XBTCX

XBTCX
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.099.999.997.690
Lượng cung: 2.099.999.997.690
nft_ordinals5,1401
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,000034 sats
Giá sàn
446
Doanh số
639
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70950029
ordinals-price
1.000.000.000
 XBTCX
0,000034sats/XBTCX
$0,000000022
0,00034 BTC
$22,7
#71624094
ordinals-price
50.000.000.000
 XBTCX
0,000035sats/XBTCX
$0,000000023
0,0175 BTC
$1.168,85
#71536232
ordinals-price
15.000.000.000
 XBTCX
0,000099sats/XBTCX
$0,000000066
0,01485 BTC
$991,85
#71427609
ordinals-price
6.000.000.000
 XBTCX
0,0000999sats/XBTCX
$0,000000066
0,005994 BTC
$400,34
#69901073
ordinals-price
3.000.000.000
 XBTCX
0,00011sats/XBTCX
$0,000000073
0,0033 BTC
$220,41
#70365629
ordinals-price
700.000.000
 XBTCX
0,000159sats/XBTCX
$0,0000001
0,001113 BTC
$74,33
#70362507
ordinals-price
500.000.000
 XBTCX
0,00016sats/XBTCX
$0,0000001
0,0008 BTC
$53,43
#68141475
ordinals-price
300.000.000
 XBTCX
0,000399sats/XBTCX
$0,00000026
0,001197 BTC
$79,94
#68158928
ordinals-price
300.000.000
 XBTCX
0,00057sats/XBTCX
$0,00000038
0,00171 BTC
$114,21
#67869435
ordinals-price
250.000.000
 XBTCX
0,00059sats/XBTCX
$0,00000039
0,001475 BTC
$98,51
#67738185
ordinals-price
5.000.000.000
 XBTCX
0,0006sats/XBTCX
$0,0000004
0,03 BTC
$2.003,74
#67738413
ordinals-price
300.000.000
 XBTCX
0,0006sats/XBTCX
$0,0000004
0,0018 BTC
$120,22
#67975984
ordinals-price
300.000.000
 XBTCX
0,00069sats/XBTCX
$0,00000046
0,00207 BTC
$138,25
#68155475
ordinals-price
200.000.000
 XBTCX
0,00077sats/XBTCX
$0,00000051
0,00154 BTC
$102,85
#67978792
ordinals-price
200.000.000
 XBTCX
0,00078sats/XBTCX
$0,00000052
0,00156 BTC
$104,19
#67785237
ordinals-price
200.000.000
 XBTCX
0,00079sats/XBTCX
$0,00000052
0,00158 BTC
$105,53
#67372670
ordinals-price
500.000.000
 XBTCX
0,00088sats/XBTCX
$0,00000058
0,0044 BTC
$293,88
#71296395
ordinals-price
1.049.999.999,99
 XBTCX
0,00095sats/XBTCX
$0,00000063
0,009974 BTC
$666,24
#67922497
ordinals-price
500.000.000
 XBTCX
0,0015sats/XBTCX
$0,000001
0,0075 BTC
$500,93
#67923237
ordinals-price
500.000.000
 XBTCX
0,0015sats/XBTCX
$0,000001
0,0075 BTC
$500,93
#67698104
ordinals-price
800.000.000
 XBTCX
0,002sats/XBTCX
$0,0000013
0,016 BTC
$1.068,66
#67213043
ordinals-price
400.000.000
 XBTCX
0,0039sats/XBTCX
$0,0000026
0,0156 BTC
$1.041,94
#67669180
ordinals-price
300.000.000
 XBTCX
0,003999sats/XBTCX
$0,0000026
0,01199 BTC
$801,47
#68139545
ordinals-price
500.000.000
 XBTCX
0,009sats/XBTCX
$0,000006
0,045 BTC
$3.005,61