PGID

PGID
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals132,3626
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,05135
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals146,9443
Vốn hóa thị trường
699 sats
Giá sàn
6.042
Doanh số
3.922
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71629293
ordinals-price
1.000
 PGID
699sats/PGID
$0,46
0,00699 BTC
$466,64
#71639083
ordinals-price
1.000
 PGID
700sats/PGID
$0,46
0,007 BTC
$467,31
#67309479
ordinals-price
1.000
 PGID
708sats/PGID
$0,47
0,00708 BTC
$472,65
#71639081
ordinals-price
1.000
 PGID
735sats/PGID
$0,49
0,00735 BTC
$490,67
#71629687
ordinals-price
1.000
 PGID
740sats/PGID
$0,49
0,0074 BTC
$494,01
#71629916
ordinals-price
1.000
 PGID
760sats/PGID
$0,5
0,0076 BTC
$507,36
#71629911
ordinals-price
1.000
 PGID
760sats/PGID
$0,5
0,0076 BTC
$507,36
#71629899
ordinals-price
1.000
 PGID
762sats/PGID
$0,5
0,00762 BTC
$508,7
#71629915
ordinals-price
1.000
 PGID
765sats/PGID
$0,51
0,00765 BTC
$510,7
#71505909
ordinals-price
1.500
 PGID
770sats/PGID
$0,51
0,01155 BTC
$771,06
#71630471
ordinals-price
2.000
 PGID
770sats/PGID
$0,51
0,0154 BTC
$1.028,09
#71629283
ordinals-price
1.000
 PGID
775sats/PGID
$0,51
0,00775 BTC
$517,38
#71629290
ordinals-price
1.000
 PGID
775sats/PGID
$0,51
0,00775 BTC
$517,38
#64540527
ordinals-price
1.700
 PGID
780sats/PGID
$0,52
0,01326 BTC
$885,22
#71113466
ordinals-price
1.000
 PGID
780sats/PGID
$0,52
0,0078 BTC
$520,72
#71117915
ordinals-price
750
 PGID
780sats/PGID
$0,52
0,00585 BTC
$390,54
#71418817
ordinals-price
500
 PGID
780sats/PGID
$0,52
0,0039 BTC
$260,36
#71626351
ordinals-price
2.500
 PGID
780sats/PGID
$0,52
0,0195 BTC
$1.301,8
#65997872
ordinals-price
4.000
 PGID
781sats/PGID
$0,52
0,03124 BTC
$2.085,55
#71550598
ordinals-price
1.500
 PGID
790sats/PGID
$0,52
0,01185 BTC
$791,09
#71554114
ordinals-price
2.000
 PGID
796sats/PGID
$0,53
0,01592 BTC
$1.062,8
#71266529
ordinals-price
500
 PGID
800sats/PGID
$0,53
0,004 BTC
$267,03
#52883997
ordinals-price
3.000
 PGID
827sats/PGID
$0,55
0,02481 BTC
$1.656,29
#71087328
ordinals-price
1.000
 PGID
829sats/PGID
$0,55
0,00829 BTC
$553,43