
1,14 sats
Giá sàn
7.837
Doanh số
4.931
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#796118
ordinals-price
9.999
 infinity
1,14sats/infinity
$0,00075
0,0001139 BTC
$7,53
#829585
ordinals-price
9.999
 infinity
1,14sats/infinity
$0,00075
0,0001139 BTC
$7,53
#844469
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844470
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844471
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844472
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844473
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844474
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844475
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844476
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844477
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#844478
ordinals-price
9.999
 infinity
1,159sats/infinity
$0,00076
0,0001158 BTC
$7,66
#800297
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800298
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800299
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800300
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800301
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800302
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800303
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800304
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800305
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#800306
ordinals-price
9.999
 infinity
1,16sats/infinity
$0,00076
0,0001159 BTC
$7,66
#763207
ordinals-price
9.999
 infinity
1,17sats/infinity
$0,00077
0,0001169 BTC
$7,73
#763210
ordinals-price
9.999
 infinity
1,17sats/infinity
$0,00077
0,0001169 BTC
$7,73