DeAI

DeAI
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals60,2151
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals14,7056
Vốn hóa thị trường
70 sats
Giá sàn
6.985
Doanh số
3.832
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#65958587
ordinals-price
1.450
 DeAI
70sats/DeAI
$0,044
0,001015 BTC
$64,7
#65958585
ordinals-price
1.450
 DeAI
70sats/DeAI
$0,044
0,001015 BTC
$64,7
#71724170
ordinals-price
4.000
 DeAI
70sats/DeAI
$0,044
0,0028 BTC
$178,49
#71767421
ordinals-price
5.560
 DeAI
71,5sats/DeAI
$0,045
0,003975 BTC
$253,41
#71726033
ordinals-price
1.000
 DeAI
72sats/DeAI
$0,045
0,00072 BTC
$45,89
#67930667
ordinals-price
4.500
 DeAI
76sats/DeAI
$0,048
0,00342 BTC
$218,01
#71572973
ordinals-price
12.442
 DeAI
76sats/DeAI
$0,048
0,009455 BTC
$602,78
#71777090
ordinals-price
700
 DeAI
76,5sats/DeAI
$0,048
0,0005355 BTC
$34,13
#64456034
ordinals-price
1.000
 DeAI
77,99sats/DeAI
$0,049
0,0007799 BTC
$49,71
#71763007
ordinals-price
4.000
 DeAI
77,99sats/DeAI
$0,049
0,003119 BTC
$198,86
#71769015
ordinals-price
3.079
 DeAI
77,999sats/DeAI
$0,049
0,002401 BTC
$153,09
#71731505
ordinals-price
2.265
 DeAI
78sats/DeAI
$0,049
0,001766 BTC
$112,62
#71765260
ordinals-price
6.503
 DeAI
79,99sats/DeAI
$0,05
0,005201 BTC
$331,59
#70893822
ordinals-price
1.000
 DeAI
80sats/DeAI
$0,05
0,0008 BTC
$50,99
#71731500
ordinals-price
3.999,9
 DeAI
80sats/DeAI
$0,05
0,003199 BTC
$203,98
#71741989
ordinals-price
3.000
 DeAI
80sats/DeAI
$0,05
0,0024 BTC
$152,99
#71746850
ordinals-price
5.499
 DeAI
80sats/DeAI
$0,05
0,004399 BTC
$280,43
#70653891
ordinals-price
11.122
 DeAI
81sats/DeAI
$0,051
0,009008 BTC
$574,28
#71008162
ordinals-price
800
 DeAI
82sats/DeAI
$0,052
0,000656 BTC
$41,81
#71655813
ordinals-price
3.000
 DeAI
85sats/DeAI
$0,054
0,00255 BTC
$162,55
#67844800
ordinals-price
2.100
 DeAI
87,5sats/DeAI
$0,055
0,001837 BTC
$117,13
#67846136
ordinals-price
2.000
 DeAI
87,5sats/DeAI
$0,055
0,00175 BTC
$111,55
#64060822
ordinals-price
333,3
 DeAI
88sats/DeAI
$0,056
0,0002933 BTC
$18,69
#70893824
ordinals-price
1.000
 DeAI
89sats/DeAI
$0,056
0,00089 BTC
$56,73