Mirac

Mirac
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.000
Lượng cung: 2.100.000.000.000
nft_ordinals1,8266
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2,315
Vốn hóa thị trường
0,00011 sats
Giá sàn
442
Doanh số
1.058
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70698272
ordinals-price
399.999.999
 Mirac
0,00011sats/Mirac
$0,000000073
0,0004399 BTC
$29,35
#71411794
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00011sats/Mirac
$0,000000073
0,00088 BTC
$58,7
#71600151
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00011sats/Mirac
$0,000000073
0,00088 BTC
$58,7
#71090755
ordinals-price
1.200.000.000
 Mirac
0,00012sats/Mirac
$0,00000008
0,00144 BTC
$96,06
#71031517
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00013sats/Mirac
$0,000000086
0,00104 BTC
$69,38
#71031541
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00013sats/Mirac
$0,000000086
0,00104 BTC
$69,38
#70681253
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00014sats/Mirac
$0,000000093
0,00112 BTC
$74,72
#70812486
ordinals-price
1.300.000.000
 Mirac
0,00014sats/Mirac
$0,000000093
0,00182 BTC
$121,42
#70906640
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,000168sats/Mirac
$0,00000011
0,001344 BTC
$89,66
#71430459
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00017sats/Mirac
$0,00000011
0,00136 BTC
$90,73
#71445055
ordinals-price
800.000.008
 Mirac
0,0002sats/Mirac
$0,00000013
0,0016 BTC
$106,74
#71445137
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,0002sats/Mirac
$0,00000013
0,0016 BTC
$106,74
#70703804
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,000216sats/Mirac
$0,00000014
0,001728 BTC
$115,28
#70680832
ordinals-price
400.000.000
 Mirac
0,000219sats/Mirac
$0,00000014
0,000876 BTC
$58,44
#70662206
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00022sats/Mirac
$0,00000014
0,00176 BTC
$117,41
#70663003
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00022sats/Mirac
$0,00000014
0,00176 BTC
$117,41
#70663425
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00022sats/Mirac
$0,00000014
0,00176 BTC
$117,41
#70700032
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00022sats/Mirac
$0,00000014
0,00176 BTC
$117,41
#71280260
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,00022sats/Mirac
$0,00000014
0,00176 BTC
$117,41
#71184663
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,000221sats/Mirac
$0,00000014
0,001768 BTC
$117,95
#71147808
ordinals-price
800.000.000
 Mirac
0,000239sats/Mirac
$0,00000015
0,001912 BTC
$127,55
#71147388
ordinals-price
1.600.000.008
 Mirac
0,00024sats/Mirac
$0,00000016
0,00384 BTC
$256,18
#70677259
ordinals-price
400.000.000
 Mirac
0,0003sats/Mirac
$0,0000002
0,0012 BTC
$80,05
#70677353
ordinals-price
400.000.000
 Mirac
0,00031sats/Mirac
$0,0000002
0,00124 BTC
$82,72