quark

quark
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 10.000.000.000
Lượng cung: 10.000.000.000
nft_ordinals154,4678
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01111
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals283,4649
Vốn hóa thị trường
2,88 sats
Giá sàn
34.846
Doanh số
15.991
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#873386
ordinals-price
20.000
 quark
2,88sats/quark
$0,0018
0,000576 BTC
$37,56
#873389
ordinals-price
20.000
 quark
2,88sats/quark
$0,0018
0,000576 BTC
$37,56
#847483
ordinals-price
20.000
 quark
2,97sats/quark
$0,0019
0,000594 BTC
$38,73
#746573
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#749245
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#749246
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#749248
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#749249
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#749554
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751274
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751275
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751276
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751277
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751278
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#751279
ordinals-price
20.000
 quark
2,99sats/quark
$0,0019
0,000598 BTC
$39
#762004
ordinals-price
20.000
 quark
3sats/quark
$0,0019
0,0006 BTC
$39,13
#762005
ordinals-price
20.000
 quark
3sats/quark
$0,0019
0,0006 BTC
$39,13
#772862
ordinals-price
20.000
 quark
3sats/quark
$0,0019
0,0006 BTC
$39,13
#873821
ordinals-price
280.000
 quark
3sats/quark
$0,0019
0,0084 BTC
$547,82
#877551
ordinals-price
200.000
 quark
3,1sats/quark
$0,002
0,0062 BTC
$404,35
#857499
ordinals-price
200.000
 quark
3,2sats/quark
$0,002
0,0064 BTC
$417,39
#774255
ordinals-price
17.000
 quark
3,3sats/quark
$0,0021
0,000561 BTC
$36,58
#802816
ordinals-price
20.000
 quark
3,32sats/quark
$0,0021
0,000664 BTC
$43,3
#748015
ordinals-price
20.000
 quark
3,4sats/quark
$0,0022
0,00068 BTC
$44,34