photon

photon
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,1029
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0000425
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,0156
Vốn hóa thị trường
4,25 sats
Giá sàn
757
Doanh số
1.457
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#838628
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838629
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838630
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838631
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838632
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838641
ordinals-price
25.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,001062 BTC
$66,84
#838642
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838643
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#838644
ordinals-price
1.000
 photon
4,25sats/photon
$0,0026
0,0000425 BTC
$2,67
#565394
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#565395
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577484
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577485
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577486
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577487
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577488
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#577489
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#661792
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#661794
ordinals-price
1.000
 photon
4,3sats/photon
$0,0027
0,000043 BTC
$2,7
#428829
ordinals-price
1.000
 photon
4,4sats/photon
$0,0027
0,000044 BTC
$2,76
#428833
ordinals-price
1.000
 photon
4,4sats/photon
$0,0027
0,000044 BTC
$2,76
#428834
ordinals-price
1.000
 photon
4,4sats/photon
$0,0027
0,000044 BTC
$2,76
#428835
ordinals-price
1.000
 photon
4,4sats/photon
$0,0027
0,000044 BTC
$2,76
#428836
ordinals-price
1.000
 photon
4,4sats/photon
$0,0027
0,000044 BTC
$2,76